Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Voedselarm water leidt tot minder aalscholvers in Oostvaardersplassen
Ook de aalscholvers in de Oostvaardersplassen hebben te maken met de voedselarme water in het IJsselmeergebied. In de afgelopen 10 jaar is het aantal broedparen gezakt van 6000 naar 1800. De oorzaak is waarschijnlijk de veranderende waterkwaliteit in het Markermeer, vermoedt Staatsbosbeheer. Het water in het Markermeer wordt schoner en helderder maar bevat minder fosfaten en daardoor neemt het waterleven af. Er is daardoor veel minder vis beschikbaar als voedsel voor de aalscholver. Volgens Staatsbosbeheer is het geen punt van zorg omdat het lijkt of de aalscholvers zich verplaatsen. Waarheen is onze vraag? Naar nu blijkt is er wel degelijk een direct verband tussen de visstand in het Markermeer en de omvang van de aalscholverkolonies, zoals al jaren door hun menselijke collega’s - de beroepsvissers - wordt beweerd. Ook hun aantal is de afgelopen jaren sterk geslonken, door de sterke daling van de visstand. Uit de tellingen blijkt dat het goed gaat met de grote zilverreiger in de Oostvaardersplassen. Er werden de afgelopen maanden meer dan 200 broedparen geteld. Ook op andere plaatsen wordt de vogel vaker waargenomen. Net als de zeearend, die streek in 2006 in de Oostvaardersplassen neer en broedt inmiddels op meerdere plekken.