Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Groen licht voor verdiepingsprojecten Veluwerandmeren
De verdiepingen in het Veluwemeer en het Wolderwijd kunnen doorgaan. Na jaren van aanpassingen doorvoeren in de plannen en tal van juridische procedures vormen deze verdiepingen de laatste twee projecten in het kader van het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR). Met het definitief verlenen van de laatste vergunningen kan het IIVR worden afgerond.
In 2001 is het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) vastgesteld door 19 betrokken overheden in de Veluwerandmeren. Het IIVR had als doel om vooral de recreatieve mogelijkheden in het gebied te versterken. Al snel bleek dat dit plan effect zou kunnen hebben op de natuurwaarden in het gebied. Een toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn werd uitgevoerd om dit te onderzoeken. Het plan moest worden aangepast. Maatregelen met een negatieve impact op de natuur kwamen (deels) te vervallen of werden aangepast. Positieve maatregelen voor de natuur werden toegevoegd. Deze positieve maatregelen moesten eerst uitgevoerd worden, vóór de uitvoering van de maatregelen met negatieve impact. Eerste maatregelen gericht op de natuur De positieve maatregelen richtten zich met name op het verbeteren van de waterkwaliteit. Het effect van deze maatregelen is inmiddels zichtbaar geworden. Het water is gaandeweg helderder geworden en met de waterplanten in het gebied gaat het zeer goed. Hiervan hebben ook watervogels, zoals de zeldzame kleine zwaan, van geprofiteerd. Onderzoek door Deltares maakt weg vrij voor verdiepingen De vergunningen voor de maatregelen met een negatieve impact op de natuur, de verdiepingsprojecten, werden met succes aangevochten door natuurorganisaties. Afgegeven vergunningen vervielen hierdoor. Het werk werd stilgelegd en een nieuwe vergunningsprocedure gestart. Provincie Flevoland heeft in 2015 onderzoeksinstituut Deltares opdracht gegeven om de effecten van de verdiepingsprojecten op de natuurwaarden te onderzoeken. De uitkomst van het onderzoek leert dat de verdiepingsprojecten niet tot significante effecten op de natuurwaarden in het Veluwemeer en Wolderwijd zullen leiden. De natuurorganisaties hebben in de 6 weken dat de nieuwe vergunningen ter inzage lagen geen juridische bezwaren meer ingebracht. Hiermee is de weg vrij om verdiepingsprojecten te gaan uitvoeren en daarmee het IIVR af te ronden. bron: Provincie Flevoland, 02/02/16 Copyright ©2016 AgriHolland B.V.
De gebieden waar de verdieping kan worden uitgevoerd