Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijks Waterstaat
Publicatie: 25 mei 2019
Rijks Waterstaat heeft in 2012 alle dijken laten toetsen. Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseerde tussen 2006 en 2014 alle primaire waterkeringen en de overstromingsrisico's in Nederland. Het resultaat van dit onderzoek is gepubliceerd in het eindrapport: "De veiligheid van Nederland in kaart (VNK)". Dit is de standaardpublicatie voor alle waterbeschermings- programma's van het HWBP2 (Hoog Water Beschermings Programma). De kennis uit VNK2 blijft overigens tot 2019 beschikbaar via het Kennisplatform Risicobenadering (KPR). Het project bestudeerde de samenhang tussen de dreiging van hoogwater, de sterkte en hoogte van de waterkeringen en de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak. Dit werd onderzocht door overstromingskansen te koppelen aan de gevolgen, uitgedrukt in economische schade en het aantal slachtoffers.
Economische risicokaart van Nederland
De risicokaart representeert het lokale individuele risico (LIR) voor het jaar 2015, waarbij de uitvoeringsprogramma’s HWBP2 en Ruimte voor de Rivier zijn uitgevoerd. Het LIR is de kans per jaar dat een persoon die zich op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming van dit dijkringgebied.[…] De groene kleur in de kaart geeft aan dat een locatie relatief weinig risicovol is, de donkerrode gebieden zijn relatief risicovol. Het geeft aan dat als je de prioritering volgt wat betreft de waterveiligheid de Markermeerdijk op dit moment helemaal niet versterkt hoeft te worden, De dijk bij Waterland is overwegend  groen (weinig risicovol) op de risicokaart. Naar het noorden toe zijn enkele stukken oranje gekleurd en heel kleine stukjes rood. Ter vergelijking: met name de dijken in het Rivierengebied zijn overwegend oranje tot diep rood.  Dit betreft ook de economische aspecten: in vergelijking met het Rivierengebied heeft naast de risicokaart ook volgens de economisch kaart de Markermeerdijk geen enkele prioriteit. Met de informatie uit VNK2 kan de overheid gericht maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Gericht investeren in de zwakste en/of meest risicovolle waterkeringen, verkleint de kans op schade, slachtoffers en maatschappelijk ontwrichting zo efficiënt mogelijk. Het is daarom niet uit te leggen waarom de huidige plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk zo hoognodig doorgedrukt moeten worden. In het licht van het feit dat het budget voor de dijken in Nederland beperkt is, zou ook de Tweede Kamer een duidelijk standpunt moeten innemen over dit onzalige project. Zie voor het rapport: https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131663/eindrapport_vnk.pdf
Risicokaart van Nederland
De IJsselmeervereniging participeert in het collectief dat de beroepsprocedure voert tegen het projectplan dijkversterking Markermeerdijk. Hangende de bodemprocedure, die najaar 2019 of begin 2020 wordt verwacht, publiceren wij voor ons nieuwe, relevante informatie op de website. Hier gaat het om een onderzoeksrapport over waterveiligheid.