Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Waterplantengroei onverminderd in het Markermeer
Menig watersporter vermijdt het inmiddels bekende planten gebied: de laatste jaren is ten westen van de lijn “Appelhoek” - “Paard van Marken” een groot gebied ontstaan, waarin voor zowel motor- als zeiljachten veel overlast is en ook onveilige situaties ontstaan, doordat schepen vastraken in de velden Doorgegroeid fonteinkruid, of onbestuurbaar worden door grote hoeveelheden planten in het roer. Opvallend is dat zelfs bij diepten van drie meter en meer ook grote waterplanten velden voorkomen. Hiervoor is een behoorlijke waterhelderheid nodig. Bekend is ook de situatie bij Warder, waar de reddingboot die uitvaart voor een reddingsactie van vastgelopen jachten, af en toe zelf moet worden gered uit de waterplanten. Maaiactiviteiten zijn voor de directe havenomgeving een uitkomst, maar bieden verder op het meer (waar niet gemaaid wordt) jammer genoeg geen oplossing.  De huidige plantengroei is ongekend voor het IJsselmeer en het in de 70er jaren ontstane Markermeer nooit eerder op deze schaal voorgekomen. In vrijwel alle grote binnenwateren, zoals de Randmeren, het Hollands Diep en Zuid- Hollandse Plassen van ons land rukt deze plantengroei op, in combinatie met helder water en lage fosfaat niveaus en veel stikstof. Op het eerste gezicht zou de waterplantengroei kunnen duiden op natuurlijk herstel en verbetering van de waterkwaliteit. De huidige excessieve plantengroei is echter een onverwachte en nog niet verklaarde ontwikkeling, die duidt op een onevenwichtige natuurlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die al in de 80er jaren van de vorige eeuw begon in de Randmeren, waarin nu nog steeds fonteinkruid in nagenoeg geheel bedekkende omvang, varen buiten de gemaaide vaargeulen volledig onmogelijk maakt. Sommige biologen stellen dat fonteinkruid als pioniersplant in een later stadium wordt verdrongen door andere - bodem groeiende- planten. Die ontwikkeling lijkt maar niet aan te willen breken in de Randmeren en dat voorspelt ook voor het Markermeer niet veel goeds. De IJsselmeervereniging plaatst het verschijnsel in het gebrek aan dynamiek in het IJsselmeergebied en pleit voor open dijken (Houtribdijk en Afsluitdijk) met stroming en natuurlijker zoet-zout overgangen, waardoor samenstelling en de huidige verblijfsduur van het water van twee jaar in de Randmeren en Markermeer verandert. De natuurlijke menging van Markermeer en IJsselmeerwater wordt belemmerd door een dichte Houtribdijk. Het huidige Rijksbeleid dat momenteel eenzijdig is gericht op waterveiligheid en peilbeheersing lijkt van een andere werkelijkheid uit te gaan. Ook de aanleg van de Markerwadden zal voor dit probleem geen oplossing bieden.
Al vroeg in het seizoen zijn grote velden fonteinkruid aanwezig in het westelijk deel van het Markermeer. Vooral de zeilers, die daarvan veel last hebben, mijden het Markermeer in toenemende mate. Zij kiezen voor een vaargebied in het IJsselmeer. Van veel watersporters vernemen wij dat er steeds vroeger in het seizoen en steeds meer plantengroei is.