IJsselmeervereniging
Logo IJsselmeervereniging


IJSSELMEERVERENIGING

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 25 - 4 april 2016

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Geen woud van windturbines in het IJsselmeer!

Maakt u ook bezwaar tegen de komst van Windpark Fryslan in het IJsselmeer?

Nadat onlangs de eerste beoordeling van de Milieu Effect Rapportage voor het Windpark Friesland kritisch uitviel over de potentiele schade aan de vogelstand, is nu het Ontwerp Inpassingsplan voor dit beoogde windpark op 4 maart j.l. gepubliceerd. Na deze publicatie kunnen gedurende 6 weken (tot en met 14 april a.s.) Zienswijzen worden ingediend, waarin bezwaren tegen de plannen naar voren kunnen worden gebracht. Daarmee start de vergunningenprocedure voor dit onzalige plan.

Wilt u ook bezwaar maken dan is dat mogelijk door ook een zienswijze in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijlage bij dit bericht, waarin een zienswijze op hoofdlijnen is opgenomen waaraan u uw specifieke eigen bezwaar kunt toevoegen. U dient dit dan wel uiterlijk 14 april a.s. te doen!

Het windpark Fryslan is een plan om een zeer groot aantal (89) windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer te bouwen. Daarmee wil de provincie Friesland haar rijksopdracht om voldoende windmolens te bouwen realiseren zonder in de provincie zelf op te veel bezwaren te stuiten. De provincie projecteert daarmee het overgrote deel van haar taakstelling in het Natura 2000 gebied IJsselmeer. Er is de laatste tijd veel geschaafd aan het plan om zoveel mogelijk bezwaren weg te nemen. Zo zullen de wieken minimaal 50 meter hoog draaien en zijn de turbines zoveel mogelijk bij elkaar op een afgerond gebied geprojecteerd, bij Breezanddijk. Uit de voorlopige Milieu Effect Rapportage komt echter al naar voren dat met de bouw van deze “energiecentrale” midden in het IJsselmeer en Waddengebied, grote risico’s inhoud voor de vaste vogelstand en de vele trekvogels die hier rusten en foerageren.
 
Samen met een groot aantal partners zal de IJsselmeervereniging in een zienswijze pleiten voor een andere oplossing dan dit park, omdat het grote schade toe zal brengen aan onder- en bovenwater natuur. Vooral de optelsom van windturbineplannen in en rond het IJsselmeergebied geven een zeer zorgelijk beeld. De unieke landschappelijke schoonheid van het IJsselmeergebied, met zijn bijzondere vergezichten en wijde horizonten, worden met name door het windpark Friesland sterk beschadigd. Uw zienswijze kunt u digitaal indienen op deze site http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-fryslân

Natuurmonumenten: Boswachters op zee

In het laatste nummer van Puur-natuur, het ledenblad van de vereniging Natuurmonumenten, besteedt de redactie veel aandacht aan waterrijke gebieden zoals het Haringvliet, de Waddenzee en ook aan het Markermeer, waar de Marker Wadden binnenkort zullen verrijzen.

Dit laatste gebeurt door middel van een interview met de voor dit nieuwe natuurgebied aangestelde boswachter André Donker. André doet verslag van zijn duik in het Markermeer, waar hij “zich rot geschrokken is” omdat het water zo troebel is bij de bodem.

“Dat is precies het grote probleem van het Markermeer. Het slib maakt het water troebel, waardoor waterplanten en schelpdieren afsterven, vissen verdwijnen en vogels niet kunnen jagen. Wat resteert is een grote doodse bak water van vier meter diep. Op initiatief van Natuurmonumenten wordt die al maar verslechterende situatie doorbroken. Op het diepste punt van het Markermeer komt een nieuw natuurgebied gemaakt van zand, klei en slib uit het meer. Een waddenlandschap met geleidelijke overgangen van water en land, waar helder water uitstroomt”

Boswachter op zee: André
Deze analyse van de neergaande ecologisch trend van het Markermeer en de hiervoor gekozen oplossing klinkt begrijpelijk en lijkt voor de hand te liggen. Maar voor boswachter André hebben wij een verrassing: zijn verhaal klop niet en is ergerlijk voor de echte liefhebbers van het IJsselmeer en Markermeer. Slib is een eeuwen oud onmisbaar bestanddeel van het estuarium dat de vroegere Zuiderzee was. De huidige voedselarmoede in het IJsselmeergebied wordt veroorzaakt door de afsluitingen (Houtribdijk en Afsluitdijk) en de onevenwichtige bestrijding van fosfaat in het oppervlakte water. De onbalans van fosfaat en nitraat in alle grote Nederlandse wateren (inclusief de kustzone van de Noordzee) zorgen voor een sterke achteruitgang van algen en micro organismen. Dat zorgt in het IJsselmeergebied voor een slechte visstand en veel woekerende waterplanten.

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons Contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.
De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld.
 
Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging.
Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 071-5144378

www.ijsselmeervereniging.nl

info@ijsselmeervereniging.nl