Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk
Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk verzetten zich fel tegen het plan voor het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw. Bij de eerste van twee inspraakavonden in het provinciehuis in Leeuwarden spraken veel omwonenden zich duidelijk uit tegen het plan voor 9 turbines met een tiphoogte van ruim 200 meter tussen Cornwerd, Wons en Zurich. Zij vinden de windmolens te groot en vrezen overlast door het geluid en de knipperende lichten. Er werd tijdens de inspraakavond door Willem Goudswaard van de IJsselmeervereniging onder andere gewezen op het 'infrasone’ geluid dat de grote windturbines produceren. Dit geluid met lage frequenties is voor mensen niet hoorbaar. Ze refereerden aan Deense en Zweedse onderzoeken, waaruit grote zorgen naar voren zouden komen over gehoorschade voor omwonenden van dergelijke turbines, maar ook hersenletsel en depressiviteit. bron: Friesch Dagblad, 06/06/18
Inspraak reactie windpark Nij Hiddum-Houw. Willem Goudswaard, lid bestuur IJsselmeervereniging. Dit windpark, bestaande uit 9 turbines van 208 meter hoog is gepland in een bewoond gebied op de kop van de Afsluitdijk in de directe omgeving van de dorpen: Zurich, Wons en Cornwerd en een aantal boerderijen. Verder is het park direct gelegen aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Allereerst willen wij u wijzen op het cumulatieve effect van dit windpark bij alle windparken die er al zijn of gepland in en rondom het IJsselmeer. Het is duidelijk dat al deze windparken de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust ernstig aantasten. Ook de natuur wordt geweld aangedaan, aangezien de meeste parken in een Natura 2000 gebied staan of komen te staan. Aangezien ze ook nog gepland staan in de trekroutes van migrerende vogels zullen de toch al teruglopende aantallen van diverse vogelsoorten nog verder achteruit gaan. Gezondheid In een artikel in Medisch Contact van 22 maart 2018 “Windmolens maken wel degelijk ziek” beschrijft huisarts Sylvia van Manen de gevolgen van windmolens op de gezondheid van omwonenden. Los van het hoorbare geluid, visuele impact, slagschaduw, en knipperende lichten produceren windmolens ook een laag sonoor geluid buiten het hoorbare gebied. Dit ziekmakende geluid neemt toe naarmate de windmolens hoger zijn, en veroorzaakt bij kinderen zelfs schade aan het binnenoor. Voor details verwijs ik graag naar het betreffende artikel. Maatregelen Op grond van deze gegevens heeft men in Beieren al in 2016 de H-10 regel opgesteld. Dat houdt in dat een windmolen niet dichter dan 10x de hoogte bij een woning mag staan. Dat betekent voor een molen van 200 meter dus dat de afstand tot een bewoond huis of woonkern ten minste 2 km moet zijn! Maatschappelijke aspecten Terwijl exploitanten er goed aan verdienen hebben omwonenden te maken met onderlinge conflicten (tegenstanders en diegenen die in het park investeren), zorgen, stress, achteruitgang van hun leefgebied en waardedaling van hun huizen. Voortschrijdend inzicht: windmolens op zee Op de Noordzee zijn inmiddels grote windmolenparken gepland. Het Continentaal Plat van Nederland beslaat een groter oppervlak dan het landelijke gebied. De laatste ontwikkeling is dat de parken zelfs zonder subsidie kunnen worden gebouwd. Wat let ons om in te spelen op deze ontwikkeling en onze inwoners de ellende van windmolens op land te besparen?