Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Gezamenlijke natuurorganisaties en watersportbranche in beroep tegen Windpark Fryslân
Met een zeer serieus beroepschrift stellen de gezamenlijke natuurorganisaties zich op het standpunt dat, ook bij een noodzakelijke energietransitie, er locaties zijn waar een groot windpark echt niet kan. En de locatie windpark Fryslân is daar één van. Een breed front van IJsselmeervereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging it Fryske Gea, de Waddenvereniging, Stichting Don Quichot, Vogelbescherming Nederland, het Watersportverbond, Vereniging Beroepschartervaart, de Vereniging van Toerzeilers en Jan Rijswijk (charterschipper De Vlieter) hebben een beroep aangetekend bij de Raad van State, waarin ze zich keren tegen de bouw van Windpark Fryslân. Dit beoogde windpark van 89 zeer grote turbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk maakt in feite het “het hek van windmolens” om het IJsselmeer compleet. In het beroepschrift wordt gewezen op een hele reeks van wettelijke gebreken en onvolkomenheden in de vergunningen, goedkeuringen en toestemmingen. Van belang hierbij zijn vooral ook de bepalingen voor het opruimen van de turbines en kabels na afloop van de vergunningstermijn. Daarnaast worden bezwaren aangevoerd op het gebied van schade aan landschap en cultuurhistorie, de recreatievaart en het toerisme. Vooral uitgebreid gaat het beroep in op de zeer nadelige effecten voor een hele reeks van vogelsoorten. Het beroep volgt een reeks van verschillende wettelijke invalshoeken en procedures waaronder de bepalingen van de Crisis en herstelwet, de wet op de Ruimtelijke Ordening, de Omgevingswet, de Natuurbeschermingswet, de Flora en Faunawet en de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. Het beroep wordt nog nader onderbouwd met een Second Opinion onderzoek van bureau Alterra (Wageningen University and Research), waarin vooral de gevolgen in relatie tot Natura 2000 in een nieuw daglicht worden gesteld. Het volledige beroepsschrift: Beroep windpark Fryslân (5Mb, .pdf) Meer info: Het persbericht via Sneeker Nieuwsblad NOS: Natuurbeschermers en watersporters tegen windpark in IJsselmeer