Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Uitspraak Raad van State: Nederland moet eerst haar stikstofprobleem echt aanpakken voor er weer vergunningen aan boeren en infrastructurele werken zoals wegen en luchthavens kunnen worden gegeven.
Publicatie: 22 juni 2019
Een groot aantal zaken – ook verschillende waarvoor de IJsselmeervereniging in het geweer gekomen is, komen hiermee in een nieuw daglicht te staan.
“Voor Bromet (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) is overduidelijk welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van stikstof terug te brengen: een lagere maximumsnelheid, geen nieuwe luchthaven, versnelde invoering van elektrisch rijden en inkrimping van de veestapel.”
Kamer debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof Nederland kampt met een groot stikstof probleem: overal  is er te veel stikstof, in de lucht, de bodem in de sloten en meren en de grote wateren zoals het IJsselmeergebied. Dat zorgt voor een sterke terugloop van de biodiversiteit van het platteland en de beschermde natuurgebieden. De intensieve landbouw, industrie, verkeer en andere bouwactiviteiten die sterk mochten groeien als gevolg van een falend meetsysteem en het Programma Aanpak Stikstof van de rijksoverheid zijn hiervan de oorzaak. Op grond van een uitspraak het Europese hof heeft de Raad van State de Nederlandse overheid tot de orde geroepen en deze gang van zaken nog langer verboden. Nederland moet eerst haar stikstofprobleem echt aanpakken voor er weer vergunningen aan boeren en infrastructurele werken zoals wegen en luchthavens kunnen worden gegeven. Teveel stikstof in wateren leidt tot een wanverhouding tussen fosfaat en nitraat (stikstof) en dat vernietigt de basis van het ecologisch systeem: het micro-leven. Zoals we op land in natuurgebieden de woeker van bramen, gras en brandnetels zien, zo zien we als gevolg van extreme waterhelderheid een sterke woeker van waterplanten. In het Markermeer, Randmeren en het Haringvliet zien we een sterke toename van het fonteinkruid en een voortdurend magere visstand. Vergunningsprocedures waartegen beroep werd aangetekend bij de Raad van State worden door deze situatie opgehouden en er wordt voorrang verleend aan zaken van landbouwvergunningen. Dat betekent dat de procedures zoals rondom Lelystad Airport en de Maritieme Servicehaven Urk worden aangehouden tot ze aan de beurt zijn om beoordeeld te worden in de nieuwe werkelijkheid, waarin het Programma Aanpak Stikstof (“het PAS”) niet meer geldt. Verder zijn zaken als het plan Galgenriet in Monnickendam (groot bouwproject in de haven), het plan Enkhuizerzand (groot recreatievilla project pal naast het Zuiderzeemuseum), de zaak van het Zandwinproject Smals (voor de Friese Kust bij Oude Mirdum) en mogelijk ook de lopende procedure over dijkversterking Markermeerdijk in een nieuwe positie gekomen vanwege het nieuwe inzicht over de stikstofsituatie. Natura 2000 gebieden als het IJsselmeer en Markermeer lijken hiermee een veel betere bescherming te gaan krijgen. auteur:  Kees Schouten Voor impressie van het Kamerdebat: lees verder Tweede Kamer, 20 juni 2019, debat - De Kamer bespreekt met de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) de gevolgen van de Raad van State-uitspraak over stikstofuitstoot. De Raad van State heeft geoordeeld dat de Nederlandse overheid zich niet houdt aan Europese regels voor de bescherming van natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden. Hierdoor komt er te veel stikstof, vooral in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden, in de natuur terecht. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter maakt dat onzeker is of geplande bouw- en infrastructuurprojecten nog kunnen doorgaan. Programma Aanpak Stikstof Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was bedoeld om tegelijkertijd natuurgebieden te beschermen en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar het is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn, concludeert de Raad van State. Bij het geven van toestemming voor economische activiteiten is namelijk te veel vooruitgelopen op toekomstige effecten van maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Het PAS was een oprechte poging om economie en ecologie met elkaar in balans te brengen, stelt Moorlag (PvdA). Maar deze polderoplossing bleek in de praktijk niet te werken, concludeert Futselaar (SP): de stikstofuitstoot is blijven stijgen. Hierdoor is volgens hem nu een bestuurlijke chaos ontstaan. Van Aalst (PVV) hekelt de "Europese bemoeienis" die "een enorme bak onzekerheid over het land heeft uitgestort". Gevolgen Kunnen veehouderijen nog uitbreiden? Moet de aanleg van wegen worden uitgesteld? Loopt de bouw van nieuwe woningen vertraging op? Worden dijkversterkingen afgeblazen? Weverling (VVD) waarschuwt voor de mogelijk "desastreuze" gevolgen van de Raad van State-uitspraak. Minister Schouten is bezig om een lijst op te stellen van projecten die getroffen worden. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, maar dit is volgens haar geen eenvoudige klus. Provincies en gemeenten brengen de gevolgen voor de woningbouw in kaart, zegt minister Ollongren. Volgens minister Van Nieuwenhuizen worden alle geplande infrastructuurprojecten mogelijk geraakt door de uitspraak van de Raad van State. Oplossingen Onderzoek hoe en met welke kosten de stikstofuitstoot kan worden teruggebracht, suggereert De Groot (D66). Hij denkt dat onorthodoxe maatregelen nodig zijn om economie en natuur weer met elkaar in balans te brengen. Voor Bromet (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) is overduidelijk welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van stikstof terug te brengen: een lagere maximumsnelheid, geen nieuwe luchthaven, versnelde invoering van elektrisch rijden en inkrimping van de veestapel. Overleg met Brussel over toepassing van de regels, maak regionale ammoniakreductieplannen en zoek naar innovatieve mogelijkheden voor emissiereductie, oppert Bisschop (SGP). Weverling (VVD) wil voorkomen dat Nederland economisch stilvalt. Daarom vraagt hij om een herbeoordeling van de aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden. Maar minister Schouten ziet daarvoor weinig ruimte: economische belangen zijn geen geldige grond om natuurdoelen aan te passen. De stikstofruimte is schaars, stelt Dik (ChristenUnie) vast. Zij streeft daarom naar een integrale afweging van belangen. Daarbij moet volgens haar voorkomen worden dat de natuur het kind van de rekening wordt. Iets wat Schouten onderschrijft. Stel een commissie in die zoekt naar een oplossing, suggereert Geurts (CDA). Die moet volgens hem in ieder geval kijken naar de juridische aspecten. Ook minister Schouten vindt het een goed idee om externe deskundigen erbij te betrekken. Zo'n commissie moet wel onafhankelijk zijn, benadrukt Moorlag (PvdA). De Kamer stemt op 25 juni over de ingediende moties. bron: Tweede Kamer