Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Laatste nieuws

Dijkversterking Markermeerdijk III -  Mogelijk vertraging als gevolg van de stikstof uitspraak - Zitting Raad van State op 29 en 30 oktober 2019 17 september 2019 - Het dijkversterkingsproject van de Alliantie Markermeerdijken (samenwerkingsverband van HHNK met Boskalis e.a) loopt mogelijk vertraging op door de stikstofuitspraak van de Raad van State. <lees meer> Red de Zuyderzeedijk 16 september 2019 - Voorafgaand aan de Raad van State procedure over de dijkversterking Markermeerdijk wordt er voor bewoners en belangstellenden een bijeenkomst georganiseerd om elkaar een idee te geven van wat ons polderlandschap, zijn bewoners én de DIJK zelf kunnen verwachten. <lees meer> Willem Goudswaard in EenVandaag over de Markerwadden 15 september 2019 - Willem Goudswaard, voormalig chirurg uit Harlingen, vogelaar en bestuurslid van de IJsselmeervereniging sprak met EenVandaag over de Marker Wadden. Hieronder volgt wat door EenVandaag werd uitgezonden op dinsdag 10 september 2019 met een korte samenvatting van het interview door hemzelf. <lees meer>   Dijkversterking Markermeerdijk 1 - Voorbereidende werkzaamheden gaan gewoon door ondanks ingestorte loswal bij Uitdam 2 september 2019 - De Stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging hebben in juli tevergeefs een tweede voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State vanwege het instorten van de loswal bij Uitdam. Wij hebben steeds gewezen op de risico’s  van storten van grote hoeveelheden zand en het bouwen van een dijk op slappe veengrond. De risico analyse is echter nog steeds bedrijfsgeheim, ondanks onze WOB aanvraag. <lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk 2 - Oeverdijk bij Scharwoude: start medio september  Met het opspuiten van zand voor de oeverdijk bij Scharwoude zal half september begonnen worden, ook al behoort dat al tot de uitvoerende werkzaamheden. De dijk is daar ter plaatse als voldoende sterk beoordeeld en behoefde geen versterking. Toch is er in een oeverdijk gepland, die voornamelijk bedoeld is als compensatie...... <lees meer>   Beroep Zandwinning Smals: IJsselmeervereniging houdt vinger aan de pols 2 september 2019 - Wat betreft de plannen voor een zandwinningseiland voor de Friese kust is het standpunt van de IJsselmeervereniging: wij zijn tegen industriële zandwinning in het IJsselmeer. In een  Natura 2000 gebied horen dergelijke industriële activiteiten niet. De IJsselmeervereniging heeft de actiegroepen van bewoners daarom gesteund in hun kritiek..... <lees meer>   De PAS wet en het Galgeriet in Monnickendam 1 september 2019 - De gemeente Waterland heeft onlangs antwoord gegeven op de zienswijzen, waaronder ook die van de IJsselmeervereniging. Opvallend is dat men het antwoord op de vragen over de stikstofbelasting en de PAS wetgeving schuldig moest blijven. Er staan veel PM’s (pro memori’s) in het rapport. <lees meer> Enkhuizerzand IV  31 augustus 2019 - De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en het Zuiderzeemuseum in hun kritiek en acties tegen de plannen van de gemeente Enkhuizen voor herinrichting van het gebied. De vereniging Heemschut roept op tot een dialoog over de toekomst van het gebied. <lees meer> Nog steeds veel fonteinkruid in het Markermeer 29 juli 2019 - De afgelopen weken is op een aantal locaties gemaaid in het Markermeer. Het betreft stukjes waar het de recreatie vaart veel hinder ondervond van het woekerende fonteinkruid. Het betreft inmiddels enige tonnen waterplant. Omdat het Markermeer een groot water is en de maaicapaciteit beperkt, is er nog erg veel fonteinkruid en mijdt de watersport...... <lees meer> Trintelzand: heel veel zand en overlast op de Houtribdijk 28 juni 2019 - Het leek Rijkswaterstaat een prachtig idee, om het westelijk deel van de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Enkhuizen met zand te verstevigen en zo op vergelijkbare wijze als bij Markerwadden de natuur een plezier te doen. Maar automobilisten zijn de zandverstuivingen inmiddels zat. <lees meer> Uitspraak Raad van State: 22 juni 2019 - Nederland moet eerst haar stikstofprobleem echt aanpakken voor er weer vergunningen aan boeren en infrastructurele werken zoals wegen en luchthavens kunnen worden gegeven. Een groot aantal zaken – ook verschillende waarvoor de IJsselmeervereniging in het geweer gekomen is, komen hiermee in een nieuw daglicht te staan. <lees meer> Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied 19 juni 2019 - De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. <lees meer> Excursies Marker Wadden 2 juni 2019 - Graag brengen we u op de hoogte over de excursies naar Marker Wadden. Het eiland ontwikkelt zich snel en ligt er nu geel bij; velden vol moerasandijvie staan in bloei en de broedvogels vestigen zich weer. Er staan dan ook veel excursies op de planning de komende maanden. <lees meer> Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek 27 mei 2019 - Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg sluit aan bij de column van Toine Heijmans onder deze titel en reageert hierbij ook op het noeste plan van D66 om het IJsselmeer vol  te leggen met zonnevelden en -eilanden. <lees meer>  Enkhuizerzand III - O Enkhuizen, let op uw saek! - Laat uw droompark geen nachtmerrie worden. 26 mei 2019 - Het is de vraag of deze vorm van gedateerde verblijfsrecreatie de meest gunstige is voor de gemeente Enkhuizen. Moet er nu nog meer van hetzelfde komen langs het IJsselmeer tegen de huidige trend in? De recreatieve behoefte van fietsers die het rondje IJsselmeer maken en watersporters ligt meer in overnachtingen in de historische binnenstad en een bezoek aan het internationaal bekende Zuiderzee Museum. <Lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijks Waterstaat 25 mei 2019 - De IJsselmeervereniging participeert in het collectief dat de beroepsprocedure voert tegen het projectplan dijkversterking Markermeerdijk. Hangende de bodemprocedure, die najaar 2019 of begin 2020 wordt verwacht, publiceren wij voor ons nieuwe, relevante informatie op de website. Hier gaat het om een onderzoeksrapport over waterveiligheid. <lees meer> Enkhuizerzand II - Zienswijze IJsselmeervereniging  24 mei 2019 - De IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan omdat er een te groot deel van het IJsselmeer zal moeten worden gedempt. Dat betekent een grove aantasting van het open water van het IJsselmeer. Tevens is het bungalowpark op deze plaats veel te massaal en het aanzicht van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum wordt onnodig en te veel aangetast waardoor er strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening. <lees meer> Universiteit Wageningen twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer zoals D66 voorstelt 18 mei 2019 - D66 heeft een voorstel voor zonne-eilanden verspreid over het hele IJsselmeergebied. De Universiteit Wageningen zet daar grote vraagtekens bij. De IJsselmeervereniging vindt het van groot belang dat het ecologisch effect van dergelijke grootschalige zonne-eilanden grondig wordt onderzocht. <lees meer> Energiewinning in en om het IJsselmeer/Markermeer 17 mei 2019 - De Verkenning Energiewinning in het IJsselmeergebied is een eerste studie in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Als lid van het Regio Overleg IJsselmeergebied (ROIJ) en de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 kan de IJsselmeervereniging haar standpunt inbrengen. <lees meer> Inwoners Hoorn verzetten zich tegen riviercruiseschepen 16 mei 2019 - Welk toerisme passend en wenselijk is in de historische  havenstadjes van het IJsselmeergebied is een maatschappelijk debat waard. Nu de sluis bij Kornerderzand verbreed wordt, zullen er steeds meer en grotere cruiseschepen naar het IJsselmeer komen. Ook bewoners van Hoorn hebben moeite met het toenemend aantal grote cruiseschepen..... <lees meer> Zand voor versterking Houtribdijk: circa tien miljoen kubieke meter 14 mei 2019 - Bij de versterking van de Houtribdijk is nieuwe natuurontwikkeling  “meegekoppeld”. Op 5 mei was dit project als “Building with Nature” opengesteld voor publiek. Men verwacht dat het opgespoten gebied voor de diverse watervogelpopulaties een rijk fourageergebied wordt. Daarmee verdwijnt wel open water. <lees meer> Zienswijze Galgeriet Monnickendam - Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast 10 mei 2019 - De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. <lees meer> Enkhuizerzand 23 april 2019 - De gemeente Enkhuizen heeft al langer plannen om het gebied langs de kust van Enkhuizen ten noorden van het Zuiderzeemuseum opnieuw in te richten. Dit plan, onder de naam Enkhuizerzand, houdt het volgende in..... <lees meer> Buitenhaven Muiden in strijd met Stelling van Amsterdam 10 april 2019 - Begin april kwam het goede nieuws in het Noord Hollands Dagblad dat de gemeente Gooise Meren stopt met de medewerking aan de plannen voor de buitenhaven MuiderPort bij de Westbatterij. Burgemeester en wethouders waren vorig jaar nog meegegaan met de plannen........ <lees meer> Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019  10 april 2019 - Een aantal mensen waren nieuwsgierig hoe de Algemene Ledenvergadering verlopen was. Daarom een impressie van de inhoudelijke zaken. Het verslag van het formele gedeelte van de vergadering verschijnt, na bespreking in het bestuur op de website. <lees meer> Petitie Afsluitdijk open voor wandelaars en fietsers 1 april 2019 - Vanaf 1 april 2019 is de Afsluitdijk tussen Den Oever en Kornwerderzand gedurende 3 jaar niet toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Rijkswaterstaat geeft aan dat deze afsluiting nodig is om groot onderhoud, een renovatie uit te voeren. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van vervangend busvervoer. <lees meer> Tweede Kamer en 15 organisaties in Noord Holland willen tijdige voltooiing Natuurnetwerk Nederland 22 maart 2019 - In het Algemeen overleg Natuur tussen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer op dinsdag 12 maart heeft de Tweede Kamer een reeks moties aangenomen. Zo wil de Tweede Kamer dat Schouten van de provincies een actieplan vraagt waarin wordt beschreven..... <lees meer> Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’? 20 maart 2019 - Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft in 2018 een HBO-rechtenstudent, Lotte Hoek, bereid gevonden om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hele IJsselmeergebied een ‘Nationaal Park’ te maken. <lees meer> Nationaal Park Nieuw Land denkt over zonnecel-eiland 20 maart 2019 - Het Nationaal Park Nieuw Land omvat vier natuurgebieden: de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. De gebieden hebben een oppervlakte van 29.000 hectare. Het moet een mooi aaneengesloten natuurgebied worden. Het hele project zal de komende jaren zo’n 470 miljoen gaan kosten. <lees meer> Stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht 19 maart 2019 - Tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show hebben het Watersportverbond en de HISWA Vereniging samen een nieuwe stichting in het leven geroepen die waterplanten gaan maaien op het IJmeer en Markermeer. Er staat een bestuur klaar van zeven watersportondernemers en bestuurders van watersportverenigingen. <lees meer? Aanpassing beheerplan: Kitesurfen bij Enkhuizen in Natura 2000 gebied? 18 maart 2019 - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat past het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 aan, zodat kitesurfen zonder voorwaarden toegestaan is. Zij heeft hiervoor een wijzigingsbesluit vastgesteld. <lees meer> Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieueffecten beoordeelt 13 maart 2019 - De Europese Commissie roept Nederland op de wetgeving rond de beoordeling van milieueffecten in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese milieueffectbeoordelingsrichtlijn. <lees meer> Verbreding sluis Kornwerderzand gaat door 12 maart 2019 - De verbreding van de sluis van Kornwerderzand gaat door. Dat zei premier Mark Rutte, die zondagmiddag op verkiezingsbezoek was in Leeuwarden. <lees meer> 11-03-2019 - Dijkversterking Markermeerdijk 22-02-2019 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019 21-02-2019 - Rapport Deltares over de dijkversterking Markermeerdijk 19-02-2019 - ArcheoHotspot in Batavialand 16-02-2019 - Filosoof Fons Elders over de dijkversterking Markermeerdijk: 14-02-2019 - Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer 12-02-2019 - Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’ 10-02-2019 - Zitting Raad van State in Den Haag - februari 19 @ 11:30 10-02-2019 - ‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’ 10-02-2019 - Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages  10-02-2019 - Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland 06-02-2019 - Vogels ontdekken de Marker Wadden 07-02-2019 - Zandwinning IJsselmeer gaat niet door 03-02-2019 - Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: 'Van natuurgebied naar industrieterrein' 01-02-2019 - Natura 2000 en zandwinning 31-01-2019 - Petitie: Red de Europese Waterwet 18-01-2019 - Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en N-H speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart 18-01-2019 - Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit. 17-01-2019 - Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed  16-01-2019 - Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur 16-01-2019 - Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer 13-01-2019 - Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019 10-01-2019 - Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals 10-01-2019 - Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure 11-01-2019 - Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep 10-01-2019 - New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’ 08-01-2019 - Enorme zandpakketten naast Houtribdijk 07-01-2019 - Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk 07-01-2019 - Vismigratierivier in Washington 07-01-2019 - Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk 04-01-2019 - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website