Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieueffecten beoordeelt
De nieuwe Europese richtlijn voor de milieu effectboordeling is direct relevant voor de IJsselmeervereniging. In de beroepszaken waar wij bij betrokken zijn spelen de MER’s (Milieu Effect Rapporten) en Passende Beoordelingen van de effecten van een project op de natuurwaarden een belangrijke rol.
De Europese Commissie roept Nederland op de wetgeving rond de beoordeling van milieueffecten in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese milieueffectbeoordelingsrichtlijn. In Nederland lijken bepaalde vereisten inzake kwaliteitsborging te ontbreken, en heeft de wetgeving alleen betrekking op projecten met significante negatieve effecten, terwijl volgens de Europese richtlijn alle significante effecten van een project moeten worden bestreken. De Europese milieueffectbeoordelingsrichtlijn zorgt ervoor dat de milieueffecten van openbare en particuliere projecten worden beoordeeld alvorens zij een vergunning krijgen. In 2014 hebben de lidstaten de Europese wetgeving bijgewerkt door de administratieve lasten te verminderen en het niveau van milieubescherming te verhogen, en tegelijkertijd bedrijfsbesluiten inzake publieke en particuliere investeringen beter, voorspelbaarder en duurzamer te maken. Bron: Europese Commissie, 07/03/19
Publicatie: 13 maart 2019