Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Laatste nieuws

Trintelzand: heel veel zand en overlast op de Houtribdijk Het leek Rijkswaterstaat een prachtig idee, om het westelijk deel van de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Enkhuizen met zand te verstevigen en zo op vergelijkbare wijze als bij Markerwadden de natuur een plezier te doen. Maar automobilisten zijn de zandverstuivingen inmiddels zat. <lees meer> Uitspraak Raad van State: Nederland moet eerst haar stikstofprobleem echt aanpakken voor er weer vergunningen aan boeren en infrastructurele werken zoals wegen en luchthavens kunnen worden gegeven. Een groot aantal zaken – ook verschillende waarvoor de IJsselmeervereniging in het geweer gekomen is, komen hiermee in een nieuw daglicht te staan. <lees meer> Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied 19 juni 2019 - De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. <lees meer> Excursies Marker Wadden 2 juni 2019 - Graag brengen we u op de hoogte over de excursies naar Marker Wadden. Het eiland ontwikkelt zich snel en ligt er nu geel bij; velden vol moerasandijvie staan in bloei en de broedvogels vestigen zich weer. Er staan dan ook veel excursies op de planning de komende maanden. <lees meer> Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek 27 mei 2019 - Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg sluit aan bij de column van Toine Heijmans onder deze titel en reageert hierbij ook op het noeste plan van D66 om het IJsselmeer vol  te leggen met zonnevelden en -eilanden. <lees meer>  Enkhuizerzand III - O Enkhuizen, let op uw saek! - Laat uw droompark geen nachtmerrie worden. 26 mei 2019 - Het is de vraag of deze vorm van gedateerde verblijfsrecreatie de meest gunstige is voor de gemeente Enkhuizen. Moet er nu nog meer van hetzelfde komen langs het IJsselmeer tegen de huidige trend in? De recreatieve behoefte van fietsers die het rondje IJsselmeer maken en watersporters ligt meer in overnachtingen in de historische binnenstad en een bezoek aan het internationaal bekende Zuiderzee Museum. <Lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijks Waterstaat 25 mei 2019 - De IJsselmeervereniging participeert in het collectief dat de beroepsprocedure voert tegen het projectplan dijkversterking Markermeerdijk. Hangende de bodemprocedure, die najaar 2019 of begin 2020 wordt verwacht, publiceren wij voor ons nieuwe, relevante informatie op de website. Hier gaat het om een onderzoeksrapport over waterveiligheid. <lees meer> Enkhuizerzand II - Zienswijze IJsselmeervereniging  24 mei 2019 - De IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan omdat er een te groot deel van het IJsselmeer zal moeten worden gedempt. Dat betekent een grove aantasting van het open water van het IJsselmeer. Tevens is het bungalowpark op deze plaats veel te massaal en het aanzicht van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum wordt onnodig en te veel aangetast waardoor er strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening. <lees meer> Universiteit Wageningen twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer zoals D66 voorstelt 18 mei 2019 - D66 heeft een voorstel voor zonne-eilanden verspreid over het hele IJsselmeergebied. De Universiteit Wageningen zet daar grote vraagtekens bij. De IJsselmeervereniging vindt het van groot belang dat het ecologisch effect van dergelijke grootschalige zonne-eilanden grondig wordt onderzocht. <lees meer> Energiewinning in en om het IJsselmeer/Markermeer 17 mei 2019 - De Verkenning Energiewinning in het IJsselmeergebied is een eerste studie in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Als lid van het Regio Overleg IJsselmeergebied (ROIJ) en de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 kan de IJsselmeervereniging haar standpunt inbrengen. <lees meer> Inwoners Hoorn verzetten zich tegen riviercruiseschepen 16 mei 2019 - Welk toerisme passend en wenselijk is in de historische  havenstadjes van het IJsselmeergebied is een maatschappelijk debat waard. Nu de sluis bij Kornerderzand verbreed wordt, zullen er steeds meer en grotere cruiseschepen naar het IJsselmeer komen. Ook bewoners van Hoorn hebben moeite met het toenemend aantal grote cruiseschepen..... <lees meer> Zand voor versterking Houtribdijk: circa tien miljoen kubieke meter 14 mei 2019 - Bij de versterking van de Houtribdijk is nieuwe natuurontwikkeling  “meegekoppeld”. Op 5 mei was dit project als “Building with Nature” opengesteld voor publiek. Men verwacht dat het opgespoten gebied voor de diverse watervogelpopulaties een rijk fourageergebied wordt. Daarmee verdwijnt wel open water. <lees meer> Zienswijze Galgeriet Monnickendam - Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast 10 mei 2019 - De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. <lees meer> Enkhuizerzand 23 april 2019 - De gemeente Enkhuizen heeft al langer plannen om het gebied langs de kust van Enkhuizen ten noorden van het Zuiderzeemuseum opnieuw in te richten. Dit plan, onder de naam Enkhuizerzand, houdt het volgende in..... <lees meer> Buitenhaven Muiden in strijd met Stelling van Amsterdam 10 april 2019 - Begin april kwam het goede nieuws in het Noord Hollands Dagblad dat de gemeente Gooise Meren stopt met de medewerking aan de plannen voor de buitenhaven MuiderPort bij de Westbatterij. Burgemeester en wethouders waren vorig jaar nog meegegaan met de plannen........ <lees meer> Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019  10 april 2019 - Een aantal mensen waren nieuwsgierig hoe de Algemene Ledenvergadering verlopen was. Daarom een impressie van de inhoudelijke zaken. Het verslag van het formele gedeelte van de vergadering verschijnt, na bespreking in het bestuur op de website. <lees meer> Petitie Afsluitdijk open voor wandelaars en fietsers 1 april 2019 - Vanaf 1 april 2019 is de Afsluitdijk tussen Den Oever en Kornwerderzand gedurende 3 jaar niet toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Rijkswaterstaat geeft aan dat deze afsluiting nodig is om groot onderhoud, een renovatie uit te voeren. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van vervangend busvervoer. <lees meer> Tweede Kamer en 15 organisaties in Noord Holland willen tijdige voltooiing Natuurnetwerk Nederland 22 maart 2019 - In het Algemeen overleg Natuur tussen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer op dinsdag 12 maart heeft de Tweede Kamer een reeks moties aangenomen. Zo wil de Tweede Kamer dat Schouten van de provincies een actieplan vraagt waarin wordt beschreven..... <lees meer> Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’? 20 maart 2019 - Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft in 2018 een HBO-rechtenstudent, Lotte Hoek, bereid gevonden om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hele IJsselmeergebied een ‘Nationaal Park’ te maken. <lees meer> Nationaal Park Nieuw Land denkt over zonnecel-eiland 20 maart 2019 - Het Nationaal Park Nieuw Land omvat vier natuurgebieden: de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. De gebieden hebben een oppervlakte van 29.000 hectare. Het moet een mooi aaneengesloten natuurgebied worden. Het hele project zal de komende jaren zo’n 470 miljoen gaan kosten. <lees meer> Stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht 19 maart 2019 - Tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show hebben het Watersportverbond en de HISWA Vereniging samen een nieuwe stichting in het leven geroepen die waterplanten gaan maaien op het IJmeer en Markermeer. Er staat een bestuur klaar van zeven watersportondernemers en bestuurders van watersportverenigingen. <lees meer? Aanpassing beheerplan: Kitesurfen bij Enkhuizen in Natura 2000 gebied? 18 maart 2019 - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat past het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 aan, zodat kitesurfen zonder voorwaarden toegestaan is. Zij heeft hiervoor een wijzigingsbesluit vastgesteld. <lees meer> Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieueffecten beoordeelt 13 maart 2019 - De Europese Commissie roept Nederland op de wetgeving rond de beoordeling van milieueffecten in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese milieueffectbeoordelingsrichtlijn. <lees meer> Verbreding sluis Kornwerderzand gaat door 12 maart 2019 - De verbreding van de sluis van Kornwerderzand gaat door. Dat zei premier Mark Rutte, die zondagmiddag op verkiezingsbezoek was in Leeuwarden. <lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk 11 maart 2019 - Het verzoek van de Stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging om schorsing van het projectplan Versterking Markermeerdijken is door de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State op 1 maart 2019 afgewezen. En wel onder de strikt geformuleerde voorwaarde dat..... <lees meer> Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019 Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019, zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 in het Afsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijk in Kornwerderzand. Als U komt dan horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157. <lees meer> Rapport Deltares over de dijkversterking Markermeerdijk De aangevraagde voorlopige voorziening betreft het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit het graven van vaargeulen,  het tot maximaal een halve meter afgraven van de bodem om die van wortels van fonteinkruid en kranswier te ontdoen, het bouwen van loswallen en het vervroegd maaien om te voorkomen dat... <lees meer> ArcheoHotspot in Batavialand Sinds oktober 2018 is er een ArcheoHotspot in Batavialand, in het museum. Maar wat is een ArcheoHotspot nu precies? Het is een plek waar publiek in contact kan komen met archeologie. <lees meer> Filosoof Fons Elders over de dijkversterking Markermeerdijk: “Totaal gebrek aan respect voor het landschap”. Fons Elders, emeritus hoogleraar ‘theorie van de levensbeschouwing’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, is een van de twee partijen die bij de Raad van State een voorlopige voorziening vragen waarmee het werk stil kan worden gelegd. <lees meer> Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond 13 februari 2019 in grote meerderheid tegen het plan gestemd voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Een grote overwinning voor het behoud van de natuur en open landschap van het IJsselmeergebied, de inwoners van Gaasterland en ....... <lees meer> Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’ VideoActiegroepen in Oost-Nederland beginnen een tienduizenden euro’s kostende campagne tegen Lelystad Airport. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen laten ze inwoners via radio, televisie en kranten weten op welke partijen ze moeten stemmen om het vakantievliegveld tegen te houden. <lees meer> Zitting Raad van State in Den Haag - februari 19 @ 11:30 De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en actiegroepen tegen het ontwerpplan voor de dijkversterking van de Markermeerdijk met kennis en ervaring. Samen met de Stichting Zuyderzeedijk en individuele bewoners hebben wij beroep aangetekend tegen het ontwerpplan bij de Raad van State. <lees meer> ‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’ Natuurmonumenten vindt dat de provincie toestemming voor zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterlân onterecht en te vroeg heeft afgegeven. Dat staat in een persverklaring van de organisatie. Daarin vraagt Natuurmonumenten de provincie ook de toestemming in te trekken. <lees meer> Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages  Met het produceren van milieueffectrapportages (mer) kunnen we beter stoppen. Na het debacle van de rapportage over Lelystad Airport, waarin de geluidsoverlast van laag overvliegende Boeings werd onderschat, wordt nu op het IJsselmeer een zandwinningseiland voorzien dat volgens de mer nauwelijks tot geen negatief effect zal hebben. <lees meer> 10-02-2019 - Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland 06-02-2019 - Vogels ontdekken de Marker Wadden 07-02-2019 - Zandwinning IJsselmeer gaat niet door 03-02-2019 - Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: 'Van natuurgebied naar industrieterrein' 01-02-2019 - Natura 2000 en zandwinning 31-01-2019 - Petitie: Red de Europese Waterwet 18-01-2019 - Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en N-H speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart 18-01-2019 - Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit. 17-01-2019 - Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed  16-01-2019 - Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur 16-01-2019 - Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer 13-01-2019 - Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019 10-01-2019 - Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals 10-01-2019 - Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure 11-01-2019 - Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep 10-01-2019 - New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’ 08-01-2019 - Enorme zandpakketten naast Houtribdijk 07-01-2019 - Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk 07-01-2019 - Vismigratierivier in Washington 07-01-2019 - Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk 04-01-2019 - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website