http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 10 mei 2014 – nummer 18

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb17/blauwe_lijn.jpg

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/discussieer.jpg

 

Alleen een Visserijverbod in het IJsselmeergebied is niet zinvol. De estuarium-natuur moet weer terug

Zo oud als de Zuiderzee is wordt er gevist in het IJsselmeergebied. Met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 door de Afsluitdijk werd gevreesd dat de visserij in het IJsselmeergebied ten dode was opgeschreven. Sindsdien zijn er toch nog perioden geweest met een zeer succesvolle visserij in het IJsselmeergebied. Hoe kan dat? Enerzijds omdat de verzoeting ook nieuwe vissoorten aantrok (o.a. snoekbaars) en ook omdat vissoorten als paling goed kunnen overleven in zoet water. Een veel belangrijker reden is dat in de naoorlogse periode het water van het IJsselmeer intensief "bemest" werd met een sterk toenemende hoeveelheid dierlijke-, menselijke- en vooral veel synthetische fosfaten en fosfor. Vrijwel onbeperkte ongezuiverde lozing van rioolwater meststoffen uit de landbouw en veeteelt en industriële lozingen van fosfaten uit het stroomgebied van Rijn en IJssel  kwamen in het afgesloten IJsselmeer gebied terecht met als gevolg een zeer grote groei van plankton, fytoplankton algen en overige micro-organismen als basis voor de voedselketen van zeer veel vis. http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/masterplan_ijsselmeer_2.jpg

Toen in 1975 de Houtribdijk werd gesloten kelderde de hoeveelheid voedingstoffen  in het  afgesloten Markermeer direct en liep de visstand daar in enkele jaren met rasse schreden terug en verarmde het overig natuurlijk milieu.

Lees verder via de website waar u tevens uw mening kunt geven!

Lees ook het item van 5 mei j.l. onder de titel "Masterplan IJsselmeer, voorstel voor 3 jaar visverbod." Onderaan het artikel kunt u het uitgebreid rapport downloaden.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/blauwe_lijn.jpg

 

Inhoud IJsselmeer Berichten voorjaar 2014

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/ijsselmeer_berichten.jpgHet nummer staat in het teken van genieten van een zomers IJsselmeergebied, dus veel berichten over bekende en minder bekende recreatie mogelijkheden. Daarbij interviewen we de lange afstand zwemmers, de havenmeesters van de Grashaven in Hoorn, doen we verslag van een cruise in het kielzog van Henri Havard langs de “dode” steden van de Zuiderzee, bespreken we een cursus Traditioneel zeilen met  een klipper, beschrijven we leuke plekjes dorpen en stadjes en wat je er van de zomer kunt doen en staan we met Joop Braakhekke stil bij de culinaire verrassingen van de Zuiderzee.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/recreatie_omslag.jpgVerder staan we uitgebreid stil bij het op komst zijnde visserijverbod voor het IJsselmeergebied, het verschijnen van een Rijks Natuurambitie en de Rijksnatuurvisie 2014 over het IJsselmeergebied. Hoe kan het anders, we schrijven ook over de windturbine plannen voor het IJsselmeergebied die inmiddels onafwendbaar lijken. 
Als gastschrijver treedt op dr. Mennobart van Eerden (ecoloog van Rijkswaterstaat) die een actueel overzicht geeft van de ecologische gesteldheid van het IJsselmeergebied en meer in het bijzonder hoe het met vogels is gesteld. In zijn column maakt Marten Bierman zich boos over alweer  plannen voor een tweede “Schipholletje” bij Lelystad.

IJsselmeer Berichten september 2014.

Dit jaar komt er een extra IJsselmeer Berichten uit in september. Daarin hebben we o.a. een interview met minister Melanie Schultz van Haegen en besteden we aandacht aan de getijden energie experimenten in de afsluitdijk en hoe visvriendelijk de nieuwe gemalen in de Afsluitdijk gaan worden. Als gastschrijvers hebben we landschapsarchitect Martijn Al die ingaat op de resultaten van zijn studie onder de titel “Weg met de Afsluitdijk”.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/blauwe_lijn.jpg

 

 Tentoonstelling ‘Weg met de Afsluitdijk’ t/m 9 juni in Nieuw Land, Lelystad

 

Met de komst van de Afsluitdijk in 1932 werd de gevaarlijke Zuiderzee getemd. Naast veiligheid bracht het ook veel veranderingen op het gebied van flora en fauna. Het is nu 2014. Zouden we dezelfde Afsluitdijk hebben geplaatst met de kennis die we nu hebben over de effecten? En hoe ziet de toekomst er uit? Krijgen het water en de natuur meer ruimte en hoe gaan we dan om met veiligheid?

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/deltalandschap.jpgDoor landschapsarchitecten Martijn Al en Jorryt Braaksma is een onderzoek gedaan waarbij zij een utopisch toekomstbeeld schetsen van de enorme potentie van het IJsselmeergebied. Uitgangspunt van het ontwerpend onderzoek is dat het IJsselmeer en Markermeer weer in open verbinding komen te staan met de zee. Dit leidde tot een alternatief Deltaplan met ruimte voor nieuwe landschappen, ideeën en innovaties. Het door de zee gevormde landschap krijgt zijn ziel terug. Zalmen zwemmen weer vanaf zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen stroomopwaarts en er ontstaat een uniek brakwater-ecotoop van internationale waarde. De steeds meer naar het achterland gekeerde Zuiderzeesteden richten zich weer naar zee en Almere en Lelystad krijgen een enorme impuls door de spectaculaire ligging aan een dynamische binnenz ee. En bovenal biedt de getijdendynamiek de mogelijkheid om een wegzakkend landschap opnieuw te laten groeien.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een talentontwikkeling-subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en ondersteund door een klankbordgroep gevormd door Erik van Slobbe (onderzoeker Alterra & WUR), Bert van der Valk (geoloog Deltares) en Norbert Dankers (estuariën ecoloog Dankers Coastal Zone Management). Daarnaast is het project voorzien van advies en onderzoek door Mick van der Wegen en Ali Dastgheib (onderzoekers Unesco Institute for Water Education).

Het eindresultaat van het ontwerpend onderzoek wordt t/m 9 juni 2014 tentoongesteld in Nieuw Land, een in Lelystad gevestigd museum, archief en studiecentrum over de geschiedenis van Flevoland.

 

Steun de IJsselmeervereniging

 

Bijna dagelijk is het bestuur in de weer voor het behoud van het IJsselmeer. Het maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu, visserij enz. enz. en is daarom regelmatig vertegenwoordigd in menig orgaan om dit te bewaken.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/steun_ijv.jpgVoor dat werk hebben we echter steun en financiën nodig en roepen mensen, die nog geen lid zijn, zich aan te melden. Meer informatie over het werk van de IJsselmeervereniging kunt u lezen in deze folder. In de folder zit een aanmeldingsformulier voor een lidmaatschap (slechts € 21,50 per jaar), maar u kunt zich ook aanmelden via de website (er loopt momenteel een speciale actie). U ontvangt dan 2 á 3 keer per jaar de IJsselmeer Berichten en kunt u een stem uitbrengen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/blauwe_lijn.jpg

 

Enkele nieuwsitems - op onze website MEER INFO

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/masterplan_ijsselmeer.jpg

05-05-2014 - Masterplan IJsselmeer, voorstel voor 3 jaar visverbod
De visstand van IJsselmeer en Markermeer is de laatste tijd dramatisch  gedaald. Dat komt vooral door gebrek aan voedselstoffen in het water (fosfaat,  fosfor). En door overbevissing, veel visetende vogels en doordat de vis niet  meer vrijelijk van het ene gebied naar het andere kan migreren. Rond dit  probleem hebben een aantal partijen - soms met tegenstrijdige belangen -  samenwerking gezocht om te komen tot een gezamenlijk plan van  aanpak,  dat in 2021 zou moeten resulteren in een ‘duurzame’ visserij. “Het Masterplan  toekomst IJsselmeer” wordt gedragen door overheid, de visserijorganisaties  en de natuurorganisaties.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/koopmanspolder.jpg

30-04-2014 - Innoverend waterbergingsproject Koopmanspolder
Andijk: In de Koopmans polder heeft Rijkswaterstaat een bijzonder waterbergingsproject  gerealiseerd. Met een visvriendelijke waterinlaat kan het water met zwemmende vis, de  polder in en uit, zodat er een paai en opgroeigebied voor IJsselmeervis is ontstaan.  Daarnaast is het fraai ontworpen gebied ook een rust en verblijfplaats voor vele water en  weidevogels geworden.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/deltares.jpg

17-04-2014 - “In een groot deel van het IJsselmeergebied nemen de waterplanten toe”
“De ontwikkelingen in de Veluwerandmeren en de recente uitbreidingen in het  Eemmeer, Gooimeer en het Hoornsche Hop zijn sprekende voorbeelden van  ecologisch herstel. Waterplanten zijn van cruciale betekenis voor de doelstellingen  van ecologie (voedsel, habitat voor vis en ongewervelden) en waterkwaliteit  (stabiel, helder water). Van hieruit gezien is herstel van waterplanten een  gewenste situatie, maar deze terugkeer heeft ook een keerzijde.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/actie_tegen_windmolens.jpg

13-04-2014 - Actie tegen windmolens op de Afsluitdijk
Onder veel belangstelling van de landelijke en lokale pers  hielden twee schepen op vrijdag 11 april 2014 een half uur  de brug in de Afsluitdijk open bij Kornwerderzand. Deze  actie was - onder aanvoering van Alie Talhout - georganiseerd door de actiegroep Don Quichot uit  Friesland. Aan beide kanten van de brug ontstonden files  van 3 tot 5 kilometer..

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/blauwe_lijn.jpg

IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb18/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.