IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 43 - 26 februari 2019

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.

Gemeenteraad definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer

De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond 13 februari 2019 in grote meerderheid tegen het plan gestemd voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Een grote overwinning voor het behoud van de natuur en open landschap van het IJsselmeergebied, de inwoners van Gaasterland en natuur- en milieuorganisaties, waaronder de IJsselmeervereniging.

Lees verder

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019, zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 in het Afsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijk in Kornwerderzand. 

Als U komt dan horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl
of telefoon of SMS naar 06-17177157.

Lees verder voor alle informatie!

Benno van Tilburg bij Omroep Flevoland

Vrijdag 15 februari j.l. was Benno van Tilburg (voorzitter van de IJsselmeervereniging) te gast bij Omroep Flevoland in het programma “Dit is Flevoland”.
Het interview ging o.a. over de maritieme servicehaven van Urk, Oostvaardersplassen, Zandwinning in het IJsselmeer enz.

Heeft u het gemist, dan kunt u het hier alsnog bekijken.

Rapport Deltares over de dijkversterking Markermeerdijk

De aangevraagde voorlopige voorziening betreft het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit het graven van vaargeulen, het tot maximaal een halve meter afgraven van de bodem om die van wortels van fonteinkruid en kranswier te ontdoen, het bouwen van loswallen en het vervroegd maaien om te voorkomen dat vogels gaan broeden.

Lees verder

ArcheoHotspot in Batavialand

Sinds oktober 2018 is er een ArcheoHotspot in Batavialand, in het museum. Maar wat is een ArcheoHotspot nu precies? Het is een plek waar publiek in contact kan komen met archeologie. Nu is dat op zich niets nieuws, maar wat wel ongebruikelijk is, is dat iedereen binnen kan lopen en mee mag werken met de archeoloog die hier aan het werk is.

Lees verder

Filosoof Fons Elders over de dijkversterking Markermeerdijk:

“Totaal gebrek aan respect voor het landschap”
Fons Elders, emeritus hoogleraar ‘theorie van de levensbeschouwing’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, is een van de twee partijen die bij de Raad van State een voorlopige voorziening vragen waarmee het werk stil kan worden gelegd. Namens het collectief waarin ook de IJsselmeervereniging participeert, dient het in omgevingsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Habitat een schorsingsverzoek in.

Lees verder

Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer

De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond 13 februari 2019 in grote meerderheid tegen het plan gestemd voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Een grote overwinning voor het behoud van de natuur en open landschap van het IJsselmeergebied, de inwoners van Gaasterland en natuur- en milieuorganisaties, waaronder de IJsselmeervereniging.

Lees verder

Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’

VideoActiegroepen in Oost-Nederland beginnen een tienduizenden euro’s kostende campagne tegen Lelystad Airport. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen laten ze inwoners via radio, televisie en kranten weten op welke partijen ze moeten stemmen om het vakantievliegveld tegen te houden.

Lees verder

Zitting Raad van State in Den Haag - februari 19 @ 11:30

Op dinsdag 19 februari om 11:30 uur komt de Raad van State bijeen om de partijen te horen over de komende dijkversterking van de Zuyderzeedijk. Het adres is Kneuterdijk 22, Den Haag.
Het betreft een zogenaamde Voorlopige Voorziening. Onze eis is dat de Alliantie Markermeerdijken nog niet met de werkzaamheden mag beginnen totdat er een uitspraak is van dezelfde Raad van State in een bodemprocedure die later in het jaar zal plaatsvinden.

Lees verder

Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven

Natuurmonumenten vindt dat de provincie toestemming voor zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterlân onterecht en te vroeg heeft afgegeven. Dat staat in een persverklaring van de organisatie. Daarin vraagt Natuurmonumenten de provincie ook de toestemming in te trekken.

Lees verder

Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages

Drogredeneringen en niet getoetste rekenmodellen in MER’s
Met het produceren van milieueffectrapportages (mer) kunnen we beter stoppen. Na het debacle van de rapportage over Lelystad Airport, waarin de geluidsoverlast van laag overvliegende Boeings werd onderschat, wordt nu op het IJsselmeer een zandwinningseiland voorzien dat volgens de mer nauwelijks tot geen negatief effect zal hebben.

Lees verder

Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland

Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Friesland vormen vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor het provinciebestuur oplossingen wil vinden. In de Ontwerp-Omgevingsvisie 'De romte diele' staat hoe het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland dit wil aanpakken.

Lees verder

Vogels ontdekken de Marker Wadden

Op de Marker Wadden zijn al meer dan 120 vogelsoorten geteld. Afgelopen jaar zijn er tientallen nieuwe vogelsoorten bij gekomen, meldt Natuurmonumenten. Naast reguliere vogeltellingen zijn ook speciale tellingen gedaan van kolonies, slaapplaatsen en broedvogels. ‘Daaruit blijkt dat Marker Wadden zich echt tot vogelparadijs ontwikkelt’, aldus boswachter Kluit.

Lees verder

Zandwinning IJsselmeer gaat niet door!

Alle acties, ook van de IJsselmeervereniging, tegen de zandwinning door Smals in het IJsselmeer lijken succes te krijgen. De hele oppositie in de gemeenteraad was al tegen. De FNP-fractie sluit zich daar bij aan, waardoor er een meerderheid ontstaat tegen deze plannen in de gemeenteraad op 13 februari 2019.

Lees verder

Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: 'Van natuurgebied naar industrieterrein'

"Je kan een landschap maar een keer bederven", zegt Baukje Miedema uit het Friese Mirns in Gaasterland. Ze woont op een zeer stille plek aan de kust van het IJsselmeer, een van de mooiste plekken van Nederland in haar ogen. En uitgerekend daar zijn er plannen om op grote schaal zand te winnen.

Lees verder

Natura 2000 en zandwinning

‘Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Europa probeert de diversiteit aan dieren en planten in stand te houden. Dat doen ze door natuurgebieden die bepaalde dieren en planten herbergen een Europese taak te geven. Zo’n natuurgebied bewaart in feite natuur voor heel Europa. Het IJsselmeer is als Natura 2000 gebied onderdeel van dit netwerk. Het moet ook specifieke natuurwaarden in stand houden.

Lees verder

Petitie: Red de Europese Waterwet

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd.

Lees verder

Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en Noord Holland speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda lanceert met het oog op de provinciale verkiezingen van 20 maart een Windmolenkieswijzer. Op de website wordt aangegeven welke politieke partijen de komst van windmolens in verschillende provincies als initiatief van frustreren. Volgens Tsjeard Hofstra van Urgenda gelden Friesland en Noord-Holland'...…..

Lees verder

Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit

Zo stellen de waterschappen een besluit over (verhoging van) de waterschapsbelasting gevoegelijk maar uit tot na de verkiezingen. Voor het waterbeheer en de dijken betalen alle burgers belasting. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat er op 20 maart ook verkiezingen zijn voor de Waterschappen. Klimaat, duurzaamheid, wind en zonne-energie zullen in de verkiezingscampagnes van de komende verkiezingen van Provinciale Staten en ook die van de Waterschappen ongetwijfeld een rol spelen.

Lees verder

Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed

De Stelling van Amsterdam, waaronder Fort Edam, Vuurtoreneiland IJdoorn bij Durgerdam, Fort Pampus, Vesting Muiden en het Muiderslot aan de Markermeerkust had al de status van UNESCO Werelderfgoed. Samen met de Hollandse Waterlinie die loopt van Muiden tot Gorkum, wordt nu het geheel als de Hollandse Waterlinies voorgedragen als Werelderfgoed en Nationaal Landschap.

Lees verder

Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur

Over de achteruitgang van de natuur in Nederland wordt al jaren enorm gesteggeld tussen de verschillende partijen. Voor het eerst zaten boeren, bedrijven, wetenschappers en de natuurbeweging met elkaar aan tafel om samen oplossingen te bedenken om de achteruitgang van de soortenrijkdom in ons land te stoppen. Na ruim een jaar onderhandelen is er nu een plan om niet alleen soorten als de grutto en de wulp te redden, maar om al onze natuur robuuster te maken.

Lees verder

Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer

Als het luchtruim de komende jaren wordt aangepast, wil Flevoland dat de Schiphol-routes worden verlegd naar boven het IJsselmeer. Dan hoeven er minder vliegtuigen over Lelystad en Almere. Dat is één van de voorstellen die de provincie doet in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de aanstaande herindeling.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Vogels van de Oostvaardersplassen - zondag 10 maart

Rusten, foerageren of broeden.. De Oostvaardersplassen biedt voor verschillende (unieke) vogelsoorten een perfecte plaats om ongestoord hun leefstijl voort te zetten. Met een gids ga je op pad om verschillende vogels te spotten, maar ook om te leren kijken en luisteren, zodat je vogelsoorten van elkaar kan onderscheiden en herkennen!

Meer info: Oostvaardersplassen

Excursie Marker Wadden - zaterdag 23 maart

Vaar mee tijdens deze speciale excursie naar de Marker Wadden. Met onderweg verschillende presentaties en pitches van deskundigen over alle ontwikkelingen in dit deel van het Markermeer. Verken het eiland en bekijk zelf hoe het zich heeft ontwikkeld. Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het jaar varen we traditiegetrouw met de ms Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling).
Meer info: Fogol

Pieperrace – 6 en 7 april

De Stichting Pieperrace Volendam organiseert voor de 35e keer de Pieperrace op het zuidelijke deel van het IJsselmeer voor de kust van het gastvrije Volendam. Deze jaarlijkse hardzeilwedstrijd voor Visserijvaartuigen, Skûtsjes, Aken, Tjalken en Klippers, is het begin van het vaarseizoen.

Meer info: Pieperrace

Waterland Cup - 12 t/m 14 april

Waterland Yacht Charter organiseert voor de kust van Volendam voor de 33e maal de Waterland Cup, een wedstrijd met de huurvloot. Het evenement wordt altijd gekenmerkt door een sportief maar vooral gezellig karakter. Afvaart vanuit Jachthaven Waterland dagelijks om 10:30 uur.

Meer info: Waterland Cup

Vlootdag Harlingen - zaterdag 13 april

Van 11.00 tot 17.00 uur wordt tijdens deze Vlootdag de start van het zeilseizoen van de bruine vloot feestelijk ingeluid. Bezoekers kunnen genieten van de nautische sfeer rond het Havenplein en langs de Zuiderhaven. Zij krijgen een indruk van de activiteiten van de bruine zeilvloot op het Wad, live muziek, vrolijke foodstands, de Bonte markt, shantykoren, bezichtigen van oude ambachten, diverse workshops, culturele activiteiten en attracties.
Meer info: Vlootdag Harlingen

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Gegevens wijzigen - Afmelden - Aanmelden