Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

19-11-2014 - It moat oars: het moet anders
Onder deze leus werd op maandag 17 november actie gevoerd, tegen de voorgenomen plaatsing van heel veel windturbines in het IJsselmeer. Het ging om een actie van het Platform Duurzaam Friesland, de Fries Milieufederatie en het samenwerkingsverband Blauwe Hart. Ook de gemeente Súdwest Fryslân steunde de actie met de aanwezigheid van haar wethouder Mevr. Gea Akkerman. Met behulp van een grote kraan werd symbolisch € 500.000.000,00 in het IJsselmeer gekieperd, het bedrag dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt weggegooid als de rijksplannen voor Windenergie voortgang vinden. De actievoerders beklemtoonden dat met het nu voorliggend besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland wordt voorbij gegaan aan een heel goed alternatief voor plaatsing op land i.p.v. in het IJsselmeer. Dat alternatief werd ontwikkeld door “Fryslan foar de Wyn”, maar uiteindelijk terzijde geschoven door de Gedeputeerde Staten. G.S. besloten tot een windpark in het IJsselmeer bij Breezanddijk van 350 Megawatt. De vraag is nu of Provinciale Staten dit besluit zullen handhaven. Van belang hierbij is dat elk ander besluit het zittende college van Gedeputeerden uiteen zal doen vallen.
De bezwaren tegen het voorliggend plan zijn legio: grote schade aan natuur en landschap, vrije tijds economie en toerisme. De plannen zijn ook strijdig met de beschermde Natura 2000 status van het IJsselmeer en daarmee juridisch zeer aanvechtbaar.
NEE.......