Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Beroep Zandwinning Smals: IJsselmeervereniging houdt vinger aan de pols
Publicatie: 2 september 2019
Wat betreft de plannen voor een zandwinningseiland voor de Friese kust is het standpunt van de IJsselmeervereniging: wij zijn tegen industriële zandwinning in het IJsselmeer. In een  Natura 2000 gebied horen dergelijke industriële activiteiten niet. De IJsselmeervereniging heeft de actiegroepen van bewoners daarom gesteund in hun kritiek op en acties tegen deze plannen.  
Vragen voor Smals over de zandwinning Zandwinner Smals is inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeenteraad van Fryske Marren om de plannen van het bedrijf voor een zandzuiveringseiland voor de Friese kust niet goed te keuren. De IJsselmeervereniging heeft een zienswijze ingediend en wij waren aanwezig bij de zitting van de gemeenteraad over de plannen. Natuurmonumenten en het Fryske Ge hebben ook een zienswijze ingediend. In het verleden heeft Smals aan de Coalitie het Blauwe Hart toegezegd het eiland zo natuurvriendelijk mogelijk te maken en in te pakken met zand. Dat is van belang voor de natuurwaarden. De drinkwatermaatschappij PWN heeft bovendien vragen over mogelijke verzilting en kwel door dat diepe graven. Hoewel wij niet direct partij  zijn in de procedure aangespannen door Smals, houden wij de vinger aan de pols. Er zijn een aantal vragen waar Smals nog geen goed antwoord op heeft gegeven: 1. Zij moeten aantonen waarom dat eiland noodzakelijk is. Zijn er geen alternatieven met minder grote landschappelijke aantasting. 2. Waarom moet de industriële zandzuivering op het IJsselmeer? Zijn de alternatieven voldoende onderzocht? 3. Kan dat zuiveringsproces niet beter op het industrieterrein van Lemmer. Er zijn daar minder belemmeringen en minder impact op het landschap. Een zandzuiger is zo aan te brengen. Ook de zandwinners van Markerzand, die toestemming hebben de vaargeulen uit te diepen, zeggen dat dat kan. Markerzand - een combinatie van zandwinners, wint minder diep zand voor ophoging ten behoeve van infrastructuur - wegen, spoor, nieuwe bouwlocaties. 4. Wat is de rol van de kosten bij de keuze voor zo’n industrieel eiland. Smals moet aantonen dat het echt niet anders kan. 5. Het gaat vooral om zandzuivering ten behoeve van betonproductie. Is het bouwen met beton eigenlijk wel duurzaam volgens de huidige opvattingen. Ook daarin zijn alternatieven voor een meer duurzaam bouwen in de toekomst. 6. Wat is het effect van diepe zandwinning op verzilting en kwel (vraag van PWN). 7. Tenslotte: Hoe staat het met de stikstofbelasting van dit plan op het Natura 2000 gebied. Deze vragen zullen aan Smals moeten worden voorgelegd - door de rechter(?)  Zij hebben daar geen goed antwoord op. Niemand trouwens, een aantal vragen eisen uitgebreider wetenschappelijk onderzoek. Dat moet en kan niet alleen door de belanghebbende of door de beleidsmakers gefinancierd worden. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt (Oudhollands spreekwoord). De IJsselmeervereniging zal zich sterk maken voor onafhankelijk fundamenteel onderzoek dat van belang is voor de toekomst van het gebied. Zie verder: https://www.destentor.nl
De plek waar Smals zand wil winnen. © Anke Arts