IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 45 - 28 mei 2019

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.

Tienduizend terajoule:
het IJsselmeer als mega-energiefabriek

27 mei 2019 - Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg sluit aan bij de column van
 Toine Heijmans onder deze titel en reageert hierbij ook op het noeste plan van D66 om het IJsselmeer
 vol te leggen met zonnevelden en -eilanden.


Rond de eeuwwisseling vroeg de Milieufederatie Noord Holland aandacht voor de openheid en weidsheid van het IJsselmeergebied. Daarbij wees zij op het belang van uitgestrektheid, stilte en duisternis voor de beleving van het landschap en waarschuwde zij dat de ongebreidelde bebouwing, doorsnijding en onnodige verlichting in hoog tempo een einde zouden maken aan deze oerkwaliteiten. De toenmalige Raad voor het Landelijk Gebied ging een stap verder in haar rapport “Naar een open IJsselmeergebied”.

Lees verder

Enkhuizerzand III - O Enkhuizen, let op uw saek!

Laat uw droompark geen nachtmerrie worden.
26 mei 2019 - Het is de vraag of deze vorm van gedateerde verblijfsrecreatie de meest gunstige is voor de gemeente Enkhuizen. Moet er nu nog meer van hetzelfde komen langs het IJsselmeer tegen de huidige trend in? De recreatieve behoefte van fietsers die het rondje IJsselmeer maken en watersporters ligt meer in overnachtingen in de historische binnenstad en een bezoek aan het internationaal bekende Zuiderzee Museum.

Lees verder

Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijks Waterstaat

2 mei 2019 - De IJsselmeervereniging participeert in het collectief dat de beroepsprocedure voert tegen het projectplan dijkversterking Markermeerdijk. Hangende de bodemprocedure, die najaar 2019 of begin 2020 wordt verwacht, publiceren wij voor ons nieuwe, relevante informatie op de website. Hier gaat het om een onderzoeksrapport over waterveiligheid.

Lees verder

Enkhuizerzand II - Zienswijze IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan omdat er een te groot deel van het IJsselmeer zal moeten worden gedempt. Dat betekent een grove aantasting van het open water van het IJsselmeer. Tevens is het bungalowpark op deze plaats veel te massaal en het aanzicht van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum wordt onnodig en te veel aangetast waardoor er strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening.

Lees verder

Universiteit Wageningen twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer zoals D66 voorstelt

18 mei 2019 - D66 heeft een voorstel voor zonne-eilanden verspreid over het hele IJsselmeergebied. De Universiteit Wageningen zet daar grote vraagtekens bij. De IJsselmeervereniging vindt het van groot belang dat het ecologisch effect van dergelijke grootschalige zonne-eilanden grondig wordt onderzocht. Zij is er voorstander van dat er op basis van het Europese voorzorgsprincipe een beslissing over dergelijke plannen genomen wordt.

Lees verder

Energiewinning in en om het IJsselmeer/Markermeer

17 mei 2019 - De Verkenning Energiewinning in het IJsselmeergebied is een eerste studie in opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Als lid van het Regio Overleg IJsselmeergebied en de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 kan de IJsselmeervereniging haar standpunt inbrengen. Op de ALV van 30 maart j.l. heeft bestuurslid Frans de Nooij het gepresenteerd. In het artikel kunt u ook het rapport downloaden.

Lees verder

Inwoners Hoorn verzetten zich tegen riviercruiseschepen

16 mei 2019 - Welk toerisme passend en wenselijk is in de historische havenstadjes van het IJsselmeergebied is een maatschappelijk debat waard. Nu de sluis bij Kornerderzand verbreed wordt, zullen er steeds meer en grotere cruiseschepen naar het IJsselmeer komen. Ook bewoners van Hoorn hebben moeite met het toenemend aantal grote cruiseschepen dat aanlegt in de binnenhaven. De IJsselmeervereniging wil dat debat aanzwengelen.

Lees verder

Zand voor versterking Houtribdijk: circa tien miljoen kubieke meter

14 mei 2019 - Bij de versterking van de Houtribdijk is nieuwe natuurontwikkeling “meegekoppeld”. Op 5 mei was dit project als “Building with Nature” opengesteld voor publiek. Men verwacht dat het opgespoten gebied voor de diverse watervogelpopulaties een rijk fourageergebied wordt. Daarmee verdwijnt wel open water. De IJsselmeervereniging is benieuwd naar de evaluatie van het project en zal het kritisch blijven volgen.

Lees verder

Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast.
10 mei 2019 - De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. Het Galgeriet ligt geheel buitendijks in de haven van Monnickendam en grenst direct aan het Natura2000 gebied van de Gouwzee beschermd door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Lees verder

Enkhuizerzand

23 april 2019 - De gemeente Enkhuizen heeft al langer plannen om het gebied langs de kust van Enkhuizen ten noorden van het Zuiderzeemuseum opnieuw in te richten.
Dit plan, onder de naam Enkhuizerzand, houdt het volgende in: - een groot vakantiepark - verplaatsing van de huidige camping, zeilschool, vergroting van het strand aan een nieuw aan te leggen baai.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Vuurtoren Race - zaterdag 8 juni

De Vuurtoren Race is een spannende roeiwedstrijd  voor de kust van Urk over het IJsselmeer tijdens de bekende Urkerdag. Tijdens deze dag worden oude ambachten en klederdracht geshowd op en rond de haven. Bezoekers kunnen genieten van een mooie race en alle andere activiteiten op en rond de haven. Na de race word een gezellig feest gehouden.
Meer info: Vuurtoren Race

Huizer Havendag - zaterdag 22 juni

De eerste Havendag in Huizen was vorig jaar een succes en krijgt een vervolg met wederom een Huizer Haringrace. Diverse aan watersport gerelateerde verenigingen en organisaties uit Huizen hebben wederom de handen ineen geslagen met als doel de inwoners van Huizen en omgeving kennis te laten maken met de Huizer Haven en alle watersport gerelateerde activiteiten.
Meer info: Huizer Havendag

Volendammerdag - zondag 30 juni

De Volendammerdag is een jaarlijkse feestdag in het dorpje. U zult omringd worden door traditioneel geklede inwoners om zo de geschiedenis van Volendam in levende lijve mee te maken. Daarnaast zorgen muziek, rondvaarten over het Markermeer, activiteiten voor jong en oud en een goede gevulde haven voor een uitje dat u niet snel zult vergeten.
Meer info: Volendammerdag

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden