Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-01-2010 - Zienswijze bestemmingsplan Camping/Jachthaven Uitdam
De IJsselmeervereniging heeft daarom, mede namens Stichting Behoud Waterland, Milieufederatie Noord Holland, Stichting de Kwade Zwaan, een zogenaamde “Zienswijze” ingediend waarin de bezwaren tegen deze plannen “met redenen omkleed” worden ingediend: Inleiding Het ontwerp voorziet in de verandering en uitbreiding van een niet legale voorziening (camping met voornamelijk stacaravans en een bescheiden jachthaven. De grond waarop de bestaande voorziening is aangelegd is ernstig verontreinigd. Op het terrein rust daarom een saneringsplicht(1). De termijn waarbinnen met de sanering had moeten worden begonnen is verstreken. Ongeacht of het voorliggende ontwerp in staat van gewijsde gaat dient de sanering voortvarend te worden aangepakt. Hoofdlijn van het Ontwerp Het ontwerp voorziet in de verandering en uitbreiding van de camping met voornamelijk stacaravans en een bescheiden jachthaven. Zouden deze plannen doorgaan, dan ontstaat een bungalowpark met permanente huizen winkels, horeca en een overdekt zwembad en een grote jachthaven met werfterrein en een zeilschool. De woningen zijn geschikt voor bewoning in alle seizoenen en uit de tekst blijkt ook, dat zulks de bedoeling is. De indieners van deze zienswijze achten deze ontwikkeling ongewenst en onzorgvuldig, gelet op bestaand vastgelegd beleid met betrekking tot natuur en landschap. (1) Saneringsbeschikking staatssecretaris verkeer en waterstaat 16 februari 2005. De staatssecretaris heeft op 16 februari ingestemd met het ingediende saneringsplan en uiterlijk 4 jaar na 16 februari had met de sanering moeten worden begonnen.     Argumenten  Inzake natuur Het gebied van de camping/jachthaven Uitdam grenst aan het IJsselmeer welk gebied is aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en als Natura 2000 gebied. Vlak daarbij ligt de polder De Nes, een gebied met grote vogel rijkdom, dat daarom als speciale beschermingszone is aangewezen. Naar onze mening is de geplande voorziening van een zodanige aard en omvang, dat aanmerkelijke en onaanvaardbare negatieve externe effecten zullen optreden in de genoemde natuurgebieden. 1. De voorziene verdubbeling van de jachthaven en de vestiging van een zeilschool zal leiden tot een aanmerkelijke toename van vaarbewegingen van en naar en in de omgeving van de jachthaven. Dit leidt tot extra druk op de ecologie van het kwetsbare IJmeer, welke ecologie door de waterrecreatie reeds zwaar wordt belast. (1) 2. De westelijke Markermeerkust is van groot belang voor de populaties watervogels. Vooral in de winter rusten hier veel vogels. Doordat het geplande bungalowpark het hele jaar bewoond zal zijn is sprake van verstoring door betreding, geluid en verlichting. Daardoor gaat in dit gebied de functie van rustgebied teloor. Uitgangspunt moet zijn, zomers levendigheid en ’s winters rust. Een gesloten periode in de wintermaanden biedt bovendien garantie tegen sluipende omzetting van recreatie bungalows in permanente woningen. Inzake landschap De Waterlandse kust is in het algemeen een gaaf en in cultuur historische zin belangrijk landschap. De Waterlandse Zeedijk heeft zelfs monumentale status. Deze grootschalige buitendijkse ontwikkeling verdraagt zich niet met het karakter van de Waterlandse kust, welke wordt gekenmerkt door weidsheid en kleinschalige elementen. Volgens het raadsbesluit van 3 oktober 2003 zou de bebouwing niet boven de dijk mogen uitsteken. Als rekening wordt gehouden met een aanmerkelijke ophoging door het bouwrijp maken, maakt het ontwerp bestemmingsplan bebouwingshoogten van ruim boven 10 meter mogelijk. Verkeer en infrastructuur Door uitbreiding en intensivering van het gebruik zal sprake zijn van toename van verkeersbewegingen. In de bestaande situatie is sprake van een smalle, nu reeds ontoereikende verkeersweg. Er is ook geen ruimte om die weg op te waarderen. In de plannen wordt voor dit knelpunt geen oplossing aangereikt. Planeconomie De plannen ontberen een deugdelijke economische onderbouwing. Dat is een ernstig gebrek. Zal dit plan voldoende opleveren om de sanering te vergelden en vooral, is de gedachte exploitatie voldoende om het bungalowpark en de jachthaven in stand te houden. Is dat niet het geval, dan zal de druk ontstaan om het park nog verder uit te breiden en het gebruik te intensiveren, hetgeen tot verdere aantasting van natuur en landschap zal leiden of tot het toestaan van permanente bewoning. (1) Uitbreiding van de recreatievaart in het IJsselmeergebied tot 2030 in relatie tot de aanwijzing als Natura 2000 gebied; komen beschermde natuurwaarden in het geding ? Culemborg mei 2007. Rapport in opdracht van de Provincies Noord Holland, Fryslân en Flevoland. 
De Camping annex Jachthaven in Uitdam heeft grote plannen voor uitbreiding en vernieuwing. Zo wordt de jachthaven verdubbeld en worden permanente bungalows met waterpartijen gepland. Daarnaast blijft er een kleine camping. In dit kwetsbare buitendijkse natuurgebied zijn het grote ingrepen die slecht zijn voor landschap en natuur.