Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-01-2012 - Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk
De Afsluitdijk is na bijna 80 jaar aan een revisie toe. De stabiliteit, de spuicapaciteit, de kunstwerken, maar ook de klimaat bestendigheid en ecologische eigenschappen moeten worden aangepakt. In nauwe samenwerking met het rijk ontwikkelden het afgelopen najaar alle betrokken lagere overheden en andere stakeholders een plan voor de aanpak van de Afsluitdijk onder de titel triple A: Agenda Ambitie Afsluitdijk.
In aansluiting op dit plan maakte het rijk (i.c. staatsecretaris Atsma) een Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk. Voor een zeer belangrijk deel sluit deze structuurvisie aan op het plan van de lagere overheden en organisaties, maar beperkt de rijksverantwoordelijkheid voor met name de waterveiligheid. Verder legt de structuurvisie een duidelijk accent op de icoonfunctie en het huidige indrukwekkende landschap dat de Afsluitdijk vormt. Daarbij kiest het rijk voor het streven naar meer samenhang in de verschillende onderdelen van het landschap: de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer, Noord-Holland en Friesland. Ook toont de structuurvisie ambitie op het gebied van experimentele duurzame energiewinning uit zon, getijden en zout/zoet spanning. Waar de lagere overheden expliciet kiezen voor ambities op het gebied van ecologie, laat het rijk dat uitdrukkelijk over die partijen die locaal verantwoordelijkheid hebben. Dit laatste in het kader van het principe: “decentraal wat kan en centraal wat moet” De conclusie kan zijn dat het rijk de ruimte biedt aan de regionale/gemeentelijke overheden en organisaties om de dijk een nieuw duurzaam karakter te geven, waarin de ecologische harde scheiding tussen Waddenzee en IJsselmeer verzacht wordt. Rijksgeld lijkt daar niet of nauwelijks voor beschikbaar komen.   (Lees verder, pdf 1343 kb)