Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Enkhuizen past plannen Enkhuizerzand aan, maar niet genoeg volgens de IJsselmeervereniging
Publicatie: 25 oktobert 2019
Het college van BW van de gemeente Enkhuizen heeft de plannen voor het Enkhuizerzand fors aangepast. In plaats van een villapark in het water komt er nu een villapark binnen de bestaande kustlijn van maximaal 200 recreatiewoningen. De IJsselmeervereniging heeft zich met anderen bij de gemeente sterk gemaakt voor het behoud van de huidige kustlijn en is verheugd over deze drastische aanpassing van het plan. Desondanks houdt de IJsselmeervereniging bezwaren tegen het plan.  
Reactie IJsselmeervereniging bestemmingsplan Enkhuizerzand      20191009 (deze tekst downloaden) 1. Het gewijzigde bestemmingsplan Enkhuizerzand is door het handhaven van de oorspronkelijke, nu bestaande, oeverlijn een verbetering ten opzichte van het ontwerp. Ook de verlaging van de maximale bouwhoogte is een verbetering. Desondanks blijft de IJsselmeervereniging tegenstander van dit plan. Dat licht ik hierna toe. 2. Het plan handhaaft een bungalowpark met 200 recreatiewoningen ten behoeve van een kapitaalkrachtig publiek. De IJsselmeervereniging acht dat nog steeds niet noodzakelijk, terwijl dit plan nog steeds zorgt voor aantasting van het aangezicht van Enkhuizen en de duisternis van het IJsselmeer. De bouwhoogte mag dan zijn teruggebracht tot 6 op een smalle strook langs het IJsselmeer en 7 meter voor het overige, maar dat achten we nog steeds te hoog voor die plek. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen, dat die bouwhoogte gerekend wordt vanaf het maaiveld. En dat maaiveld zal – ook al op grond van waterveiligheid – op minstens 2 meer boven het wateroppervlak liggen. We hebben het dus over hoogtes van 8 en 9 m boven het water. Ook is er nog een afwijkingsbevoegdheid, waardoor de hoogtes tot bijna 10 m boven het water kunnen worden opgerekt en kunnen de woningen van een plat dak worden voorzien in plaats van een kap. 3. Een dergelijke grote bouwmassa vlak naast het buitenmuseum van het Scheepvaartmuseum verdraagt zich niet met een goede ruimtelijke ordening. Het buitenmuseum wordt nog steeds te veel ingeklemd. 4. Het is volgens de IJsselmeervereniging nog steeds niet uitgesloten, dat er te grote negatieve effecten zijn op de natuur ondanks de vele pagina’s die aan natuur worden besteed. De IJsselmeervereniging is zeer verbaasd, dat dit nog steeds een Natuurtoets wordt genoemd en niet te boek staat als een Passende Beoordeling volgens de Wet natuurbescherming. Er bestaat sterk de indruk, dat dit alleen gedaan is om te voorkomen dat er een MER moet worden gemaakt zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. 5. Het college stelt, dat de stikstofeffecten nul zijn. Nu ontbreekt de berekening van die effecten. In de stukken zit alleen een enkele pagina van een berekening met Aerius calculator die alleen betrekking heeft op de gebruiksfase van het project. De stikstofuitstoot van de aanlegfase ontbreekt geheel en die is in die verband cruciaal. De IJsselmeervereniging heeft aan de hand van de gegevens uit het ontwerp bestemmingsplan (het verschil in uitvoering van het ontwerp en het voorliggende plan is niet zo groot, dat daar voor de stikstofberekening niet vanuit zou kunnen worden gegaan) een berekening uitgevoerd en daaruit blijkt, dat de stikstofdepositie op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig zijn zeker niet nul is. Dit ok in het licht van de uitspraak van de Raad van State over de stikstof. Overigens: alleen al vanwege de stikstofdepositie zou er een passende beoordeling en dus ook een MER voor dit plan moeten worden gemaakt. 6. Conclusie: De IJsselmeervereniging blijft zich tegen dit plan verzetten en de gemeenteraad mag vanwege de stikstofuitstoot en vanwege het ontbreken van een passende beoordeling, en een MER dit plan niet vaststellen.
Enkhuizerzand oud
Enkhuizerzand nieuw
In een schriftelijke reactie hebben wij onze twijfels over de gewijzigde plannen van de gemeente Enkhuizen naar buiten gebracht. De IJsselmeervereniging blijft zich tegen dit plan verzetten en de gemeenteraad mag vanwege de stikstofuitstoot en vanwege het ontbreken van een passende beoordeling, en een MER dit plan niet vaststellen. (zie tekst beneden) Deze bezwaren zijn door de voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg, ook naar voren gebracht tijdens een vergadering van de raadscommissie op 15 oktober 2019. De belangrijkste bezwaren van de IJsselmeervereniging zijn de aantasting van het aangezicht van het historische Enkhuizen door de massaliteit en de hoogte van de bebouwing tot 10 m boven het water en het ontbreken van goed inzicht in de gevolgen voor natuur en milieu omdat er geen passende beoordeling en geen milieu effect rapport (MER) zijn gemaakt. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door de aanleg van het plan is niet onderzocht.
De Bond Heemschut en het Zuiderzeemuseum hebben vergelijkbare kritiekpunten naar voren gebracht, ook omdat het villapark niet past naast het buitenmuseum. Tijdens de commissievergadering is op de kritiek van de IJsselmeervereniging nauwelijks ingegaan en het lijkt erop, dat de gemeenteraad eind deze maand met het plan zal instemmen. De provincie Noord-Holland was ook negatief over dit plan en het is nu afwachten hoe die provincie zal reageren. De IJsselmeervereniging beraadt zich over een gang naar de Raad van State als de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld. Op 29 oktober besluit men over plannen.
Benno van Tilburg spreekt in namens de IJsselmeervereniging  op de raadsvergadering in Brouwerij de Werf