Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2019

Plan voor industriehaven bij Urk vernietigd 12 december 2019 - Met een uitspraak van woensdag 11 december 2019, heeft de Raad van State het plan voor een industriehaven bij Urk (officieel: het provinciale inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, MSNF) vernietigd. De IJsselmeervereniging was tegen dit plan van de provincie Flevoland al begin 2018.... <lees meer> Plan Enkhuizerzand gaat niet door 4 december 2019 - Het plan Enkhuizerzand van de gemeente Enkhuizen, waarin 200 villa’s aan de IJsselmeerkust naast het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum, gaat niet door. De provincie Noord-Holland heeft gisteren (3 december 2019) de gemeente een aanwijzing gegeven waardoor die villa’s niet kunnen worden gebouwd. <lees meer> PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027 29 november 2019 - Er komt nu wel een milieueffectrapport  (PlanMER) voor het nieuwe Nationaal Water Programma. In haar reactie vraagt de IJsselmeervereniging om meer aandacht voor de natuur. Eerder ontbrak een PlanMER op nationaal niveau voor het waterbeheer zoals bleek bij de dijkversterking van de Markermeerdijk. <lees meer> Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied  26 november 2019 - Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. <lees meer> Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer 19 november 2019 - De jaarlijkse Algemenel Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland  op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Wouda gemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. <lees meer>   Raad van State keurt windpark Blauw goed 13 november 2019 - Op 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die zijn ingesteld tegen de aanleg van Windpark Blauw ongegrond verklaard. De aanleg van dit windpark kan dus door gaan. De beroepen waren ingesteld door omwonenden van dit windpark. <lees meer> Dijkversterkingsproject Markermeerdijk bij de Raad van State 12 november 2019 - Tijdens de bodemprocedure eind oktober zijn de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier door de Raad van State tegen het licht gehouden. De IJsselmeervereniging participeert in het collectief van de Stichting Zuyderzeedijk dat de plannen zwaar overtrokken vindt. <lees meer> Tweede fase Marker Wadden in zicht? 6 november 21019 - Voordat er met volle vaart doorgestoomd wordt met de aanleg van nieuwe eilanden zou er een degelijke en onafhankelijke evaluatie van de ecologische effecten moeten liggen. Dat is het standpunt van de IJsselmeervereniging wat betreft verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Wij zullen er dan ook op aandringen...... <lees meer>   Galgeriet en Enkhuizerzand: plannen definitief vastgesteld 5 november 2019 - Op de website en in de nieuwsbrief is al meerdere malen aandacht besteed aan de plannen van de gemeente Waterland voor de bebouwing van het Galgeriet aan de Gouwzee in Monnickendam en de plannen van de gemeente Enkhuizen voor het Enkhuizerzand met een villapark aan het IJsselmeer. <lees meer> Enkhuizen past plannen Enkhuizerzand aan, maar niet genoeg volgens de IJsselmeervereniging 25 oktober 2019 - Het college van BW van de gemeente Enkhuizen heeft de plannen voor het Enkhuizerzand fors aangepast. In plaats van een villapark in het water komt er nu een villapark binnen de bestaande kustlijn van maximaal 200 recreatiewoningen. <lees meer> IJsselmeer Berichten - Najaar 2019 18 oktober 2019 - Goed nieuws: “IJsselmeer Berichten - Najaar 2019” gaat nu naar de drukker en daarna naar verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden. Leden ontvangen dit nummer in de tweede helft van oktober automatisch via e-mail of in de brievenbus. <lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk III -  Mogelijk vertraging als gevolg van de stikstof uitspraak - Zitting Raad van State op 29 en 30 oktober 2019 17 september 2019 - Het dijkversterkingsproject van de Alliantie Markermeerdijken (samenwerkingsverband van HHNK met Boskalis e.a) loopt mogelijk vertraging op door de stikstofuitspraak van de Raad van State. <lees meer> Red de Zuyderzeedijk 16 september 2019 - Voorafgaand aan de Raad van State procedure over de dijkversterking Markermeerdijk wordt er voor bewoners en belangstellenden een bijeenkomst georganiseerd om elkaar een idee te geven van wat ons polderlandschap, zijn bewoners én de DIJK zelf kunnen verwachten. <lees meer> Willem Goudswaard in EenVandaag over de Markerwadden 15 september 2019 - Willem Goudswaard, voormalig chirurg uit Harlingen, vogelaar en bestuurslid van de IJsselmeervereniging sprak met EenVandaag over de Marker Wadden. Hieronder volgt wat door EenVandaag werd uitgezonden op dinsdag 10 september 2019 met een korte samenvatting van het interview door hemzelf. <lees meer>   Dijkversterking Markermeerdijk 1 - Voorbereidende werkzaamheden gaan gewoon door ondanks ingestorte loswal bij Uitdam 2 september 2019 - De Stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging hebben in juli tevergeefs een tweede voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State vanwege het instorten van de loswal bij Uitdam. Wij hebben steeds gewezen op de risico’s  van storten van grote hoeveelheden zand en het bouwen van een dijk op slappe veengrond. De risico analyse is echter nog steeds bedrijfsgeheim, ondanks onze WOB aanvraag. <lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk 2 - Oeverdijk bij Scharwoude: start medio september  Met het opspuiten van zand voor de oeverdijk bij Scharwoude zal half september begonnen worden, ook al behoort dat al tot de uitvoerende werkzaamheden. De dijk is daar ter plaatse als voldoende sterk beoordeeld en behoefde geen versterking. Toch is er in een oeverdijk gepland, die voornamelijk bedoeld is als compensatie...... <lees meer>   Beroep Zandwinning Smals: IJsselmeervereniging houdt vinger aan de pols 2 september 2019 - Wat betreft de plannen voor een zandwinningseiland voor de Friese kust is het standpunt van de IJsselmeervereniging: wij zijn tegen industriële zandwinning in het IJsselmeer. In een  Natura 2000 gebied horen dergelijke industriële activiteiten niet. De IJsselmeervereniging heeft de actiegroepen van bewoners daarom gesteund in hun kritiek..... <lees meer>   De PAS wet en het Galgeriet in Monnickendam 1 september 2019 - De gemeente Waterland heeft onlangs antwoord gegeven op de zienswijzen, waaronder ook die van de IJsselmeervereniging. Opvallend is dat men het antwoord op de vragen over de stikstofbelasting en de PAS wetgeving schuldig moest blijven. Er staan veel PM’s (pro memori’s) in het rapport. <lees meer> Enkhuizerzand IV  31 augustus 2019 - De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en het Zuiderzeemuseum in hun kritiek en acties tegen de plannen van de gemeente Enkhuizen voor herinrichting van het gebied. De vereniging Heemschut roept op tot een dialoog over de toekomst van het gebied. <lees meer> Nog steeds veel fonteinkruid in het Markermeer 29 juli 2019 - De afgelopen weken is op een aantal locaties gemaaid in het Markermeer. Het betreft stukjes waar het de recreatie vaart veel hinder ondervond van het woekerende fonteinkruid. Het betreft inmiddels enige tonnen waterplant. Omdat het Markermeer een groot water is en de maaicapaciteit beperkt, is er nog erg veel fonteinkruid en mijdt de watersport...... <lees meer> Trintelzand: heel veel zand en overlast op de Houtribdijk 28 juni 2019 - Het leek Rijkswaterstaat een prachtig idee, om het westelijk deel van de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Enkhuizen met zand te verstevigen en zo op vergelijkbare wijze als bij Markerwadden de natuur een plezier te doen. Maar automobilisten zijn de zandverstuivingen inmiddels zat. <lees meer> Uitspraak Raad van State: 22 juni 2019 - Nederland moet eerst haar stikstofprobleem echt aanpakken voor er weer vergunningen aan boeren en infrastructurele werken zoals wegen en luchthavens kunnen worden gegeven. Een groot aantal zaken – ook verschillende waarvoor de IJsselmeervereniging in het geweer gekomen is, komen hiermee in een nieuw daglicht te staan. <lees meer> Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied 19 juni 2019 - De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. <lees meer> Excursies Marker Wadden 2 juni 2019 - Graag brengen we u op de hoogte over de excursies naar Marker Wadden. Het eiland ontwikkelt zich snel en ligt er nu geel bij; velden vol moerasandijvie staan in bloei en de broedvogels vestigen zich weer. Er staan dan ook veel excursies op de planning de komende maanden. <lees meer> Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek 27 mei 2019 - Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg sluit aan bij de column van Toine Heijmans onder deze titel en reageert hierbij ook op het noeste plan van D66 om het IJsselmeer vol  te leggen met zonnevelden en -eilanden. <lees meer>  Enkhuizerzand III - O Enkhuizen, let op uw saek! - Laat uw droompark geen nachtmerrie worden. 26 mei 2019 - Het is de vraag of deze vorm van gedateerde verblijfsrecreatie de meest gunstige is voor de gemeente Enkhuizen. Moet er nu nog meer van hetzelfde komen langs het IJsselmeer tegen de huidige trend in? De recreatieve behoefte van fietsers die het rondje IJsselmeer maken en watersporters ligt meer in overnachtingen in de historische binnenstad en een bezoek aan het internationaal bekende Zuiderzee Museum. <Lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijks Waterstaat 25 mei 2019 - De IJsselmeervereniging participeert in het collectief dat de beroepsprocedure voert tegen het projectplan dijkversterking Markermeerdijk. Hangende de bodemprocedure, die najaar 2019 of begin 2020 wordt verwacht, publiceren wij voor ons nieuwe, relevante informatie op de website. Hier gaat het om een onderzoeksrapport over waterveiligheid. <lees meer> Enkhuizerzand II - Zienswijze IJsselmeervereniging  24 mei 2019 - De IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan omdat er een te groot deel van het IJsselmeer zal moeten worden gedempt. Dat betekent een grove aantasting van het open water van het IJsselmeer. Tevens is het bungalowpark op deze plaats veel te massaal en het aanzicht van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum wordt onnodig en te veel aangetast waardoor er strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening. <lees meer> Universiteit Wageningen twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer zoals D66 voorstelt 18 mei 2019 - D66 heeft een voorstel voor zonne-eilanden verspreid over het hele IJsselmeergebied. De Universiteit Wageningen zet daar grote vraagtekens bij. De IJsselmeervereniging vindt het van groot belang dat het ecologisch effect van dergelijke grootschalige zonne-eilanden grondig wordt onderzocht. <lees meer> Energiewinning in en om het IJsselmeer/Markermeer 17 mei 2019 - De Verkenning Energiewinning in het IJsselmeergebied is een eerste studie in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Als lid van het Regio Overleg IJsselmeergebied (ROIJ) en de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 kan de IJsselmeervereniging haar standpunt inbrengen. <lees meer> Inwoners Hoorn verzetten zich tegen riviercruiseschepen 16 mei 2019 - Welk toerisme passend en wenselijk is in de historische  havenstadjes van het IJsselmeergebied is een maatschappelijk debat waard. Nu de sluis bij Kornerderzand verbreed wordt, zullen er steeds meer en grotere cruiseschepen naar het IJsselmeer komen. Ook bewoners van Hoorn hebben moeite met het toenemend aantal grote cruiseschepen..... <lees meer> 14-05-2019 - Zand voor versterking Houtribdijk: circa tien miljoen kubieke meter 10-05-2019 - Zienswijze Galgeriet Monnickendam 23-04-2019 - Enkhuizerzand 10-04-2019 - Buitenhaven Muiden in strijd met Stelling van Amsterdam 10-04-2019 - Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019  01-04-2019 - Petitie Afsluitdijk open voor wandelaars en fietsers 22-03-2019 - Tweede Kamer en 15 organisaties in Noord Holland willen tijdige voltooiing Natuurnetwerk Nederland 20-03-2019 - Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’? 20-03-2019 - Nationaal Park Nieuw Land denkt over zonnecel-eiland 19-03-2019 - Stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht 18-03-2019 - Aanpassing beheerplan: Kitesurfen bij Enkhuizen in Natura 2000 gebied? 13-03-2019 - Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieueffecten beoordeelt 12-03-2019 - Verbreding sluis Kornwerderzand gaat door 11-03-2019 - Dijkversterking Markermeerdijk 22-02-2019 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019 21-02-2019 - Rapport Deltares over de dijkversterking Markermeerdijk 19-02-2019 - ArcheoHotspot in Batavialand 16-02-2019 - Filosoof Fons Elders over de dijkversterking Markermeerdijk: 14-02-2019 - Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer 12-02-2019 - Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’ 10-02-2019 - Zitting Raad van State in Den Haag - februari 19 @ 11:30 10-02-2019 - ‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’ 10-02-2019 - Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages  10-02-2019 - Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland 06-02-2019 - Vogels ontdekken de Marker Wadden 07-02-2019 - Zandwinning IJsselmeer gaat niet door 03-02-2019 - Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: 'Van natuurgebied naar industrieterrein' 01-02-2019 - Natura 2000 en zandwinning 31-01-2019 - Petitie: Red de Europese Waterwet 18-01-2019 - Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en N-H speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart 18-01-2019 - Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit. 17-01-2019 - Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed  16-01-2019 - Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur 16-01-2019 - Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer 13-01-2019 - Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019 10-01-2019 - Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals 10-01-2019 - Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure 11-01-2019 - Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep 10-01-2019 - New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’ 08-01-2019 - Enorme zandpakketten naast Houtribdijk 07-01-2019 - Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk 07-01-2019 - Vismigratierivier in Washington 07-01-2019 - Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk 04-01-2019 - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009
Foto: DaniŽl Hartog