Bij deze zenden wij u de IJsselmeer Nieuwsbrief, een uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.
De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

 

Natuur in tijden van Corona

20 maart 2020 - Op de avond van de aankondiging van de corona-maatregelen liet de gemeenteraad van Waterland zich nog informeren over de dijkversterking van de Markermeerdijk door de verschillende betrokkenen. De IJsselmeervereniging droeg bij door het belang van het behouden van de oorspronkelijke Noorse stenen voor de natuur naar voren te brengen. Door de sluiting van de musea, theaters en de afgelasting van sportieve evenementen trokken de Nederlanders massaal naar buiten de natuur in.
Ja, natuurwaarden maken het leven de moeite waard.

Lees verder
 

Markermeerdijk: historische steenbekleding kan teruggezet

22 maart 2020 - De Markermeerdijk is een provinciaal monument. Een kronkelige smalle dijk langs het Marker- en IJmeer, met veel historische steen/bekleding van basalt en noordse steen. De Stichting Zuyderzeedijk die verschillende bewonersorganisaties vertegenwoordigt pleitte op 12 maart in de gemeenteraad van de gemeente Waterland ook voor het behoud van de cultuurhistorische steenbekleding. Terugplaatsen is mogelijk volgens de steenzetters.

Lees verder
 

Algemene ledenvergadering
IJsselmeervereniging afgelast

13 maart 2020 - De algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging, die gepland was op zaterdag 28 maart 2020 in het Woudagemaal te Lemmer, gaat niet door.

Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft dit besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (Covid 19).

Lees verder
 

Waar kun je varen?
Stand van zaken waterplanten maaien

19 maart 2020 - De komende vier jaar wordt ingezet op het intensief maaien en het markeren van goed bevaarbare gebieden door de samenwerking van betrokken overheden en watersportorganisaties. In het komende nummer van IJsselmeer Berichten komt een artikel over het bestrijden van de overlast door waterplanten en de mening van betrokkenen.
(Foto - Eveline van der Beek)

Lees verder
 

Natuurorganisaties pleiten voor intact laten van Europese Kaderrichtlijn Water

8 maart 2020 - Voor een delta als Nederland zijn schonere rivieren - met minder industriële lozingen en minder vervuiling door afvalwater, een van de belangrijkste resultaten van Europese samenwerking. 70 jaar geleden werd de Internationale commissie voor de bescherming van de Rijn opgericht om de vervuiling terug te dringen. De Europese Kaderrichtlijn Water in zijn huidige vorm is ook voor de kwaliteit van het IJsselmeergebied van essentieel belang.

Lees verder
 

Waardeer de rechte lijn

8 maart 2020 - Zowel de kronkelende als de rechte kustlijnen weerspiegelen de geschiedenis van het IJsselmeergebied. Ook de rechte lijn van het grootse plan van Lely verdient erkenning en bescherming als cultureel erfgoed, vind Evert Vermeer. Hieronder zijn bijdrage.

Lees verder
 

Oordeel rechter over werkzaamheden Markermeerdijk wéér uitgesteld

5 maart 2020 - De Raad van State heeft haar uitspraak over de dijkversterking van de Markermeerdijk, waartegen de IJsselmeervereniging en de Stichting Zuyderzeedijk samen met een aantal bewoners in beroep zijn gegaan, nogmaals uitgesteld. Filosoof en historicus Fons Elders ging als individueel persoon in beroep en schreef een bijtend manifest voor het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed: wij moeten vertrouwen op de rechtsstaat.

Lees verder
 

Deskundigen over wind- en zonne-energie in het IJsselmeergebied

4 maart 2020 - Een van de vragen van de energietransitie is waar windmolens en zonnepanelen moeten komen. Veel deskundigen hebben al iets daarover gezegd vanuit landelijk oogpunt, zoals het College van Rijksadviseurs en Vogelbescherming Nederland. Voor de provincie Noord Holland is er het Kwaliteitsbeeld Noord Holland 2050 en de visie van de natuur- en milieuorganisaties van Noord Holland. Hieruit kan de IJsselmeervereniging argumenten putten voor de onderbouwing van haar standpunt.

Lees verder
 

Windmolens en zonneweides Noord-Holland op de juiste plek

3 maart 2020 - De provincies zullen in de loop van dit jaar met hun aanwijzingen voor zoekgebieden komen. In Noord-Holland hebben de natuur- en milieuorganisaties hun visie naar voren gebracht, die ook voor het IJsselmeergebied relevant is. De komende maanden zijn cruciaal, aldus Sijas Akkerman (directeur bij Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), dan wordt over de locaties besloten en daarmee over de toekomst van ons landschap.

Lees verder
 

Regionale Energie Strategieën in het IJsselmeergebied

1 maart 2020 - Voor de Regionale Energie Strategieën, de zogeheten RES’en, worden op dit moment overal inspraakmogelijkheden georganiseerd. De IJsselmeervereniging wil graag weten wat in de regio’s op dit gebied speelt. Een verslag uit de regio Zaanstreek-Waterland ten Noorden van Amsterdam. De overheden werken momenteel in dertig regio’s samen. Iedere gemeente komt met een voorstel voor mogelijkheden voor windmolens en zonnepanelen in haar gemeente en betrekt haar burgers er bij.

Lees verder
 

Geen nieuwe windparken in het IJsselmeergebied

28 februari 2020 - Het standpunt van de IJsselmeervereniging over de energietransitie is in de pers gekomen. In het jaarverslag zet het bestuur in op het voorkomen van nieuwe windparken in het IJsselmeergebied en op het voorkomen van zonneparken in het open water. Daarbij maakt het niet uit of die parken op het water of op eilanden komen. Het bestuur is van mening, dat de zonzijde van de dijken in het IJsselmeergebied wel geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit standpunt zal op de algemene ledenvergadering van 28 maart in Lemmer besproken worden.

Lees verder
 

Almere Pampus en IJmeerlijn weer van de plank gehaald

22 februari 2020 - Een schot voor de boeg van D66 en CDA, maar Jetten en Heerma negeren daarmee bestaande afspraken. De plannen zijn indertijd niet voor niets afgeblazen, bovendien zijn er voldoende alternatieven. Onder het motto “Houd het IJmeer Open, bouwen tot de dijk en niet verder” steunde de IJsselmeervereniging indertijd actiegroep De Kwade Zwaan in haar verzet tegen de plannen van Almere om in het IJmeer te bouwen. Onze kritiek richtte zich met name tegen de buitendijkse bouwplannen.

Lees verder
 

Engelenzender weer in de lucht op de Houtribdijk

12 februari 2020 - De komende jaren zijn er weer engelen te horen op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Niet zoals vroeger via de FM-frequentie, maar via een speciale app. Rijkswaterstaat, beheerder van de Houtribdijk, heeft deze app voor de komende drie jaar geadopteerd. De Houtribdijk krijgt daarmee weer een culturele belevenis door het ´grootste´ kunstwerk van Nederland te heropenen.
Foto: Frank Janssens i.o.v. Rijkswaterstaat

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Wandeltochten om of langs het IJsselmeer

ANWB.nl - Langs het IJsselmeer
Oppad.nl - De mooiste etappes
Routeyou.com - Rondje IJsselmeer
Wandelnet.nl - Rondje IJsselmeer
Europesewandelingen.nl - Langs het IJsselmeer
Route.nl - Langs het IJsselmeer bij Andijk
Wandelvrouw.nl - Rond het IJsselmeer

Dit zijn slechts een paar opties en komen in de plaats van enkele uitgaantips.

 

Reddingsbootdag - zaterdag 25 april

Maak kennis met de vrijwilligers en het materieel van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De meeste reddingstations zijn op Reddingbootdag geopend voor publiek van 10.00 tot 16.00 uur. Ieder reddingstation heeft een eigen programma.
U bent altijd bijzonder welkom om het reddingstation te bekijken en de vrijwilligers te ontmoeten.
Meer info: KNRM

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Contactpersoon:
Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden