Bij deze zenden wij u de IJsselmeer Nieuwsbrief, een uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen. De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

 

Binnenkort verschijnt een Ledenbrief voor al onze leden en vrijwilligers met daarin aandacht voor ontwikkelingen rondom het IJsselmeer. Tweede helft november zullen we als bestuur voor de leden een ZOOM bijeenkomst organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen en vooral ook om elkaar in deze Corona tijden weer eens te kunnen zien en spreken.

 

PAGW: Programmatische Aanpak Grote Wateren

2 november 2020 - De IJsselmeervereniging juicht in principe de versterking van de natuur toe, maar vind het essentieel dat de natuurdoelen voor al deze projecten helder, concreet en in samenhang geformuleerd worden. Zeker nu er veel projecten met veel varianten spelen is het belangrijk dat ook de monitoring wordt gecoördineerd. Voor het Bestuurlijk Platform IJsselmeer (BPIJ) zien wij hier een cruciale rol.

Lees verder
 

RES-sen Noord Holland Zuid en Noord

1 november 2020 - Kunnen Natura 2000 gebieden eigenlijk wel aangewezen worden als zoekgebieden voor wind- en zonnecel-energie? Het gehele IJsselmeergebied valt nagenoeg onder de Europese Vogelrichtlijn en specifieke gebieden (onder andere de Gouwzee) ook nog onder de Europese Habitatrichtlijn. En is daarmee Natura 2000 gebied. Als dat zo is, waarom gebeurt het dan toch zo vaak in de ontwerp-RESsen?

Lees verder
 

De Energietransitie en het IJsselmeergebied

31 oktober 2020 - Terwijl alle aandacht in de media wordt opgeslokt door Covid-19 nieuws, vinden er op andere gebieden (ruimtelijke ordening, energietransitie) in hoog tempo ontwikkelingen plaats die verregaande gevolgen zullen hebben voor het aanzien van Nederland. Voor we straks wakker worden in een machinekamer van windmolens en zonnecellen, hier even de tussenstand van de Regionale Energie Strategieën voor het IJsselmeergebied.

Lees verder
 

Botterwerf Volendam

30 oktober 2020 - De gemeente Edam-Volendam wil de botterwerf moderniseren gecombineerd met een werkgelegenheidsproject. Daarvoor is een bestemmingsplan opgesteld, bekend onder de naam Slobbeland 15, het adres van de botterwerf. De IJsselmeervereniging heeft op het ontwerpbestemmingsplan deze zomer een zienswijze ingediend.

Lees verder
 

Enkhuizerzand: Zitting Raad van State op 30 november 2020

29 oktober 2020 - De IJsselmeervereniging blijft bezwaren houden tegen het nieuwe bijgestelde plan van de gemeente Enkhuizen en zal het beroep bij de Raad van State doorzetten.
De belangrijkste redenen zijn het villapark, dat weliswaar van 200 naar 160 woningen gaat, maar nog steeds een forse bouwhoogte mogelijk maakt en de omgeving van de historische en beschermde Westfriese Omringdijk te veel aantast.

Lees verder
 

Zitting over Zandwinning in het IJsselmeer

28 oktober 2020 - Even ter herinnering: Een grote zandwinner, Smals, wilde zand winnen in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland en daarbij een eiland inrichten om het zand te sorteren, voordat het naar de afnemers gaat. De gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren, waar dat stuk IJsselmeer in ligt, heeft daar begin 2019 een stokje voor gestoken en besloten om het voorstel van burgemeester en wethouders om daarvoor een bestemmingsplan vast te stellen niet over te nemen.

Lees verder
 

Het IJsselmeergebied in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 2020)

27 oktober 2020 - In de Nationale Omgevingsvisie vinden we over het IJsselmeergebied alleen wat brokstukjes – en eilandjes – over de gewenste ontwikkeling. Is een “landschap van wereldklasse” er één met of zonder windmolens en zonneceleilanden? De Novi loopt keurig om deze vraag heen, maar het wordt de komende periode zeker een punt in een verhit debat.

Lees verder
 

Nationale Omgevingsvisie: Rijk gaat zich weer bemoeien met Ruimtelijke Ordening

18 september 2020 - De IJsselmeervereniging juicht de pogingen van de minister om de doorgeslagen decentralisatie van de Ruimtelijke Ordening terug te draaien toe. In de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk weer een meer sturende rol op zich. Woningbouw vindt minister Ollongren daarbij het belangrijkst. Maar ook: “Bouw geen zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten we windmolens zo veel mogelijk op zee bouwen."

Lees verder
 

Bouw Windpark Fryslân gestart

17 september 2020 - Windpark Fryslân: uit de deze week openbaar geworden uitvoeringsplannen blijkt, dat ze 24/7 willen heien voor de funderingen en dat de aanvoerlijnen veel langer zijn (‘werkeiland’ wordt niet gebruikt). De IJsselmeervereniging heeft daar - eerst pro forma - bezwaar tegen gemaakt en een handhavingsverzoek ingediend, omdat dit in strijd is met de passende beoordeling en de natuurvergunning.

Lees verder
 

Brief Vogelbescherming over energietransitie en biodiversiteit

14 september 2020 - De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de brief van Vogelbescherming Nederland van 25 augustus 2020 aan de ministers Wiebes en Ollongren om erop toe te zien dat de energietransitie de biodiversiteitscrisis niet verergert. Belangrijke natuurgebieden zouden wij ten allen tijden moeten mijden als locatie voor de opwekking van duurzame energie.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Ir. Frank Spaargaren is overleden

10 oktober 2020 - In de afgelopen jaren hebben we Frank leren kennen als een zeer betrokken persoon, die erg kritisch was op de plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk. Vanuit zijn grote ervaring als waterbouwkundige heeft hij ons tot aan de Raad van State ondersteund met zijn deskundig en onafhankelijk oordeel. Frank heeft veel bijgedragen aan onze ‘goede zaak’ en ons steeds weer nieuwe moed gegeven door te gaan. Meer info

 

Jan Bolling (1940 – 2020)

13 oktober 2020 - Geschiedenis en schrijven, dat waren twee hobby’s van Jan. Hij had er veel meer, zoals kamperen, Frans en Italiaans studeren, vluchtelingen begeleiden, banket bakken en koken. Dat laatste had hij van zijn vader die was bakker en daar had hij de kunst afgekeken. Hijzelf werkte in het onderwijs en na zijn pensionering kreeg hij meer tijd voor al die hobby’s, waaronder het schrijven van historische essays. Meer info

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden