Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027
Publicatie: 29 november 2019
Er komt nu wel een milieueffectrapport  (PlanMER) voor het nieuwe Nationaal Water Programma. In haar reactie vraagt de IJsselmeervereniging om meer aandacht voor de natuur. Eerder ontbrak een PlanMER op nationaal niveau voor het waterbeheer zoals bleek bij de dijkversterking van de Markermeerdijk.
De Rijksoverheid heeft een start gemaakt met het nieuwe nationale water programma. In dat waterprogramma komt het beleid van het Rijk te staan voor de jaren 2022 tot en met 2027 voor alle Rijkswateren, zoals de grote wateren in het IJsselmeergebied. Het gaat onder meer om de maatregelen die verplicht zijn op grond van de Europese Kader Richtlijn Water.
Het gehele IJsselmeergebied is Natura 2000 gebied
De procedure voor dat programma is heel lang: pas in december 2020 wordt het programma vastgesteld. Natuurlijk moet er voor zo’n programma een MER (milieueffectrapport) en een passende beoordeling gemaakt worden. Daarom start de procedure met een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Daarin staat wat er in het MER onderzocht wordt en de diepgang van dat onderzoek. De IJsselmeervereniging heeft deze week gereageerd op die NRD en in die reactie vooral gevraagd om meer aandacht voor de natuur. Het Rijk voert niet alleen beleid maar is ook beheerder van de grote wateren, zoals het IJsselmeer en het Markermeer. Die grote wateren zijn ook Natura 2000-gebieden. Het Rijk heeft er dan voor te zorgen, dat de natuur van die grote wateren op orde is. dat is nog lang niet het geval, dus zal het Rijk daarvoor maatregelen moeten nemen. Meer informatie procedure Nationaal Water Programma en de NRD Zie hier de reactie van de IJsselmeervereniging (.pdf)