Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

10-05-2009 - Communicatie
Notitie communicatie IJsselmeer vereniging (Kees Schouten 10 mei 2009) Inleiding: communicatie en strategiediscussie De positie van de IJsselmeer vereniging is voor een belangrijk deel geplaatst in relatie tot haar partners in VBIJ. Ze bekleedt daar primair de positie van de verwerver van maatschappelijk draagvlak (leden) en middelen (contributies) voor de initiatieven die in groter verband van de VBIJ het doel moeten dienen. Die doelstelling – het behoud van het open Markermeer en IJsselmeer en hiermee samenhangende landschappelijke en natuurbeschermingswaarden – wordt nagestreefd met belangenbehartiging, informatie voorziening (inclusief ontwikkeling van expertise), politieke druk en actie en zonodig (maar niet in het minst) planologische en juridische procedures. De in dit verband genoemde positie, de doelstelling en de verschillende activiteiten hiertoe moeten het uitgangspunt vormen voor de communicatie en de vormgeving hiervan in media van de IJsselmeervereniging. Geconcludeerd mag worden dat voor een organisatie als de IJsselmeer Vereniging de communicatiestroom (in en uit) een centraal thema is, waaraan met zorg gewerkt moet worden met voldoende prioriteit. Het verzamelen van informatie, daar iets van vinden en er mee doen en dan vervolgens hierover naar buiten communiceren is een kernactiviteit van de IJsselmeer Vereniging.  Bezien in het licht van de vele actuele bedreigingen van het het Markermeer en het IJsselmeer lijkt de positie van het samenwerkingsverband VBIJ en ook van de IJsselmeervereniging niet zo krachtig als bijvoorbeeld die van de Waddenvereniging. Daarin speelt de schaalgrootte van de organisaties een rol maar ook de aard en kracht van de communicatie. Dit gevoegd bij het afkalvend en vergrijzend ledenbestand van de IJsselmeervereniging en we zien dat er een redelijk urgent probleem ligt. Zowel in haar acties alsook in haar communicatie, lijkt de IJsselmeer vereniging zich sterk te basren op het voeren van procedures, op basis van nationale en internationale wet en regelgeving. Voorwaar een belangrijke functie, die echter op langere termijn houdbaar is, als ook het maatschappelijk draagvlak voor de organisatie voldoende groot is om ook politiek en juridisch een serieus te nemen club te blijven. Het imago van de IJsselmeer Vereniging is een punt van aandacht. In haar strijd tegen allerlei ongewenste ontwikkelingen kleeft soms het imago van de “tegenpartij” aan milieu organisaties. Zo ook aan onze vereniging, al was het alleen maar omdat beleidsmakers hun plannen op voorhand afschermen met dit verwijt. Ook zijn sommige standpunten van de vereniging lastig combineerbaar met ledenaanwas zoals beperkte ligplaatsengroei voor toerzeilers en ook is in dit verband de opstelling van de IJsselmeer Vereniging ten aan zien van windmolens rondom het IJsselmeer een standpunt dat discussie oproept bij zowel vriend als vijand. De vraag is hoe de positie rondom Het Ontwerp Nationaal Waterplan verder gestalte krijgt en of hierin volledig met VBIJ opgetrokken gaat worden. Daarnaast is het ook voor de continuïteit van de organisatie van groot belang voldoende groot, divers en actief te zijn. Naast het lidmaatschap voor leden zou ook voor sympathisanten een vorm van betrokkenheid of wijze van bijdragen gecreëerd kunnen worden, in de vorm van een donateurschap en/of aanschaf van IJsselmeer Verenigingsartikelen. Communicatiemiddelen van de IJsselmeer Vereniging. Voor zover voor mij te overzien maakt de IJsselmeer Vereniging gebruik van de volgende communicatiemiddelen:  · IJsselmeerberichten (3 x per jaar aan leden en belangrijke externe contacten)  · Brieven aan leden waarin ondermeer om een (extra) bijdrage wordt gevraagd.  · Website ( al lang niet meer actueel bijgehouden en zonder interactive mogelijkheden  · Conferenties of congressen zowel deelname als eigen congressen  · Leden vergaderingen  · Persberichten ( persbestanden, perscontacten)  · Netwerken van bestuurders en leden (inclusief wandelgangen)  · Juridische of procedurele documenten  · Deelname aan inspraakbijeenkomsten/informatiebijeenkomsten  · Bestuursverslaglegging  · Financiele verantwoording aan leden en subsidieverstrekkers Naast deze mij bekende middelen werd in vroeger dagen aan de weg getimmerd met posters en actie-flyers enzovoort. De IJsselmeer Vereniging beschikt over een mooi beeldmerk dat al een flinke geschiedenis heeft uit de strijd voor het open houden van het Markermeer en de mislukte strijd tegen IJburg. Doel van de communicatie Het doel van de communicatie zou moeten zijn het bijdragen aan de doelstelling van de vereniging door het uitdragen van de visies en standpunten en het informeren van leden, geïnteresseerden en belanghebbenden die hiermee samenhangen.  · Het verzamelen van informatie over ontwikkelingen betreffende het IJsselmeer/Markermeer en het toegankelijk maken daarvan.  · Het organiseren en bijdragen aan debat over deze onderwerpen.  · Het verweer voeren tegen beleid en beslissingen die indruisen tegen de doelstelling van de vereniging en het promoten van alternatieve oplossingen en andere zienswijzen die wel passen in de visie van de vereniging.  Doelgroepen van communicatie  · Leden en verenigingsgeledingen  · Beleidsmakers, bestuurders en politici  · Maatschappelijke organisaties en overheden  · Pers  · Partners VBIJ en ander milieu organisaties  · Locale actiegroepen en bewonersorganisaties Prioriteiten in de communicatie 1) Handhaving van de continuïteit in communicatie: het is van groot belang dat IJsselmeerberichten in een ononderbroken ritme en opzet blijven uitkomen op een voldoende kwaliteitsniveau. Dat is ook van belang voor de internet site die in het ongerede is geraakt. Dit is niet uitvoerbaar door een persoon, aangezien dit de taken van één vrijwilliger te boven gaat en ook de kwaliteit kwetsbaar maakt. Het werven van een redactie met correspondenten voor beide media is daarom een belangrijke activiteit voor de korte termijn. 2) Enkele strategische discussiepunten zoals in de inleiding kort aangeduid moeten een transparante oplossing krijgen. 3) In de opzet van de website en IJsselmeerberichten moet een duidelijke link komen: snelle berichtgeving, interactiviteit, verwijzing en achtergrondinfo voor een ieder die geïnteresseerd is op de Website en een mooi en goed gebalanceerd IJsselmeerberichten 3 keer per jaar voor leden. 4) Indien besloten wordt voor de optie van de “donateurs” of “vrienden van het IJsselmeer” dan zou ook voor hen een info bulletin moeten worden ontwikkeld, tezamen met bijvoorbeeld een IJsselmeer kalender, zoals ook de Waddenvereniging die uitgeeft. 5) Tegen de achtergrond van de toenemende bedreigingen van het Markermeer en IJsselmeer en het dalend leden aantal is een leden werf campagne sterk te overwegen. Centrale thema’s zouden moeten zijn het werven van steun tegen de megalomane buitendijkse bouwplannen van vele locale bestuurders en de dreigen rijksplannen in het kader van Nationale Waterplan en verwerven van steun voor goede alternatieven zoals rondom de afsluitdijk en de getijden introductie. 6) Coördinatie/ stroomlijning van de communicatie en de vorming van enkele (liefst zo min mogelijk) communicatieprocedures. De bevoegdheden van een redactie en het toezicht hierop, de procedure voor persberichten, ledenbrieven infobulletins , de afstemming en verdeling van netwerkcontacten, perscontacten (bijv. door woordvoerderschappen) etc. Deze procedures voorkomen de noodzaak van bestuursvergaderingen of ongefundeerd eigenmachtig handelen. 7) Binnen de begroting zou een apart budget moeten komen waarmee degenen die verantwoordelijkheid hebben voor de communicatie kunnen werken. Het verwerven van extra middelen voor de informatieve of communicatieve projecten zou hierbij meegenomen moeten worden. IJsselmeer Berichten en Website Voor de korte termijn zou ik het tot mijn taak willen rekenen de trekkende rol te spelen in het “in de lucht houden” van deze twee media. De huidige rubrieken indeling van IJsselmeer berichten zou voor dit jaar gehandhaafd kunnen blijven: 1) Inleiding van de voorzitter 2) Grote planologische bedreigingen (IJburg 2, Nationaal waterplan, grote windmolenparken) (interview met prof. Han Meijer en reactie van Adri Duyvesteijn op enkele krachtige uitspraken van zijn kant) 3) Verrommeling van de kusten 4) Een eigen positief informatief verhaal (zandwinning, containertransport, visserij ontwikkeling, instandhouding historische overbescherming, visie IJsselmeer vereniging op de diverse plannen voor het Markermeer welke momenteel geëxposeerd worden in het Nieuwland Erfgoedcentrum ) 5) Interne verenigingsberichten (leden vergadering, congres etc. verantwoording steun van 10.000,- aan VBIJ) Voor de website denk ik dat publicatie van alle persberichten en artikelen uit IJsselmeerberichten behalve de interne verenigingsberichten nuttig zou kunnen zijn. De actualiteiten pagina kan pas weer echt draaien met een netwerkje van correspondenten. Uit overleg met de website beheerder kan blijken inhoeverre een interactief onderdeel in te passen is. Epiloog Na bespreking van dit stuk zou het met wijzigingen en aanvullingen kunnen worden vastgesteld. Op basis daarvan zou ik een uitvoeringsplannetje willen maken met voorstellen voor de concrete uitvoering van e.a. Communicatie is een thema dat vaak aan zowel de inhoud als de taakverdeling van een organisatie raakt maakt daardoor vaak het nodige los. Zo lang we ons daar van bewust zijn is er niets aan de hand!     
Tijdens de vergadering werd o.m. stil gestaan bij het thema communicatie aan de hand van een notitie die hierover was voorbereid. De implicaties van dit thema rechtvaardigen een aparte bijeenkomst die hierover in het komend najaar zal worden gehouden.  
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING