Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure
Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund. Opdrachtnemer Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor en heeft het ontwerp van de maatregelen aan de Afsluitdijk inmiddels uitgewerkt. Daarbij is gebleken dat de plangrens van het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk uit 2016 (hierna: basisplan) op enkele punten iets te krap is getrokken. Het in het basisplan opgenomen gebied met de bestemming Water – Waterkering is niet overal groot genoeg om een uitvoerbaar ontwerp te maken dat voldoet aan de gestelde eisen voor de waterveiligheid. Wilt u een zienswijze indienen? Van dinsdag 18 december 2018 tot en met maandag 28 januari 2019 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019. https://www.deafsluitdijk.nl/wp-content/uploads/2018/12/Kennisgeving.pdf Deze link is naar de kennisgeving: daarin staat op welke manier u een zienswijze kunt indienen en waar u de stukken digitaal en op papier vindt.  Eén gezamenlijk ‘Loket Afsluitdijk’ Met ingang van 1 januari 2019 kunnen alle meldingen met betrekking tot de Afsluitdijk worden gedaan bij het gezamenlijk Loket Afsluitdijk. Het Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Heeft u een vraag, opmerking of klacht? U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0800 - 6040 of via e-mail. Vanaf 1 februari 2019 sluit ook Windpark Fryslân aan bij dit gezamenlijke meldingenloket.
Door dit aanvullend inpassingsplan kan men nog punten van bezwaar en mogelijke gewenste veranderingen indienen. Let wel op de sluitingsdatum: maandag 28 januari 2019