Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019
AGENDA FORMELE DEEL (13.00 –  14.00 uur) 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag van de ALV van 24 maart 2018 (kunt u onderstaand downloaden) 4. De toekomst van de IJsselmeervereniging (kunt u onderstaand downloaden) 5. Nationaal Park IJsselmeergebied Lotte Hoek heeft als afstudeerproject en samenwerking met het bestuur onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van een ‘Nationaal Park IJsselmeergebied’. Zij zal haar onderzoek en haar conclusies toelichten. 6. Bestuurssamenstelling Voorstel tot vaststelling van het aantal bestuursleden op vijf. Voorstel tot herbenoeming Frans de Nooij als bestuurslid: Frans is in 2011 benoemd en zijn tweede  termijn is inmiddels verstreken. Hij heeft zich bereid verklaart om een derde termijn te vervullen. 7. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zijn ter vaststelling (kunt u onderstaand downloaden) Voor de controle van de jaarrekening 2019 zal een kascommissie moeten worden benoemd. De huidige kascommissie bestaat uit Jos Teeuwisse en Nico Papineau Salm. 8. Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 zijn ter vaststelling bijgevoegd. 9. Rondvraag en sluiting   Pauze tot 14.30 uur PRESENTATIE EN DISCUSSIE  14.30-15.30 - Presentatie Kustvisie Gemeente Lelystad Door de heer Ed Rentenaar (wethouder kustontwikkeling, recreatie en toerisme) Het gaat om een visie die Lelystad “aan het water” moet brengen en de bewoners van Lelystad en toeristen meer van het water moet kunnen laten genieten, maar bevat ook ambitieuze ideeën voor een belangrijk deel van het Markermeer zelf, dat immers bij de gemeente Lelystad hoort. En sinds enkele jaren is de ruimtelijke ordening van/voor het water weg bij het Rijk en een gemeentelijke taak geworden. De IJsselmeervereniging zal dus steeds meer ook op gemeentelijke visies moeten reageren!! 15.30-16.30 - Presentatie Energieverkenning IJsselmeer Door de heer Jack van der Wal, projectleider energie transitie van de Provincie Friesland en projectleider energieverkenning Agenda IJsselmeergebied 2050. De provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland hebben een verkenning laten doen naar de mogelijkheden om het IJsselmeer op een (landschappelijk) verantwoorde manier een verdere bijdrage te laten leveren aan de winning van energie. Natuurlijk moeten wij daar als IJsselmeervereniging wat over laten horen. De discussie in de vergadering moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren. NB. Zie ook het artikel hierover in de laatste IJsselmeerberichten.    
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019 Zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 Opgeven voor de Algemene Ledenvergadering vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per e-mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157.
We heten u van harte welkom in het Afsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijk in Kornwerderzand. Het Wadden Center is goed bereikbaar met het OV, met de bus vanaf Alkmaar of vanaf Friesland (Leeuwarden of kop Afsluitdijk). In alle gevallen met de Arriva Qliner 350.
Klik op de foto voor details