Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-11-2011 - Verslag ledenvergadering van de IJsselmeervergadering van 15 oktober 2011
Tijdens de laatste ledenvergadering van de IJsselmeervereniging spraken de leden zich duidelijk uit voor een intensivering van de samenwerking met de stichting VBIJ. Dit naar aanleiding van de door het bestuur voorgelegde discussie over de toekomst van de IJsselmeervereniging.
De belangrijkste discussie ging over de volgende keuze: een zelfstandige aparte IJsselmeervereniging of een streven gericht op een verdere integratie van IJsselmeervereniging en Stichting VBIJ. Voor deze laatste optie had het bestuur een visie ontwikkeld waarin de volgende belangrijke overwegingen een rol spelen. Het naast elkaar in het publieke domein opereren van twee organisaties met een vrijwel gelijke doelstelling roept veel misverstanden op. Zonder IJsselmeervereniging zal de stichting VBIJ een moeilijke zo niet onmogelijke toekomst hebben De samenwerking in het kader van de VBIJ met de landschappen en Waddenvereniging heeft een grote meerwaarde: professionaliteit en kennis, de macht van het samenwerkend geheel, het grote gezamenlijke draagvlak van de gezamenlijke achterban (120.000 leden) De IJsselmeervereniging heeft als ledenorganisatie en met de onversneden doelstelling voor het IJsselmeergebied, een belangrijke potentie voor het optreden van het samenwerkingsverband in het publieke domein (met een ledenblad, website, nieuwsbrief) en ook als stimulerende omgeving voor vrijwilligers en locale initiatieven. Het bestuur kreeg de opdracht de visie verder te bespreken met de samenwerkingspartners in de VBIJ en over de te bereiken resultaten te rapporteren aan de leden. IJsselmeervereniging Concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober 2011 Voorzitter George Keet opent de vergadering. De secretaris meldt een aantal afzeggingen. Enkele afzeggers hebben een schriftelijke bijdrage geleverd aan de discussie onder agendapunt 4. Deze bijdragen worden door de voorzitter ingebracht bij de behandeling. Er zijn twintig leden aanwezig. Het verslag van de ALV van 12 maart 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur deelt mee dat George Keet per 15 oktober 2011 aftreedt als voorzitter wegens langdurig verblijf buitenslands. Zijn taken als voorzitter zullen vanaf die datum worden waargenomen door Jos Teeuwisse. Hij stelt zich voor aan de vergadering. Jos Teeuwisse is voornemens zich te kandideren als voorzitter bij gelegenheid van de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2012. Bij agendapunt 4 over de koers van de IJsselmeervereniging geven George Keet en Frans Hijmans toelichting op het discussiestuk dat door het bestuur is gepresenteerd. Binnen het bestuur bestaat een duidelijke voorkeur voor model 1. Een aantal leden laat blijken, dat men vreest dat de VBIJ te weinig publieksgericht zal zijn. Zij vinden dat ook de IJsselmeervereniging de laatste jaren te weinig publieks- en actiegericht is geweest. Het bestuur weerspreekt dat laatste, maar is ook van mening dat als voor model 1 wordt gekozen, ook bij de VBIJ een aanmerkelijke aanpassing van denken en werken nodig zal zijn. Na de discussie brengt het bestuur het volgende voorstel in stemming, welke met algemene stemmen wordt aangenomen. De Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging op 15 oktober 2011 Stelt vast dat binnen het werkveld bescherming en verbetering van het IJsselmeer geen ruimte is voor twee zelfstandig opererende en naar buiten tredende organisaties (VBIJ en IJV). Dat echter naast en binnen de op professionele beleidsbeïnvloeding gerichte werkwijze van de VBIJ behoefte is aan actiegerichte ondersteuning door een vrijwilligersorganisatie. Overweegt dat daarmee de IJsselmeervereniging bestaansrecht heeft. Dat echter zowel de werkwijze en denkwijze van de Vereniging als die van de VBIJ aanpassing behoeft. Besluit dat de IJsselmeervereniging als rechtspersoon met eigen bestuur en inkomsten en een zetel in het bestuur van de VBIJ blijft bestaan. Dat de Vereniging er naar streeft om in het vervolg mede te opereren als frontoffice naar publiek en vrijwilligers binnen de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Draagt het Bestuur op in overleg met staf en bestuur van de VBIJ al datgene te doen dat nodig is om de nieuwe werkwijze te effectueren en bij de ledenvergadering van 2012 over de voortgang te rapporteren. Rondvraag   Door het overlijden van Evert Voogd is er een vacature in de Kascie. Onno Walewijn verklaart zich bereid deze plek over te nemen. Op een vraag van Manja Verhorst geeft het bestuur aan geen standpunt in te nemen over het plan voor een provincie in de noordvleugel van de Randstad. Fred Holthuis wekt het bestuur op zich te manifesteren bij de bruine vloot en de beurs voor klassieke schepen. Jan Baron bedankt George Keet voor zijn grote inzet als lid van de beleidsraad en later als bestuurslid en voorzitter. Hij roemt zijn vermogen tot bruggenbouwen en om iedereen in zijn waarde te laten. Hij overhandigt George het cadeau (Spiegel van de Zuiderzee). George bedankt alle leden voor inzet en passie en verklaart zich altijd thuis te hebben gevoeld bij de IJsselmeervereniging juist vanwege het gevoel voor nuance.     De voorzitter sluit de vergadering.