Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-10-2011 - Leden IJsselmeervereniging voor intensievere samenwerking met VBIJ
Tijdens de laatste ledenvergadering van de IJsselmeervereniging spraken de leden zich duidelijk uit voor een intensivering van de samenwerking met de stichting VBIJ. Dit naar aanleiding van de door het bestuur voorgelegde discussie over de toekomst van de IJsselmeervereniging.
In deze discussie lagen twee richtingen voor: een zelfstandige aparte IJsselmeervereniging of een streven gericht op een verdere integratie van IJsselmeervereniging en Stichting VBIJ. Voor deze laatste optie heeft het bestuur een visie ontwikkeld waarin de volgende belangrijke overwegingen een rol spelen. Het naast elkaar in het publieke domein opereren van twee organisaties met een vrijwel gelijke doelstelling roept veel misverstanden op. Zonder IJsselmeervereniging zal de stichting VBIJ een moeilijke zo niet onmogelijke toekomst hebben. De samenwerking in het kader van de VBIJ met de landschappen en Waddenvereniging heeft een grote meerwaarde: professionaliteit en kennis, de macht van het samenwerkend geheel, het grote gezamenlijke draagvlak van de gezamenlijke achterban (120.000 leden). De IJsselmeervereniging heeft als ledenorganisatie en met de onversneden doelstelling voor het IJsselmeergebied, een belangrijke potentie voor het optreden van het samenwerkingsverband in het publieke domein (met een ledenblad, website, nieuwsbrief) en als kader voor de inbreng en de positie van vrijwilligers. Het bestuur kreeg de opdracht de visie verder te bespreken met de samenwerkingspartners in de VBIJ en over de te bereiken resultaten te rapporteren aan de leden.