Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Europees Hof en het mysterie van de Nederlandse Stikstofdeken
Woensdag 7 november heeft het Europees Hof antwoord gegeven op de préjudiciële vragen die de Raad van State gesteld heeft over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast. Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof door industrie en landbouw te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk houden. Maar de vergunningen voor ontwikkeling worden wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet wordt teruggedrongen, zoals is afgesproken. Daarom spanden de Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel procedures aan bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. bron: o.a. Natuurmonumenten, 07/11/18;  vroege vogels. Stikstof in het Water De Raad van State vroeg het Europees Hof om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Het Hof oordeelt nu dat natuurgebieden die lijden onder te veel stikstof, beter moeten worden beschermd. De overheid mag daarbij niet uitgaan van voorspelde vermindering van de stikstof, maar moet dit ook daadwerkelijk aantonen (door metingen). Aanpassing van het PAS is daarom noodzakelijk. Uit metingen blijkt dat op dit moment de stikstof hoeveelheden veel hoger liggen dan de nu gebruikte voorspellingen. Zowel in de bodem als in de lucht is sprake van een ware “stikstofdeken”. Natuur- en milieuorganisaties weten dat al lang en vragen al langer dat bedrijven in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden hun stikstofuitstoot verder te beperken, zodat de onnatuurlijke overbemesting stopt (natuurgebieden groeien vol met gras, brandnetels en braamstruiken). Natuurmonumenten vindt dat rondom deze gebieden alleen vergunningen mogen worden verstrekt wanneer dat daadwerkelijk niet nadelig blijkt voor de natuur. De IJsselmeervereniging vindt dat dit ook geldt voor water-natuurgebieden zoals het IJsselmeergebied. Uit recent onderzoek (UvA)wordt weer eens bevestigd dat veel te veel stikstof in de kustgebieden van de Noordzee en in de grote wateren, zorgt voor een sterke achteruitgang van het fytoplankton: basis van de voedselketen van schelpdieren, vissen, vogels en zoogdieren. Deze voedsel verschraling heeft inmiddels gezorgd voor een problematische visstand in het IJsselmeergebied en vormt mogelijk de basis van de woekerende waterplanten zoals fonteinkruid. Lees nog verder: Het mysterie van de mest
Europese Hof