Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland
Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Friesland vormen vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor het provinciebestuur oplossingen wil vinden. In de Ontwerp-Omgevingsvisie 'De romte diele' staat hoe het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland dit wil aanpakken. In de Omgevingsvisie staan de provinciale doelen voor de totale fysieke leefomgeving in samenhang beschreven. Energiezuinige huizen, innovatieve vormen van openbaar vervoer, zonnepanelen, circulaire economie, sterkere dijken, nieuwe leefgebieden voor planten en dieren: het gebruik van ruimte verandert door de huidige energie- en klimaatvraagstukken. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen op een slimme manier te laten aansluiten bij de bestaande kwaliteiten van Friesland. Inwoners nemen vaker zelf het initiatief om hun leefomgeving te verbeteren. De provincie wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten. Door te werken vanuit principes en minder regels op te leggen is er meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Voorbeeld van zo’n principe is zuinig ruimtegebruik door het combineren van functies. De onderwerpen in de Omgevingsvisie zijn aangedragen door inwoners. Dit gebeurde onder meer via ‘Omgevingslabs’: interactieve sessies die de Friese overheden gezamenlijk organiseerden vanuit ‘De Friese Aanpak’. De provincie wil ook in de verdere uitvoering met andere partijen aan de slag en samen programma’s en plannen voor Friesland realiseren. In de aanloop naar de besluitvorming in Provinciale Staten bekijkt de provincie met gemeenten en andere partners alvast welke aanpak en samenwerking mogelijk is voor de verschillende vraagstukken. De Ontwerp-Omgevingsvisie De romte diele is te vinden op de website van de provincie Friesland. bron: Provincie Friesland, 05/02/19 Zie ook: Het Koersdocument Omgevingsvisie Fryslân
De IJsselmeervereniging houdt de provinciale omgevingsvisies in de gaten wat betreft zaken die het IJsselmeergebied aangaan. Die van Noord-Holland is inmiddels vastgesteld. In Friesland loopt de procedure nog.