Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

25-09-2014 - Bestuursovereenkomst versterking Houtribdijk getekend
De Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt grote delen van Nederland tegen hoogwater. Bij de landelijke toetsing aan de norm voor de waterveiligheid in 2006 is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 kilometer. De werkzaamheden maken deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voorkeursalternatief In april 2014 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het voorkeursalternatief voor de versterking van de Houtribdijk vastgesteld. Het voorkeursalternatief gaat uit van een overslagbestendige dijk met deels een stenen bekleding en deels een vooroever van zand. Binnen dit voorkeursalternatief worden twee varianten onderzocht. Variant één behelst een stenen bekleding tussen Lelystad en Trintelhaven aan beide zijden van de dijk en een versterking met zand tussen Trintelhaven en Enkhuizen, ook aan weerszijde van de dijk. Daarnaast wordt op verzoek van de provincie Flevoland en gemeente Lelystad een tweede variant uitgewerkt, waarbij wordt onderzocht of ook op een deel van het tracé tussen Trintelhaven en Lelystad aan de Markermeerzijde de toepassing van zand haalbaar is. Extra kosten voor provincie en Lelystad In de bestuursovereenkomst, die woensdag is ondertekend, is vastgelegd dat de provincie Flevoland en gemeente Lelystad de extra kosten betalen voor het onderzoek naar een meer zandige versterking van de Houtribdijk, onder voorbehoud dat de gemeenteraad van Lelystad de gelden voor deze extra kosten beschikbaar stelt. Begin 2015 verwachten het Rijk en de regio een keuze te maken tussen de varianten uit het voorkeursalternatief. bron: Provincie Flevoland, 18/09/14 Copyright ©2014 AgriHolland B.V.
Woensdag 17 september hebben Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en gemeente Lelystad een bestuursovereenkomst over de versterking van de Houtribdijk getekend. In deze overeenkomst zijn afspraken over de planuitwerking van dit project vastgelegd. De werkzaamheden aan de Houtribdijk staan gepland in 2017 en 2018. In 2018 voldoet de dijk weer aan de gestelde wettelijke veiligheidsnormen.