Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Enkhuizerzand II - Zienswijze IJsselmeervereniging
Publicatie: 24 mei 2019
De IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan omdat er een te groot deel van het IJsselmeer zal moeten worden gedempt. Dat betekent een grove aantasting van het open water van het IJsselmeer. Tevens is het bungalowpark op deze plaats veel te massaal en het aanzicht van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum wordt onnodig en te veel aangetast. waardoor er strijdigheid is met een goede ruimtelijke ordening. Ook worden de mogelijkheden voor uitbreiding of wijziging van het museum belemmerd. De negatieve gevolgen voor natuur en landschap zijn onvoldoende onderzocht en het plan is in strijd met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
Bestemmingsplan Recreatiepark Enkhuizer Zand (REZ) De plannen die de gemeente Enkhuizen onlangs ter visie heeft gelegd voor de ‘herinrichting’ van het Enkhuizerzand hebben veel los gemaakt in de gemeente en daarbuiten. Een groot aantal zienswijzen, van geheel afwijzend tot positief onder voorwaarden is inmiddels ingediend. Ook de IJsselmeervereniging heeft zich er, samen met mensen ter plekke, in verdiept en komt tot een grotendeels afwijzend oordeel. Daarom eerst een korte introductie op het plan (zie de kaart). Inmiddels is op 15 mei onze zienswijze ingediend bij de gemeenteraad Enkhuizen. Het Enkhuizerzandgebied, ten noorden van de oude haven, bestaat nu uit een langgerekt strand, een deel openbaar groen en een groot deel camping met deels stacaravans. Het gebied is indertijd door het inmiddels opgeheven recreatieschap ingericht. Alles met veel bomen en groen, maar aan de publieke voorzieningen zoals de camping is lange tijd niet veel gedaan. Een opknapbeurt is gewenst, maar daarvoor heeft de gemeente geen geld. Daarom – de bekende  standaardreactie – werd gezocht naar een kostendrager in de vorm van (vakantie) woningen. Dat hebben we al eerder meegemaakt met de Camping Uitdam, waar de kosten voor de sanering van de ernstige vervuiling in het Markermeer, veroorzaakt door de eigenaar zelf, bekostigd moest worden door hem toestemming te geven voor de bouw van recreatiewoningen. Het is dramatisch hoe weinig van de geschiedenis geleerd wordt. De gemeente broedt al enkele jaren op plannen om het gebied een lift te geven, zowel landschappelijk opzicht als voor de toeristische betekenis. Ook meldden zich ondernemers met plannen voor vakantiewoningen/ huisjes. Een eerder (vlekken)plan (2014) vond de provincie van te weinig kwaliteit. Daarop werd een gerenommeerd bureau ingeschakeld: Bureau Palmhout. Het openbare gedeelte, toegankelijk voor het publiek, wordt in deze opzet behoorlijk opgekrikt door het ontwikkelen van een kaap en een baai. In het plan is het voor publiek toegankelijke gedeelte samen met de camping naar het noorden verplaatst. De huidige camping wordt in het plan, inclusief al het waardevolle groen verplaatst. In de plaats daarvan zou een project moeten komen voor 180/200 woningen/”vakantiehuizen”. Allen aan water gelegen, met eigen aanlegplaatsen. Een deel van de huizen werd in twee verdiepingen gedacht. De hoogte wordt ongeveer negen meter. De informatie over de toegestane bouwhoogte is echter rommelig en verwarrend. Zowel voor het publieke deel (de landtong) als voor een deel van de ruimte voor de vakantiewoningen wil men het water van het IJsselmeer in gaan, waardoor wederom wateroppervlakte verloren gaat. De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd, waarover zienswijzen kunnen worden ingediend.  De gemeente heeft in deze fase bewust afgezien van gesprekken met betrokkenen, laat staan een openbaar debat. Het gesprek met het Zuiderzeemuseum is zelfs afgebroken. Hopelijk zal dat in de fase van beantwoording van de zienswijzen beter worden aangepakt. Na bespreking van de nota van beantwoording in de gemeenteraad zal in het vroege najaar een definitief plan worden gepubliceerd, waartegen eventueel bezwaar kan worden gemaakt. Opvallend is dat in de plannen geen enkele aandacht wordt besteed aan de “inpassing” van het Zuiderzee (buiten) Museum.  De beoogde huizen staan er dicht tegenaan. Dit wordt nog erger als er daadwerkelijk huizen met een of twee verdiepingen zullen worden gebouwd. Op zijn minst is een goed ingerichte bufferzone noodzakelijk, die het gevoel in het buitenmuseum in een Zuiderzeeplaatsje rond 1900 te verkeren in stand laat. Het Zuiderzee Museum had ook gevraagd om een grote parkeerruimte in het gebied. Deze is niet opgenomen in het plan. Dat zou volgens de gemeente moeilijk te combineren zijn met de kwaliteitsslag die men met het gebied wil maken. Merkwaardig is wel dat er met het belangrijke museum geen goed overleg gevoerd is om tot redelijke oplossingen te komen. Dit heeft kennelijk al een lange geschiedenis. Het bestuur van de gemeente onderschat de betekenis van dit belangrijke museum voor de stad. Het Zuiderzeemuseum heeft landelijke en intenationale bekendheid en is een belangrijke trekker voor bezoekers aan de stad Enkhuizen. Die museumbezoekers, die per boot om de stad heen worden gevaren van het parkeerterrein naar het museum, bezoeken weliswaar niet altijd ook de stad. De door het museum nagestreefde oplossing, namelijk parkeren bij het museum wordt echter door de gemeente weer niet geaccepteerd. Inmiddels is er in Enkhuizen de nodige onrust ontstaan. Een aantal inwoners heeft een comité gevormd die zich tegen de plannen keert. Nu kan dat altijd spelen bij plannen die een grote verandering beogen, maar hier wreekt zich dat de gemeente niet in staat is gebleken een open planproces te organiseren en op zijn minst met betrokkenen en de bevolking in intensief overleg te gaan. Het alleen ter visie leggen van een plan, zonder daarover te willen communiceren, lijkt niet alleen een ernstige inschattingsfout, maar is ook een slechte vorm van bestuur. De onrust wordt ook gedeeld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en door de provincie Noord Holland. Vragen rijzen verder bij de beheersbaarheid van de recreatieve functie van de beoogde huizen. Bekend is dat gemeenten niet in staat zijn het recreatieve gebruik van (dure) recreatiehuizen te controleren en te handhaven. Zelfs bij  een constructie zoals bij Landal of  Europarks is dat nog maar de vraag of vaste bewoning te controleren is, nog afgezien van controle op witwasconstructies. De gemeente Enkhuizen streeft dat ook niet na. Gelet op de prijzen van de huizen, waar ook de last van de gehele herschoffeling van het gebied op rust, ligt een geleidelijke doorgroei naar woonwijk in de verwachting. Het is uiteindelijk van hier maar een uurtje rijden naar Amsterdam, waar de woningmarkt overkookt. Wat is de beheersregeling die men zich voorstelt en wat zijn de eventuele sancties? Veel vragen reizen ook over het verkeer en het parkeren. Vele inwoners zijn ervan overtuigd dat dit onderwerp sterk wordt onderschat in de plannen. Het kostenplaatje voor de ingrijpende herinrichting is niet bekend. Is het echt zo dat de kostbare herinrichting van het gebied geheel betaald gaat worden door de opbrengst van de te bouwen huizen?  Of blijft de gemeente, zoals regelmatig voorkomt,  straks met een groot tekort zitten en komt de inrichting van de publieke ruimte er bekaaid af. Enkhuizen is naar zeggen een arme gemeente. Ook hier is dus openheid cruciaal voor goede communicatie over de plannen. Een door externe deskundigen opgestelde risicoanalyse is hier vitaal en de zekerheid dat de  eventuele externe ontwikkelaar ook echt verplicht wordt de herinrichting van het gehele gebied te betalen. Wat zijn nu de punten waarop de IJsselmeervereniging zich in zijn zienswijze richt? Verzet tegen het benutten van een deel van het IJsselmeer voor het plan. Zeker voor wat betreft de huizen. We zullen dus bezwaar maken tegen dit soort recreatieve ontwikkelingen buitendijks als zodanig. Dus tegen het idee om op deze plek huizen te bouwen die door de onmogelijkheid van een stringent beheer een grote kans lopen gewone woningen te worden.V Verplaatsen camping goed regelen, ook financieel met betrokkenen. Aandringen op een goede buffer tussen de nieuwe ontwikkelingen en het buitenmuseum. De nationale en internationale betekenis van het buitenmuseum moet ondersteund worden door dit plan en niet ernstig geschaad. Bezwaar tegen het kappen van een groot aantal bomen. Aandringen op een open communicatie met betrokkenen en de bevolking. Zeker met het Zuiderzeemuseum. Transparantie over de financiën voor het gehele project en het beheer van een eventueel huisjesterrein
Copyright Gemeente Enkhuizen