Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

25-01-2013 - Vismigratierivier in Afsluitdijk is technisch goed uitvoerbaar
Op 22 januari heeft de Friese gedeputeerde Tineke Schokker, als voorzitter van de stuurgroep 'De Nieuwe Afsluitdijk', het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk in ontvangst genomen. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat de Vismigratierivier technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en Waddenzee. Kern van het project is de aanleg van een slingerende ecologische verbinding voor vis, gelokaliseerd naast de spuisluizen van Kornwerderzand. De kosten worden geraamd op 60 tot 75 miljoen euro. Gelukkig kan het goedkoper als de werkzaamheden worden gecombineerd met de toekomstige renovatiebeurt van de Afsluitdijk. Door de lengte van de rivier van 6 kilometer is de overgang van zout naar zoet water geleidelijk, waardoor veel soorten trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Aan beide kanten is de rivier af te sluiten, zodat zout water uit de Waddenzee de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer niet aantast. Ook is er daardoor geen risico voor de veiligheid. Initiatiefnemers voor de Vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, nu inmiddels stichting Het Blauwe Hart De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Friesland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. Rijk en Regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen Rijk en Regio voor een veilige, duurzame en toekomstbestendige dijk. Voor het rapport: Vismigratierivier Afsluitdijk Haalbaarheid en projectplan (4.477kb, groot pdf) bron: Provincie Friesland, 22/01/13