Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

12-02-2014 - “Kwelders” in het Markermeer bij Warder
Onderzoek naar verbetering ecologie Markermeer via aanleg van rijshouten dammen ten noorden van Warder: effectief, weinig aantasting open water en veel goedkoper dan eilanden en luwte dammen. Grontmij, De Vries & van de Wiel, Bureau Waardenburg en BWZ ingenieurs voeren voor Rijkswaterstaat experimenten uit in het Markermeer. Afgelopen zomer zijn proefvakken voor het experiment Marker Kwelderwerken aangelegd iets ten noorden van Warder. De experimenten leveren nuttige informatie op voor diverse natuurbouwprojecten in het Markermeer en het IJsselmeer. 
In het experiment Marker Kwelderwerken onderzoeken de bedrijven het opslaan en vastleggen van slib in speciaal daarvoor ontwikkelde compartimenten. Hiermee is het mogelijk een kunstmatig kwelderproces voor zoet water te simuleren. De compartimenten zijn aangelegd volgens het concept van de kwelderwerken en bestaan uit rijshouten dammen. Compartimenten De dammen liggen parallel aan en haaks op de oevers van het Markermeer. Tussen palenrijen wordt rijshout gevlochten. Een deel van de compartimenten is gevuld met slib en een deel met zand. Enkele zand- en slibcompartimenten zijn beplant met riet en biezen. Om waterverversing mogelijk te maken en voor de uitwisseling van vis, waterplanten en mosselen zijn een paar openingen tussen de compartimenten en het Markermeer open gehouden.    Vastlegging slib Via de veldproef wordt onderzocht of met rijshouten dammen slib kan worden vastgelegd en of in dergelijke gebieden ecologische processen zoals vegetatieontwikkeling, natuurlijke verlanding, ontwikkeling van paai-, opgroei- en schuilplekken voor vis en rustgebieden voor vogels gestimuleerd kunnen worden. Het experiment levert een bijdrage aan het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer van Rijkswaterstaat. Het onderzoek richt zich op mogelijkheden om het Markermeer-IJmeer ecologisch gezien gezonder te maken.   Als eerste resultaat kan gemeld worden dat tussen de “kwelders” en de dijk veen en slib neerslaat en de verlanding al op gang komt. Deze vorm van luwte maatregelen lijkt bijzonder effectief en kost een fractie van de andere plannen voor grote luwte dammen en eilanden waarmee Rijkswaterstaat ook bezig is. De IJsselmeervereniging staat zeer kritisch tegenover deze onnodige dammen en eilanden in de historische Hoornse Hop. Leaflet Waterproeftuin (450kb, pdf) Bron: Grontmij - 27 januari 2014 
Kwelders Kwelders Kwelders