http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/kop_600.jpg


Datum: 14 oktober 2015

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.
 
http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

Peilbesluit IJsselmeer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een besluit voor ten aanzien van een nieuw peilbeheer van het IJsselmeergebied. Daarvoor is onlangs een “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Peilbesluit IJsselmeergebied” gepubliceerd. Daarop kunnen belanghebbende een zogenaamde “zienswijze” indienen. (inspraakreactie).

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/peil_besluit.jpgSamen met “It Fryske Gea”, Vogelbescherming Nederland, de Vereniging Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland heeft de IJsselmeervereniging zo’n reactie ingediend. Belangrijk is dat het peilbeheer meer gaat rekening houden met de belangen van de natuur. Maar het kan natuurlijk nog veel beter, want de nadruk ligt nog steeds erg op de belangen van de landbouw, de zoetwatervoorraad en uiteraard de waterveiligheid. Binnen de bandbreedte van het “streefpeil” zijn nog de nodige mogelijkheden om meer rekening te houden met de natuurlijker oevers en de omstandigheden voor broedvogels.

Vanuit onze vereniging vragen wij rekening te houden met een doorlaatbare Houtribdijk, wat gezien de beoogde gelijke peilen van Markermeer en IJsselmeer goed zou moeten kunnen. 

Download hier: De ingediende zienswijze én het peilbesluit zelf (3,4Mb .pdf)

Brief: Zienswijze notitie reikwijdte en detailniveau peilbesluit IJsselmeer (380Kb .pdf)

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

Informatieavond IJsselmeer Windmolenvrij

Op vrijdagavond 23 oktober om 20:00 uur verzorgt de actiegroep "IJsselmeer Windmolenvrij" een publieke informatieavond over Windpark Friesland, en wat er eventueel nog aan te doen is. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door sprekers van de IJsselmeervereniging en stichting Vrije Horizon. Iedereen is welkom!

De informatieavond zal gehouden worden in Cafe -Restaurant "de Zwaan", Plein 1, Makkum.
(toegang gratis - consumpties zijn voor eigen rekening).

Huidige plan kabinet (minister Kamp): http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/schema.jpg

 • Mega windmolenpark in het IJsselmeer
 • 89 windturbines met een hoogte van 180 tot 200 meter
 • 6 km uit de kust van Makkum
 • Vanaf de Afsluitdijk ca 12 km richting Hindeloopen
 • Ter hoogte van Kornwerderzand 6 km diep richting Breezanddijk

Valt het tij nog te keren, of gaan we ons bij deze plannen neerleggen?

Programma:
20.00 - Ontvangst
20.05 - Lezing door dhr. A. Korper, stichting Vrije Horizon
20.35 - Pauze

20.45 - Lezing door dhr. A. Wouda, IJsselmeervereniging
21.15 - Pauze
21.30 - Lezing
22.00 - Korte afsluiting

Organisatie: www.ijsselmeer-windmolenvrij.nl
Facebook: www.facebook.com/ijsselmeerwindmolenvrij

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

Strontrace 2015

Aanstaande vrijdag 16 oktober zal de jaarlijkse Strontrace van start gaan: een zeilwedstrijd voor traditionele platbodems van Workum, over het IJsselmeer, naar Warmond en weer terug.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/strontrace.jpgDeze bijzondere race werd voor het eerst gehouden in 1973 op initiatie van Reid de Jong, de bekende "vuurtorenwachter" uit Workum. Er zit echter een stuk geschiedenis achter dit gebeuren: een eeuw geleden werd vanuit het Friese Zuidwesthoek koemest vervoerd naar de bollenstreek en de snelste zeilers verdienden het meest. De koemest is inmiddels vervangen door zakken kunstmest en zo zijn er nog meer regels: men dient o.a. alleen gebruik te maken van de wind en mensenkracht.

Meer info, website Strontrace: www.strontraceworkum.nl 
De race kunt u volgen via: ttsr.zeilvaartwarmond.nl

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

De van Eesterenconferentie

Op 18 september j.l. vond de tweede “kennisconferentie” van de Van Eesteren-leerstoel plaats. Tijdens deze conferentie werd nadrukkelijk ingegaan op de landschappen en het recreatieve ontwikkeling van het IJsselmeergebied. Opmerkelijk was dat veel landschapsarchitecten windturbines op een rijtje wel mooi vinden en ook dat in hun ogen de natuur en het landschap van het IJsselmeergebied vooral dienstbaar moeten worden gemaakt aan de recreatie van randstad bewoners (de Deltametropool). Het economisch belang van de recreatiesector moet daarbij de trekker zijn voor het natuur- en landschapsbehoud. “Het economiseren” van het IJsselmeergebied is dus nog niet uit beeld!

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/eesteren.jpgIn 2010 heeft de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting haar meerjarenplan geactualiseerd. De stichting heeft daarin onder andere uitgesproken een bijdrage te willen leveren aan het debat over de ruimtelijke ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Daarnaast is het Deltaprogramma IJsselmeergebied in 2009 door de Rijksoverheid geïnitieerd om Nederland voor te bereiden op de toekomstige opgaven met betrekking tot waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Duidelijk is geworden dat deze opgave nauw verband houdt met de opgaven op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Hier ligt een belangrijke uitdaging op het gebied van de combinatie en integratie van ruimtelijke ordening, stedebouw en landschapsarchitectuur met waterbouw en waterhuishouding.

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen tot het instellen van een leerstoel gericht op deze problematiek. Op deze leerstoel werd prof. Frits Palmboom benoemd.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

 Marker Wadden Café.

Op 24 september j.l. werd in een Marker Wadden Café voor een breed publiek het uitvoeringsplan van het Marker Waddenproject gepresenteerd. Zoals gebruikelijk bij de presentatie van dit soort grote projecten werd een helder “frame” neergezet van “het probleem” en hoe daarop een fantastisch antwoord is gevonden. Daarbij werd het Markermeer voorgesteld als een saaie stilstaande bak dood water waarin nog nauwelijks planten en dieren voorkomen. De Marker Wadden gaat dit als vogelparadijs oplossen: “hier zijn de vogels de baas”.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/marker_wad.jpgBelangrijk nieuws was de keuze voor het plan van Boskalis waarin groep lage eilanden van klei, zand en steenstort luwte en plas dras gebieden opleveren. Natuurlijke oevers en het gebruik van fosfaatrijke klei als belangrijkste bouwmiddel, geven de natuurontwikkeling reële kansen. Ook belangrijk is dat slechts één eiland gedeeltelijk bereikbaar is voor bezoekers en dat onze suggestie om het bezoekerscentrum in Lelystadhaven (de vertreksteiger van het bezoekerspontje) te plaatsen, serieus in overweging wordt genomen.
 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

IJsselmeer Spel en Onderzoek

De IJsselmeervereniging ontving vorig jaar van de zich opheffende stichting Muider Hardzeildagen een gift van € 2000,- voor een onderwijsproject. Dit project heeft inmiddels geleid tot een IJsselmeerspel dat onder begeleiding in diverse klassen van het voortgezet onderwijs is uitgeprobeerd. Ook het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft het spel met veel genoegen gespeeld.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/spel.jpgIn dit spel zijn de deelnemers onderverdeeld in de diverse belangengroepen rondom het IJsselmeergebied: ondernemers, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en de provincies. Met behulp van ronde-kaarten - waarin omstandigheden of gebeurtenissen worden ingebracht - moeten de deelnemers in hun belang handelen. Wie hier het best in slaagt heeft gewonnen. Daarbij moet veel onderhandeld worden en deals gesloten. Dat gaat vaak met veel hilariteit gepaard, maar de ervaring is levensecht! Nu wordt gewerkt aan een publiceerbare versie en worden vrijwilligers gezocht die bij de uitvoering in het onderwijs willen begeleiden.

In het kader van hetzelfde project is een proef gedaan met het ontwikkelen van Natuurwetenschappelijk onderzoek voor scholieren in het IJsselmeergebied. Daarbij wordt ingespeeld op de natuurwetenschappelijke onderzoek elementen in het bestaande leerplan. Leerlingen formuleren een onderzoeksvragen voor een specifiek gebied en gaan met deze vraag en een projectkist met (eenvoudige) onderzoeksapperatuur enkele dagen op pad. Onder begeleiding doen ze empirisch onderzoek naar o.a. waterkwaliteit, het voorkomen van planten, vissen, vogels en micro-organismen, meteorologische verschijnselen enzovoort. Daarbij functioneert een traditioneel zeilend schip als uitvalsbasis. Als eindproduct maken ze een onderzoeksverslag dat in het onderwijsprogramma een serieuze rol speelt.

Beide projecten staan onder regie van bestuurslid Soemini Kasanmoentalib. Voor meer informatie en actief meehelpen: soemini@gmail.com

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

Kort ander nieuws

 • Toerzeilers op het IJsselmeer
  De IJsselmeervereniging wil graag verder samenwerken met de Vereniging van Toerzeilers. Veel van de 3000 leden van deze vereniging varen met hun boten door het gehele IJsselmeergebied en hebben daarom belangstelling voor de verdere ontwikkeling ervan. Er zijn ook nogal wat leden die ook van de IJsselmeervereniging lid zijn. Als eerste gedachten voor samenwerking zijn geopperd het leveren van bijdragen in elkaars ledenbladen en het gezamenlijk leden werven op belangrijke watersportbeurzen als de Hiswa.
 • Ledenraadpleging
  Tot 1 november kunnen leden van de IJsselmeervereniging hun keuze maken n.a.v. een ledenraadpleging. We hebben inmiddels vele inzendingen via de website of post ontvangen en willen de inzenders bedanken. Tevens ontvingen we via de website enkele waardevolle aanvullende suggesties of ideeën: ook hiervoor onze dank.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/voorkant.jpghttp://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauw.jpg

Onlangs verscheen "IJsselmeer Berichten - najaar 2015" met diverse spraakmakende artikelen. U kunt deze hier als .pdf downloaden (klik op de afbeelding links)
◄◄


In onze folder staat in het kort beschreven waar wij voor staan. U kunt deze hier als .pdf downloaden (klik op de afbeelding rechts)
►►

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/logo.pngOp de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/blauwe_lijn.jpg

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier   http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb21/facebook.png

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.