Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

26-05-2010 - Verrommeling langs de kust: drie procedures bij de Raad van State
1. Windmolens bij de Nes In vorige edities van IJsselmeerberichten heb ik aandacht besteed aan de vervanging van de drie kleine windturbines bij de vluchthaven De Nes nabij de dijk van Waterland naar Marken. Zowel de locatie als het plaatsen van veel hogere windturbines is de VBIJ een doorn in het oog. Deze zaak is door de meervoudige Kamer van de Rechtbank te Haarlem behandeld op 19 mei 2009, waarbij ik de VBIJ vertegenwoordigde. Op 25 januari 2010 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. Deze was voor de VBIJ negatief. Na de uitspraak zorgvuldig te hebben bestudeerd, kwamen we tot de conclusie dat de Rechtbank de zaak wel erg gemakkelijk had afgedaan. Een aantal bezwaren worden in de uitspraak in het geheel niet behandeld. Na de zitting van 19 mei 2009, kwam de rechtbank tot de conclusie dat zij een fout had gemaakt. Verzuimd was de provincie Noord- Holland de gelegenheid te geven als verweerder op te treden. Die fout werd hersteld zodat de VBIJ ook op dat verweerschrift van de provincie kon reageren. Daarna bleef het lange tijd heel stil. Ik heb diverse malen telefonisch nagevraagd hoe de stand van zaken was. Dat leverde meestal de opmerking op dat de zaak bij de griffier lag. Na het zoveelste telefoontje kreeg ik een merkwaardige uitspraak te horen. Die luidde:”Wij weten eigenlijk niet wat wij met deze zaak aanmoeten”. Dat vond ik nogal alarmerend. Kort daarna werd toch uitspraak gedaan met bovenstaande uitkomst. Het wekt op zijn minst de indruk dat het dossier een periode onderaan de stapel heeft gelegen en toen zo snel mogelijk is afgehandeld. De Rechtbank volgt geheel de zienswijze van de gemeente en de provincie. Voor de VBIJ was dat aanleiding beroep aan te tekenen bij de Raad van State. 2. Stort vervuilde grond, bungalows en verdubbeling Jachthaven bij Uitdam De IJsselmeervereniging diende op 4 mei 2010 bezwaar in bij de Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan van de Gemeente Waterland ten behoeve van de bouw van recreatie bungalows en verdubbeling van de jachthaven in Uitdam. De IJsselmeerverening heeft bezwaar tegen de chantagepolitiek van de eigenaar, die zijn verplichting tot opruimen van gestorte vervuilde grond afhankelijk stelt, van de vergunning tot grootscheepse uitbreiding van zijn gebouwen en haven. En dat in het kwetsbare landschap van de Waterlandse kust dat een hoge natuur- en landschappelijke beschermingwaarde heeft. Als de plannen doorgaan wordt het daar druk, door veel permanent bewoonde woningen, een grote jachthaven en het verkeer dat dit aantrekt. Met name de winterrust die bij een camping nog mogelijk is komt dan te vervallen en de ontsiering en verstoring van natuur en landschap zijn dan een feit. Daarom ook hier in beroep bij de Raad van State.
Windmolens bij de Nes, uitbreiding jachthaven en bungalowpark bij Uitdam en IJburg 2, waar onze columnist op in gaat. De IJsselmeervereniging voert regelmatig juridische procedures tegen vergunningen, bestemmingsplannen of delen daarvan. Meestal gebeurt dit samen met andere partners van de VBIJ een locale bewonersorganisatie, of met andere natuurbeschermingsorganisaties zoals de millieufederaties. Het lijkt bij deze procedures of we  alleen maar ergens tegen zijn en “alles tegen willen houden”. Dat is niet het geval. Meestal hebben we in de voorafgaande fase al aangedrongen op veranderingen of aanvullingen van plannen. Ook dringen we er bij overheden op aan hun handhavingsplicht serieus te nemen. Juridisch procedures zijn een laatste redmiddel. Door: Jan Baron