Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer Natuur- en landschapsorganisaties zeer teleurgesteld.
Op 11 juli van dit jaar publiceerde de Raad van State haar uitspraak naar aanleiding van de bezwaarprocedure van een grote gelegenheidscoalitie tegen de komst van Windpark Fryslân: een plan voor 90 zeer grote Windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk voor de Friese kust.   De Raad van State oordeelde dat het in opdracht van de windondernemers  (door bureau Waardenburg)  uitgevoerde onderzoek aantoont dat het  wel meevalt met het gevaar voor de  trekvogels bij het geplande turbinepark.  Het turbinepark is gepland in een beschermd natuurgebied waarlangs een van ‘s werelds belangrijkste vogeltrekroutes gaat en heeft ook een landschappelijk ook een heel schadelijke ligging omdat het een einde maakt aan het laatste grote open waterlandschap van ons land. De uitspraak is zeer teleurstellend omdat ze in de kern is gebaseerd op “berekende” en niet werkelijk gemeten mogelijke schadelijke effecten op de vogelstand. Dergelijke berekende effecten kunnen nu ook in andere voorkomende gevallen als basis worden gebruikt om mogelijk schadelijke effecten voor natuur en landschap “weg te redeneren”. De zeer grote coalitie van natuurorganisaties (zie het persbericht hieronder) met een indrukwekkende achterban steunt voluit noodzaak van energietransitie en ziet ook de noodzaak van windenergie. Er zijn echter locaties waar een groot turbinepark zeer schadelijk is voor natuur en landschap. De Raad van State steunt ons niet in die opvatting. Deze uitspraak biedt een basis voor de ook in het concept Klimaat-akkoord voorgestane verdere uitbouw van windenergie centrales in ons land. Als uitgaande van het huidige en groeiende Co2 uitstoot van luchtvaart, industrie en landbouw de productie van elektriciteit klimaat neutraal moet worden, dan lijkt er van ons landschap niet veel over te blijven.
11 juli 2018, Persbericht Teleurstelling over uitspraak Raad van State over Windpark Fryslân Een coalitie van natuurorganisaties en recreatieve organisaties heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de komst van windpark Fryslân. Uit de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen blijkt dit windpark toch binnen de bestaande wetgeving gebouwd te mogen worden. De betrokken organisaties zijn teleurgesteld. Tegelijk roepen ze de overheid en initiatiefnemers van windparken op om bij toekomstige plannen voor plaatsing van windmolenparken goed rekening te houden met natuur, landschap en mensen. Negatieve effecten van Windpark Fryslân De natuur en recreatie-organisaties staan voor een gezond IJsselmeer voor zowel natuur als mens. Ook zijn deze organisaties voor duurzame energie. Hun pleidooi was dan ook om de opwekking van duurzame energie zo vorm te geven dat de kwaliteiten van het IJsselmeer niet zouden worden aangetast. Zij hebben de afgelopen jaren betoogd dat windpark Fryslân de openheid van het IJsselmeer aantast en beschermde vogels bedreigt. Dit werd ondersteund door onafhankelijk onderzoek. De raad van State oordeelt nu dat deze effecten er weliswaar zijn, maar dat ze niet zo groot zijn dat de wet- en regelgeving windpark Fryslân verbiedt. In de komende tijd zal moeten blijken hoe groot de effecten daadwerkelijk zijn. Er is uitgebreide monitoring gepland om de effecten te meten. Zorgen om optelsom windparken De natuur- en recreatieve organisaties maakten zich vooral zorgen over de optelsom van dit windpark met vijf andere parken in en om het IJsselmeer en met nog meer windparken langs de trekroutes van watervogels. Omdat de transitie naar duurzame energie nog maar net begonnen is, wordt deze optelsom heel belangrijk. De organisaties roepen de overheid en initiatiefnemers van windparken op om dit totaaleffect op mensen, natuur en landschap veel meer mee te nemen dan bij de structuurvisie Wind op Land is gedaan. *De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond,  Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. Voor meer informatie over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van deze gelegenheidscoalitie: Chris Bakker (It Fryske Gea) 06 - 461 794 74 | c.bakker@itfryskegea.nl.