Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-01-2010 - Meer of minder Markermeer?
Follow up Markermeerberichtgeving  Hierin geeft het kabinet aan begrip te hebben voor de wens van Almere om in westelijke richting te groeien (zonodig in het Markermeer) om met Amsterdam een dubbelstad te vormen. Echter de door Almere hierbij als voorwaarde gestelde railverbinding, die zo’n 5 miljard moet gaan kosten zit er niet in. Het kabinet zegde een studie toe van twee jaar om te zoeken naar een betaalbaarder alternatief. Volgens het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving staat echter al vast dat een ov verbinding door het IJmeer nooit rendabel te krijgen is. In hun tegelijkertijd gepubliceerde onderzoek naar de plannen van Almere en Amsterdam stellen zij “zelden zo’n beroerde kosten-batenanalyse te hebben gezien als in dit geval”. De wethouders Adri Duivesteijn (Almere) en Maarten van Poelgeest ( Amsterdam) zijn al blij met de erkenning van het kabinet dat, een westelijke oriëntatie van Almere met een ov verbinding door het IJmeer - welliswaar onbetaalbaar- maar toch een mooie oplossing zou kunnen zijn. (zie voor een samenvatting van het advies van het CPB en Planbureau voor de leefomgeving onze website. Brief van de IJsselmeervereniging aan de Tweede Kamer  Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan de betrokken vaste kamercommissies omtrent de plannen van Almere in het Markermeer. De belangrijkste argumenten zijn de grote schade aan de ongerepte openheid en de natuurwaarden van het Markermeer, die de plannen met zich meebrengen. Het label van duurzaamheid en behoud van natuurwaarden dat op de plannen is geplakt dekt niet de lading. Daarnaast zijn er goede alternatieven voor Almere en zijn de plannen strijdig met internationale en nationale richtlijnen en beleidskaders. (zie voor de brief onze web site www. ijsselmeervereniging.nl) Tweede Kamerfracties Inmiddels hebben de diverse kamerfracties er zo hun standpunt over: Het CDA –bij monde van Ger Koopmansvindt het te gemakkelijk door te gaan met plannen om 60.000 woningen in Almere erbij te bouwen alsof de wereld niet veranderd is. Vanwege de crisis is volgens hem een scherpe analyse nodig of nog wel zo veel huizen nodig zijn. De wens dat nog eens goed na te rekenen leeft ook bij de SP en de VVD. “Zoek wat eenvoudigers, en goedkoper, want vijf miljard voor een IJmeerverbinding is niet te rechtvaardigen” aldus Koopmans. Patricia Linhard van de PvdA is het echter geheel met Almere eens: uitbreiden tot de 5e stad van het land en een IJmeerverbinding met een tunnel. De VVDer Aptroot blijft een voorstander van een dubbeldeksbrug dwars door het IJmeer. Een tunnel vindt hij veel te duur. D66 en Groen links willen juist wel graag een tunnel omwille van de natuur en het landschap. Minister Eurlings stelde nog eens dat het kabinet er geen geld voor heeft gereserveerd en dat een eventuele IJmeerverbinding voor veel minder geld moet. De stichting VBIJ en het Markermeer De IJsselmeervereniging neemt in VBIJ verband ook deel in een gezamenlijk RAAM (Rijksbesluit Amsterdam Almere Markermeer) - advies aan het kabinet van een grote groep natuur en millieuorganisaties, overheid instanties en andere maatschappelijke organisaties over de toekomst van het Markermeer. De breedte van het gezelschap en het poldermodel dat aan de advisering ten grondslag ligt, brengt met zich mee dat de visie van de IJsselmeervereniging tussen de diverse compromissen niet altijd even herkenbaar blijft. Onder de titel “Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer” (T.M.IJ.) wordt o.m. geadviseerd een groot oermoeras aan te leggen tegen de Houtribdijk bij Lelystad, slibputten te graven en vooroevers en luwte eilanden aan te leggen langs de Noord-Hollandse kust. Binnen de VBIJ heeft de IJsselmeervereniging afgesproken haar eigen geluid ook te laten klinken. Vandaar de eigen brief aan de Tweede kamer, waarin zonder compromissen wordt gepleit voor het handhaven van een open Markermeer. Enorm gat graven in het Markermeer  Boskalis ontving recent van de provincie Flevoland een vergunning voor het graven van gat in de bodem van het Markermeer van 400 bij 2000 meter van 50 meter diep. Het uit dit gat afkomstige zand zou natuurlijk goed van pas komen bij de te maken eilanden voor de kust van Almere. De provincie presenteert het gat als slibvangput zodat daarmee aan de verbetering van de waterkwaliteit gewerkt kan worden. Uit de ervaringen met het baggeren van vaargeulen in het Markermeer bestaat inmiddels de kennis dat deze putten slechts zeer kort en zeer beperkt helpen het slib te beperken. Het lijkt er sterk op, dat de wisselende helderheid van het Markermeerwater wordt aangegrepen om op zaken vooruit te lopen. Sinds mensenheugenis is de helderheid van het water van de Zuiderzee, later IJsselmeer en nog later vooral het Markermeer, wisselend. Met komst van de niet doorlaatbare Houtribdijk is de natuurlijke stroming in het IJsselmeer door op- en afwaaien (vooral bij zuid-westen wind) sterk beperkt en daar is het niet beter van geworden. Oproep De huidige slib situatie in het Markermeer lijkt zich gezien meldingen van watersporters wat te verbeteren t.o.v. enige jaren terug. Meer waterplanten, meer waterhelderheid vooral ten zuiden van Hoorn, een locatie waar ook lange afstand zwemevenementen met succes in redelijk helder water plaatsvinden. Het zou goed zijn als lezers hun waarnemingen aan ons zouden willen melden. We zijn vooral nieuwsgierig naar uw waarneming van de waterkwaliteit (helder of met veel slib, niet te verwarren met algenbloei), waterplanten, populaties vogels en vis, of andere dingen die u opgevallen zijn. Dat mag gaan over het afgelopen jaar maar ook verder het komende jaar zijn uw meldingen zeer welkom. U kunt uw waarnemingen doorgeven via de contactpagina van onze website: www.ijsselmeervereniging.nl 
Buitendijkse plannen Almere Na het laatste nummer van IJsselmeerberichten (1 oktober 2009) waarin we uitgebreid stil stonden bij de plannen voor het Markermeer van de gemeenten Almere en Amsterdam, heeft het kabinet op vrijdag 6 november gereageerd met de zogenaamde Raambrief.