Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Dijkversterking Markermeerdijk III
Publicatie: 17 september 2019
Mogelijk vertraging als gevolg van de stikstof uitspraak Zitting Raad van State op 29 en 30 oktober 2019
Het dijkversterkingsproject van de Alliantie Markermeerdijken (samenwerkingsverband van HHNK met Boskalis e.a) loopt mogelijk vertraging op door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dit geeft hopelijk ruimte voor het onafhankelijke onderzoek naar alternatieven, waar de IJsselmeervereniging en de Stichting Zuyderzeedijk – de samenwerkende bewoners- en actiegroepen – steeds voor hebben gepleit.  
In haar inventarisatie noemt de Provincie Noord Holland de dijkversterking Markermeerdijken expliciet als een van de projecten die voorlopig niet doorgaan (Het Parool 10 september 2019). Of de PAS wetgeving van toepassing is op de Markermeerdijk zal zeker ook op de zitting van de Raad van State over de dijkversterkingsplannen op 29 en 30 oktober aan de orde komen. Er zijn criteria waardoor sommige dijkversterkingen uitgesloten zijn van de PAS in verband met de waterveiligheid, met name waar de dijken te slecht zijn en er acuut gevaar dreigt. Juridisch is de vraag of de partijen die het beroep indienden wel ontvankelijk zijn. Het Markermeer valt als geheel onder Natura 2000 en grenst direct aan de Gouwzee die ook door de Europese Habitatrichtlijn beschermd is. De IJsselmeervereniging heeft tot haar werkgebied niet alleen alle wateren van het IJsselmeergebied – IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Ketelmeer en de Randmeren etc. – maar ook de voor het ecosysteem relevante gebieden achter de dijken in brede zin, zoals Waterland, de Zeevang, Varkensland en het Twiske, die allen op een of andere manier bescherming genieten. Kom 29 en 30 oktober naar de Raad van State, Kneuterdijk 22, Den Haag. Het is altijd goed als veel mensen bij de zitting van de Raad van State in Den Haag aanwezig zijn en de publieke tribune goed vol is.
JLD klapankers Watergraafsmeer in 2019
Het Parool - 10.09.2019 Stikstofuitspraak raakt 10.000 huizen Provincie: Inventarisatie van projecten die voorlopig niet doorgaan In Noord-Holland staat de bouw van zo'n tienduizend woningen op de tocht na het afkeuren van de Nederlandse stikstofaanpak door de Raad van State. BART VAN ZOELEN De provincie heeft de gemeenten in Noord-Holland gevraagd hoeveel bouwprojecten ter discussie staan omdat ze zorgen voor een hogere stikstofuitstoot rond natuurgebieden. Het gaat om zo'n 650 projecten met behalve woningen ook wegen, industrie, boerenbedrijven en dijkverzwaringen. Dat blijkt uit een voorlopige inventarisatie in opdracht van gedeputeerde Esther Rommel (Natuur). Het betreft 8 bouwprojecten voor meer dan 500 woningen en 7 voor 250 tot 500 woningen. Omdat dit jaar en volgend jaar ook nog 81 kleinere woningbouwprojecten worden geraakt, schat de provincie het totaal op 10.000 woningen. Verder gaat het om 24 wegen, 39 vergunningen voor landbouw en 18 voor recreatie, evenementen of toerisme. Ook worden 62 vergunningen op het gebied van industrie geraakt. Minder uitstoot In mei kwam de Raad van State tot een vernietigende uitspraak over de Nederlandse aanpak van de hoge stikstofuitstoot rond natuurgebieden. Daarvoor had de overheid een programma ontworpen dat ruimte gaf voor nieuwe bouwvergunningen als op termijn minder uitstoot werd verwacht. Als voorbeelden van projecten die na die uitspraak voorlopig geen doorgang kunnen vinden, noemde de provincie gisteren de versterking van de dijken bij het Markermeer,  de brug over de Zaan bij Wormer, de sanering van een stortplaats in de gemeente Kortenhoef en een fietspad op Wieringen. Bescherming van natuur De provincie benadrukt dat het gaat om een voorlopige inventarisatie: er zullen projecten bijkomen en er zullen projecten zijn waar het stikstofdossier uiteindelijk toch geen spelbreker blijkt te zijn. Hoe dan ook dreigt uitstel omdat de bouw niet kan beginnen. De gemeente Amsterdam werkt nog aan een eigen inventarisatie van de gevolgen. De provincie heeft van de gemeenten alleen aantallen gekregen. Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes broedt op een manier waarop de overheid de verlening van vergunningen kan vlot trekken zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van natuur. Het advies wordt later deze maand verwacht en kan ervoor zorgen dat minder bouwprojecten ter discussie staan. Voorlopig worden geen vergunningen verleend die kunnen leiden tot meer stikstof. Daarbovenop heeft de provincie bij de inventarisatie ook de vergunningen meegeteld die nog niet onherroepelijk zijn en worden aangevochten bij de rechter. "Waar de vergunningen niet zijn verleend, kan de schop niet in de grond," zegt gedeputeerde Rommel. "Dat is heel triest, want we hebben die woningen hard nodig." Rommel gaat niet mee in de suggestie van D66 in de Tweede Kamer om vanwege de hoge stikstofuitstoot in de intensieve veehouderij de veestapel fors in te krimpen. "De economie is ook belangrijk. Het is te kort door de bocht om te zeggen: dan doen we de veestapel maar weg." GEEN FESTIVAL De stikstofkwestie gaat ten koste van dancefestival Eilân op Terschelling, iets dat met warme belangstelling is gevolgd door natuurbeschermers bij Het Twiske. Eilân zou volgend weekend plaatsvinden, maar de organisatoren Mojo en Chasing the Hihat moesten het festival voor 6000 bezoekers annuleren. De rechter sloot zich aan bij de bezwaren van eilandbewoners, onder meer omdat de stikstofnormen werden overschreden. Net als Terschelling ligt ook Het Twiske in Natura 2000-gebied. Dus ook daar kan uitstoot van stikstof reden zijn om geen vergunning af te geven. Of dat gevolgen krijgt voor Lentekabinet en Welcome to the future - de twee festivals in het natuurgebied boven Amsterdam - valt te bezien. Die zijn pas in 2020 weer. Maar voorzitter Oliver Tan van Hart voor Het Twiske is blij dat natuurbeschermers sterker staan als ze festivals en de gemeenten willen aanspreken op de bescherming van natuur. "Dit helpt om de druk op te voeren."