Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

22-05-2013 - Raad voor de Leefomgeving
Raad voor de Leefomgeving: Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’ 16 mei 2013 - In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van de natuur, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven en continuïteit van financiering. Het advies van de Raad voor de Leefomgeving sluit goed aan bij het onlangs door Pvda, D66 en groen Links gelanceerde plan “Mooi Nederland”. De raad maakt gehakt van het natuurbeleid van het vorige kabinet onder leiding van staatsecretaris Bleeker, die een warm voorstander was van het – naar nu blijkt- mislukte agrarisch natuurbeheer. Op 16 mei 2013 heeft staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) het advies in ontvangst genomen. Die kan nu aan de gang om het roer flink om te gooien met een nieuwe Natuurwet.  Klik hier voor het persbericht  Klik hier voor het advies en film  Klik hier voor de film  Klik hier voor de aanbiedingsbrief