Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Dijkversterking Markermeerdijk - Voorbereidende werkzaamheden gaan gewoon door ondanks ingestorte loswal bij Uitdam
Publicatie: 2 september 2019
De Stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging hebben in juli tevergeefs een tweede voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State vanwege het instorten van de loswal bij Uitdam. Wij hebben steeds gewezen op de risico’s  van storten van grote hoeveelheden zand en het bouwen van een dijk op slappe veengrond. De risico analyse is echter nog steeds bedrijfsgeheim, ondanks onze WOB aanvraag.   
De voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking van de Markermeerdijk zijn tot tweemaal toe toegestaan door de Raad van State, ondanks een ingestorte loswal bij Uitdam. Dagenlang was het water pikzwart en dreven er grote plakken drijvend veen in het Markermeer. Voor de haven van Europarcs bij Uitdam moesten deze zelfs met zwaar materiaal verwijderd worden. Bij Uitdam en Warder was men in maart al begonnen met het graven van een vaargeul en het opwerpen van zand voor loswallen.  Deze dienen om het zand voor de dijkversterking aan te voeren via het water en daar over te laden op vrachtwagens om het ter plaatse te storten. Verontruste bewoners, verenigd in de Stichting Zuyderzeedijk, diverse actiegroepen en de IJsselmeervereniging hebben naar aanleiding van het instorten van de loswal bij Uitdam voor de tweede maal een voorlopige voorziening aangevraagd: dat wil zeggen een verzoek om de werkzaamheden voorlopig stil te leggen in afwachting van de resultaten van een onderzoek dat de Alliantie heeft ingesteld.. De tweede aanvraag om een voorlopige voorziening is echter op formele gronden afgewezen. Dit komt onder andere door de regels van de crisis- en herstelwet, waar de dijkversterking onder valt. Hierdoor kon het nieuwe feit van de ingestorte loswal niet behandeld worden, omdat het risico van afschuiven van zand al ter sprake was geweest – en als weinig waarschijnlijk was beoordeeld. Op een dergelijk risico bij het bouwen met zand op slappe veenbodem is al meerdere malen van de kant van bewoners en experts gewezen. De risico- analyse waar de bewoners met een WOB procedure om hebben gevraagd is nog steeds niet openbaar gemaakt. Volgens de Alliantie is de risicoanalyse bedrijfsgeheim. De procedure aangespannen door bewoners van de Markermeerdijk, de Stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging tegen de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) zal pas op 29 en 30 oktober voorkomen bij de Raad van State. Voorafgaand aan deze bodemprocedure mocht de Alliantie Markermeerdijken, waarin het Hoogheemraadschap al voor de plannen klaar waren met de uitvoerders samenwerkt van de rechter toch beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking. Op voorwaarde dat de werkzaamheden geen “onomkeerbare”gevolgen zouden hebben voor de dijk en alles weer in de oude staat hersteld zou kunnen worden.
Waterlandse Zeedijk, 11 mei 2019
De ingestorte loswal bij Uitdam 10 augustus 2019