Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Tweede Kamer en 15 organisaties in Noord-Holland willen tijdige voltooiing Natuurnetwerk Nederland
In het kader van het Deltaplan Biodiversiteit (zie vorige Nieuwsbrief), dringen Tweede Kamer en ook een 15-tal organisaties in Noord Holland aan op spoedige afronding van het NNN. Het IJsselmeergebied is Natura 2000-gebied en valt grotendeels ook onder het Nationale Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor geniet zij ook wat betreft wezenlijke kenmerken: zoals landschappelijke waarde bescherming van het “nee tenzij” van het Europese voorzorgsprincipe.
Publicatie: 22 maart 2019
In het Algemeen overleg Natuur tussen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer op dinsdag 12 maart heeft de Tweede Kamer een reeks moties aangenomen. Zo wil de Tweede Kamer dat Schouten van de provincies een actieplan vraagt waarin wordt beschreven hoe de opgaven voor het Natuurnetwerk Nederland tot aan 2027 gerealiseerd gaan worden. Verder moet duidelijk worden welke aanvullende maatregelen naast de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland nog nodig zijn om het biodiversiteitsverlies te stoppen. D66 en SP stellen vast dat het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland in 2027 bij het huidige tempo waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Daarom wordt de regering in een motie gevraagd in overleg te gaan met de provincies om te komen tot een actieplan om de doelen in 2027 wel te halen. In dat plan moeten de provincies de resterende opgaven en de voorgenomen maatregelen beschrijven. Dit moet een onderdeel worden van de vijfde Voortgangsrapportage Natuur. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde motie. Biodiversiteit In een andere motie wijzen GroenLinks en SP het doel om biodiversiteitsverlies uiterlijk in 2020 te stoppen. Ook wanneer de provincies het Natuurnetwerk Nederland volgens de planning afronden worden daarmee maximaal 65% van de doelen in de Vogel- en Habitatrichtlijn gehaald en dat is niet genoeg voor het stoppen van het biodiversiteitsverlies. Daarom moet onderzocht worden welke aanvullende maatregelen nodig zijn. De indieners van de motie vinden dat zo'n onderzoek uiterlijk eind 2019 moet zijn afgerond en krijgen daarvoor steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Bron: Tweede Kamer, 12/03/19
Op 11 maart hebben ook een 15-tal organisaties van verschillende pluimage, zoals terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld Rabobank kring Noord-Holland Noord bekend gemaakt te gaan samenwerken om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. Dit in het kader van het Deltaplan Biodiversiteit, waarover wij eerder op de website berichten. Voor de korte termijn geven zij daarbij prioriteit aan de voltooiing van het Nationaal Natuurnetwerk. Het volledige plan Groen Goud Naar een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland  staat op de website van Landschap Noord-Holland. Bron: Landschap Noord-Holland, 13/03/19