Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 27 maart 2021 13.00 uur

28 januari 2021 - In 2020 moest de Algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging afgelast worden als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft helaas moeten besluiten, dat een ledenvergadering in 2021 fysiek dit jaar ook niet tot de mogelijkheden behoort.
Daarom zal de ALV in 2021 digitaal worden gehouden op zaterdag 27 maart 2021 vanaf 13.00 uur.
Noteert u dit vast in uw agenda.

Lees verder
 

Uitnodiging Studio Meer IJsselmeer

27 januari 2021 - Vogelbescherming Nederland organiseert namens de Coalitie het Blauwe Hart drie webinars in februari en maart over de stand van zaken met de ecologie van het IJsselmeergebied en de maatschappelijke dilemma’s die er in dit Natura2000 gebied spelen. De IJsselmeervereniging ondersteunt dit initiatief met bijdragen van met name mensen uit de wetenschap van harte. Vogelbescherming Nederland nodigt een ieder uit voor deelname. Voor opgave zie de uitnodiging.

Lees verder
 

Flevokust: natuur versus betonpuin

26 januari 2021 - De bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler en andere organisaties hebben aan de bel getrokken over de plannen van Cirwinn BV om op het werkeiland bij het gemaal De Blocq van Kuffeler een betonpuinoverslag te bouwen. De IJsselmeervereniging bekijkt nu hoe de bewoners daarbij gesteund kunnen worden. Het gebied rond De Blocq van Kuffeler, op de Oostvaardersdijk tussen Almere en Lelystad, is het entreegebied....

Lees verder
 

Natuurontwikkeling Oostvaardersoevers

25 januari 2021 - Het is de bedoeling van het project Oostvaardersoevers om door de Lepelaars- en Oostvaardersplassen te verbinden met het Markermeer, een groter natuurgebied te creëren. Als onderdeel van het nationaal park Nieuwland zal dat het Natuur Netwerk Nederland (NNN) – de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - versterken. De IJsselmeervereniging onderschrijft dit streven om het gebied tot een landschap van Wereldklasse te maken.

Lees verder
 

Wieringerhoek in een stroomversnelling?

24 januari 2021 - De IJsselmeervereniging diende medio 2020 een zienswijze over het projectvoorstel Wieringerhoek. Inmiddels zijn er twee nieuwe voorstellen bijgekomen: één met zonnecel-eilanden en één van Vogelbescherming Nederland met binnendijkse natuur. Beiden zullen in de planvorming meegenomen worden. De IJsselmeervereniging is kritisch ten aanzien van de aanleg van nieuwe eilanden. Daarom zou er ook gekeken moeten worden naar de uitvoerbaarheid en de kosten.

Lees verder
 

Nieuwe afsluitdijk: zaadbommetjes en geotubes

18 januari 2021 - In donkere tijden hebben we ook goede berichten nodig. Ons bestuurslid Willem Goudswaard ging op onderzoek uit naar de stand van zaken bij de versterking van de afsluitdijk en de projecten die daarmee samenhangen. Hij trof interessante ecologische innovaties, niet alleen voor de vismigratierivier, maar ook voor een groene afsluitdijkdijk en bloemrijke wegkanten - al is het maar om de immense windmolens van windpark Fryslan een beetje te verbloemen.

Lees verder
 

Flevoland twijfelt over miljoen extra voor Marker Wadden

15 januari 2021 - Terecht zegt de IJsselmeervereniging want het is nog te vroeg voor een antwoord op de kernvraag: ontwikkelen de Marker Wadden zich tot een productief en duurzaam ecosysteem voor moeras- en watervogels? Volgens de onderzoekers van het Kennis en Innovatieprogramma Markeer Wadden (KIMA) is pas aan het eind van de periode 2018-2022 een echte beleidsevaluatie mogelijk. Ook Provinciale Staten van Flevoland wil eerst de evaluatie van fase I afwachten voor verder te investeren in dit project.

Lees verder
 

Geen windmolens in het IJmeer

10 januari 2021 - Bewoners van IJburg zijn in actie gekomen tegen de windmolenplannen van Amsterdam om 17 megawindturbines van 150 tot 200 meter hoogte neer te zetten in gebieden als Diemen, Durgerdam, IJburg en Waterland. De IJsselmeervereniging benadrukt dat het IJmeer Natura 2000 gebied is. Daarom kan er sowieso geen sprake zijn van windmolens in het IJmeer. Voor de bouw van IJburg I en IJburg II moest het verlies aan natuur volgens de Europese richtlijnen gecompenseerd worden.

Lees verder
 

Meekoppelkansen Dijkversterking bij Provinciale Staten Noord Holland

9 januari 2021 - Samen met de dijkversterking van de Markermeerdijk lopen ook een flink aantal projecten voor natuur en recreatie. Onder andere de zogeheten meekoppelkansen als oeverdijken of dijkplaatsen. De plannen van de Provincie Noord Holland met de Markermeerkust van Hoorn tot Amsterdam worden binnenkort besproken in Provinciale Staten. De Provincie heeft hiervoor 23 miljoen gereserveerd. Het is de bedoeling om al in 2021 met de uitvoering te starten.

Lees verder
 

Uitdam zwaar teleurgesteld.
Dijkversterking, allesbehalve groen

3 januari 2021 - Uitdam had gehoopt op een natuurlijke, groene dijk na de dijkversterking. Het Hoogheemraadschap haalde uiteindelijk een rode streep door het laatste alternatief voor een betonnen berm. Het onderzoek - op verzoek van de bewoners - naar de mogelijkheid van een kleidijk liep nog. De bewoners hebben altijd geprobeerd on speaking terms te blijven met de Alliantie Markermeerdijken en zijn zwaar teleurgesteld dat er toch basalton zal worden toegepast.

Lees verder
 

Geen zandwinfabriek in IJsselmeer

23 december 2020 - De Raad van State heeft op woensdag 23 december 2020 uitspraak gedaan in de zaak die de zandwinner Smals had ingesteld tegen de gemeenteraad van De Fryske Marren, omdat de gemeente in februari 2019 geweigerd heeft om een bestemmingsplan vast te stellen die het mogelijk zou moeten maken voor Smals om zand te winnen in het IJsselmeer en daarvoor een eiland met een zandverwerkingsfabriek aan te leggen.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

In memoriam Reid de Jong

2 december 2020 - Half november is Reid de Jong op 86-jarige leeftijd overleden. Reid was wereldwijd bekend als initiatiefnemer van de Strontrace, beurtvaart en visserijdagen in de herfstvakantie. Die werden allemaal gehouden vanaf Workum. Reid woonde met zijn partner Cornelie in de vuurtoren (It Tointsje) aan het einde van It Soal. Reid was zijn tijd ver vooruit in het voorkomen van klimaatverandering en CO2-uitstoot. 
Meer info

 

Bezoek online eens een museum

Van Gogh Museum
Scheepvaartmuseum
Rijksmuseum
Anne Frank Huis
Museum Boijmans Van Beuningen
Mauritshuis

Meer info o.a. via
https://www.online-musea.nl/
https://www.thuismuseum.nl/

De IJsselmeer Nieuwsbrief is een gratis uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft men enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op de website zijn verschenen.

De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Tevens aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Correspondentie:
Email: info@ijsselmeervereniging.nl

Mevr. dr. S. Kasanmoentalib (eindredactie)
Mobiel: 06-17177157

Frans de Nooij
Mobiel: 06-50988506

Website: www.ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden