Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Samenwerkingsverband het Blauwe Hart maakt bezwaar tegen Industriele Zandwinning in het IJsselmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren Postbus 101 8500 AC  JOURE Heiloo, 8 juli 2015 Onderwerp: Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer Geacht College, Namens de stichting Het Blauwe Hart (SBH)1 doe ik u hierbij een zienswijze toekomen over het ontwerp van het bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer. Dit voorontwerp ligt van 19 juni tot en met 30 juli ter inzage. SBH waardeert de opzet van het natuurinclusief ontwerpen voor dit bestemmingsplan, maar maakt zich wel zorgen over de effecten van dit plan voor de natuur en het landschap van het IJsselmeer. Op het werkeiland kunnen gebouwen komen met een hoogte tot 14 meter (opmerking terzijde: op de verbeelding ontbreken de bouwhoogtes, terwijl in de regels daar wel naar wordt verwezen, art. 3.2.2, onder c.) en bouwwerken tot 22 meter. Deze bebouwingshoogte leidt tot een wezenlijke aantasting van het landschap en van het zicht zowel gerekend vanaf de Friese kust als vanaf de Noordoostpolder. Gedurende de periode van aanleg van het eiland vindt al wel zandwinning plaats, maar zijn gedurende vele jaren de natuurlijke oevers nog niet ontwikkeld en/of begroeid. Dat versterkt niet alleen onze vorige opmerking maar het betekent ook, dat de mitigerende maatregelen voor de natuur de eerste jaren niet of later in onvoldoende mate aanwezig zullen zijn. Mitigatie werkt alleen als dit al gerealiseerd is voordat de aantasting van natuurwaarden plaatsvindt. Dat wil zeggen dat er pas zandwinning gerealiseerd kan worden, wanneer de natuurlijke oevers ontwikkeld én begroeid zijn. De afspraken over de bestemming van het eiland na afloop van de winningsperiode zijn onvoldoende hard in het bestemmingsplan en de regels geformuleerd. Daardoor is het onduidelijk of het eiland na afloop verdwijnt of een natuurbestemming zal krijgen. Met vriendelijke groet, Mevrouw F.F. Fleischer   directeur Stichting Het Blauwe Hart _______________________________________ 1 De Stichting Het Blauwe Hart is een samenwerkingsverband van het Flevo- landschap, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, IJsselmeervereniging en Waddenvereniging.