Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

25-03-2012 - Discussie over Plan Marker Wadden
De IJsselmeervereniging reageerde voorlopig positief op het Plan Markerwadden van Natuurmonumenten. Dit plan behelst de aanleg van een groot laguneachtig natuurgebied ten zuiden van de Houtribdijk, met daarin nieuwe leefgebieden voor vogels en onderwater flora en fauna. Blijkens de reacties op onze website leeft er onder de leden van de IJsselmeervereniging nogal wat kritiek op dit plan. We komen daarom nog eens op terug en hopen op meer reacties en discussie!!
De IJsselmeervereniging maakt zich sterk voor het behoud van de landschappelijke kwaliteiten van het IJsselmeergbied. Dat betekent dat we de ecologische, cultuurhistorische en economische waarden in samenhang beschouwen. Het gebied mist op dit moment een landelijke status (bijv. die van Nationaal Landschap) en dat leidt er toe dat tal van instanties en organisaties plannen voor het gebied ontwikkelen. De grootste bedreigingen zijn naar de mening van de vereniging activiteiten die het gebied verbruiken, m.a.w. afbreuk doen aan de kwaliteiten. Wij denken hierbij vooral aan grootschalige stedelijke ontwikkelingen, hoogspanningsleidingen en windparken. Behoud lukt het best als mensen betrokken raken bij het gebied en daarvoor is beleefbaarheid essentieel. Natuurontwikkeling kan een belangrijke meerwaarde bieden, zeker als dit gecombineerd wordt met natuurrecreatie. Een gebied waaraan waarde wordt vergroot is makkelijker te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. Daarom steunt de IJsselmeervereniging de plannen van Natuurmonumenten, maar wel willen wij (samen met VBIJ) nadrukkelijk betrokken worden bij de planuitwerking. Want een belangrijk aspect ontbreekt momenteel: het doorlaatbaar maken van de Houtribdijk met o.a. robuuste vispassages. Wanneer ditzelfde ook in de Afsluitdijkplannen gerealiseerd kan worden (en daar ziet het naar uit) dan is er echt iets gedaan aan de verarming van de natuur in het IJsselmeergebied en is er ook een droom van de IJsselmeervereniging gerealiseerd! Het Droom-plan “Marker Wadden” van Natuurmonumenten is niet helemaal nieuw: varianten op zo’n plan kennen we uit het wat verdere verleden maar ook als het plan voor de aanleg van een groot moerasgebied, dat deel uit maakte van de “ecologische schaalsprong” dat is ontwikkeld n.a.v. de buitendijkse plannen van Almere. Wel nieuw is de financiële onderbouwing van de Postcode loterij. Natuurmonumenten maakt hiermee een duidelijk statement tegen de plannen voor windturbines, hoogspanning leidingen woningbouwplannen, wegverbindingen ten behoeve van de “delta metropool” door en in het Markermeer van de afgelopen jaren. Het creëren van een groot gunstig leefgebied (vergelijkbaar met de Biesbos) met habitats voor vele inheemse soorten dieren en planten op die plek langs de Houtribdijk rekening houdend en kansen biedend aan recreatie en beroepsvaart heeft grote betekenis voor de natuur van het IJsselmeergebied. De functie van het IJsselmeer en Markermeer verschuift hiermee wellicht definitief naar een recreatie en natuurgebied en dat is altijd beter dan dat het open IJsselmeergebied een bedrijfsterrein wordt voor windturbines, hoogspanningsleidingen, stadsuitbreidingen en buitendijkse recreatiewoningen die rondom het IJsselmeergebied bedreigen. Dit is duidelijk een beweging de andere kant uit, ondanks het “verBleekerde” overheidsbeleid. Daarom steunt de IJsselmeervereniging het droomplan van Natuurmonumenten van harte maar wil zich ook richten op verbetering en ontwikkeling van het plan in een door ons altijd gepromote richting: het verbreken van de ecologische compartimentering, dus doorlaatbaar maken van de Houtribdijk met o.a. robuuste vispassages. Wanneer ditzelfde ook in de Afsluitdijkplannen gerealiseerd kan worden (en daar ziet het naar uit) dan is er echt iets gedaan aan de verarming van de natuur in het IJsselmeergebied en is er ook een droom van de IJsselmeervereniging gerealiseerd! Voor het voorlopige standpunt van de IJsselmeervereniging zie verder onze website onder actualiteit: “14-02-2012 - Postcode Loterij maakt droomplan Markermeer mogelijk.”