Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum
Zandondernemer ziet de zeehonden kolonies bij Oudemirdum en op de Kreupel over het hoofd. Acht natuurorganisaties hebben in een “zienswijze” bezwaar gemaakt tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zandwinning toe te staan op het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij Oudemirdum. Onder die organisaties bevinden zich It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging. In totaal heeft Rijkswaterstaat 16 reacties ontvangen. Ook de visserijsector en enkele particulieren hebben een zienswijze ingediend. Na de zomer komt Rijkswaterstaat met een antwoordnotitie. Daarna moeten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân besluiten over de definitieve vergunningen. Bezwaarmakers kunnen dan nog eens tegen een besluit in beroep gaan. It Fryske Gea stelt dat de zandwinning de landschappelijke en ecologische waarden aantast. De organisatie vindt dat in de afweging ook moet worden gekeken naar alle andere plannen die er al zijn voor het IJsselmeer en de schade die deze ontwikkelingen toebrengen aan de natuur. Natuurmonumenten is van mening dat de locatie voor zandwinning onzorgvuldig is gekozen en stelt dat het in strijd is met het beheerplan voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Europese regels staan alleen zandwinning in het aangewezen gebied toe, als er geen sprake is van een reëel alternatief en dat is er volgens Natuurmonumenten wel. De natuurorganisatie heeft ook begrip voor de bezwaren van visser die visgrond verliezen en waarvoor het aantal vergunningen vermindert. De zandwinner zou de vissers via een fonds moeten compenseren. De IJsselmeervereniging vraagt zich af of een groot werkeiland met zandfabriek en haven wel nodig zijn voor zandwinning. Ook zijn er grote zorgen voor het onderwaterleven bij het maken van een put van 64 meter diep en vele hectares groot. Opmerkelijk is ook dat de zandondernemer Smals in zijn plannen er van uit gaat dat er geen zoogdieren in het IJsselmeer leven. Laten er nou net voor Oudemirdum en op eiland de kreupel twee zeehonden kolonies leven! Lees verder bericht Zeepost:
Zandwinners zien zeehond over het hoofd   Zeehonden op de Steile Bank OUDEMIRDUM - Bij de aanvraag voor een zandwinvergunning voor de kust bij Oudemirdum zijn twee groepen zeehonden die daar leven over het hoofd gezien. Dat is de conclusie van bewoners en belanghebbenden. In de milieueffectrapportage (MER) heeft aannemer Smals geen melding gemaakt van twee groepjes zeehonden die zomers permanent voor de IJsselmeerkust bij Oudemirdum en Mirns verblijven enkele kilometers van de beoogde industriële zandwinning af. Bewoners en belangenorganisaties willen de zandwinning tegenhouden. De zeehond wordt in de huidige aanvraag niet meer genoemd. Zeehonden verblijven sinds enkele jaren in een groep van vier op de Mokkebank bij Mirns en een groepje van drie op de Steile Bank, een plaat tussen Oudemirdum en Lemmer. Ook elders op het IJsselmeer zijn zeehonden aanwezig, waaronder een zogende moeder met baby, die door Staatsbosbeheer is waargenomen. Vogelspotter en bewoner Ruud Meurs legt hun bewegingen al jaren vast met de camera. Hij zegt dat ze inmiddels het hele jaar bij de kust worden waargenomen.   Zandwingebied voor Lemmer De MER ten behoeve van de zandwinning vermeldt dat zeehonden er incidenteel voorkomen. Het stelt dat er maar twee waarnemingen zijn geweest tussen 2007 en 2010. Maar op de site Waarneming.nl, staan over diezelfde periode zeker 25 waargenomen zeehonden aan de Friese IJsselmeerkust en minstens zoveel elders. De MER, die dateert van 2015, concludeert daarentegen dat de gewone zeehond niet in het plangebied voorkomt. De Commissie MER, die het voorstel beoordeelde, zegt dat een geraadpleegde deskundige heeft vastgesteld dat er in het IJsselmeer geen populatie zeehonden voorkomt, aldus Gijs Hoevenaars van de commissie. De aannemer betwist niet het negatieve effect dat zandwinning op zeehonden kan hebben: „De verwachting is dat zeehonden die incidenteel in het IJsselmeer voorkomen, de winlocatie en de drukst bevaren vaarroute zullen mijden”, aldus Smals in de MER. Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,19)