Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Dijkversterking Markermeerdijk II Oeverdijk bij Scharwoude: start medio september
Publicatie: 2 september 2019
Met het opspuiten van zand voor de oeverdijk bij Scharwoude zal half september begonnen worden, ook al behoort dat al tot de uitvoerende werkzaamheden. De dijk is daar ter plaatse als voldoende sterk beoordeeld en behoefde geen versterking. Toch is er in een oeverdijk gepland, die voornamelijk bedoeld is als compensatie voor alle door het hele project verloren gaande natuurwaarden. Voor de aldaar broedende visdiefjes wordt verderop in het Hoornse Hop een ponton aangelegd.  
Inmiddels heeft de Alliantie bekend gemaakt dat medio september ook begonnen zal worden met het opspuiten van de oeverdijk bij Scharwoude. Hiervoor zijn eveneens grote hoeveelheden zand nodig. Over het gehele traject waar de oeverdijk komt wordt een betonning aangebracht. Daarmee is dat deel van het Hoornse Hop tijdens de werkzaamheden als verboden vaargebied afgebakend. Het opspuiten van miljoenen kubieke meters zand kan niet tot “voorbereidende werkzaamheden” gerekend worden en lijkt nauwelijks omkeerbaar – dat wil zeggen dat het weer in de oude toestand terug te brengen is, de voorwaarde om door te gaan met de voorbereidingen voor de dijkversterking. De rechter heeft echter toch toestemming gegeven om te beginnen met de uitvoering van de oeverdijk, omdat de dijk in heel stricte zin opgevat, daarmee niet aangetast zou worden. Vernietig natuur om nieuwe “natuur” te maken Rijks Waterstaat heeft haar plan voor luwtemaatregelen en een archipel van negen eilanden in het Hoornse Hop afgeblazen omdat het nauwelijks positief ecologisch effect zou hebben. De oeverdijk in het plan van de Alliantie is met name bedoeld als compensatie voor het verlies aan natuurwaarden. Rara, wie snapt hier nog iets van? De bewoners van Scharwoude begrijpen bepaald niet waarom er voor een stuk dijk waar geen versterkingsopgave is – dat wil zeggen die sterk genoeg is, zonodig een oeverdijk moet worden aangelegd. Het argument: compensatie voor het verlies aan natuurwaarden is niet duidelijk over welke waarden er beschermd worden. Er komt heel andere “natuur”dan de door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermde visdiefpopulatie, die er niet goed voorstaat. De visdiefjes die op de kale grond van de huidige vooroevers broeden, moeten daarom vertrekken naar een ponton dat elders aangelegd wordt. Vernietig natuur om nieuwe “natuur” te maken, lijkt het devies van de Alliantie te zijn.