Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Projectplan Markermeerdijken voor traject Hoorn - Durgerdam goedgekeurd
Het dijkversterkingsprogramma voor de Markermeerdijken is woensdagavond 19 september goedgekeurd door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De verwachting is echter dat er nog wel juridische procedures volgen, want er bestaat veel weerstand tegen de plannen voor de versterking van de dijk over een traject van 33 kilometer langs het Markermeer van Hoorn tot Durgerdam. Er werd door verschillende insprekers gepleit voor uitstel van het besluit om alternatieven nader te bestuderen. Onder andere het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland verzet zich tegen het projectplan en dan met name tegen de aanleg van een oeverdijk voor Scharwoude. Het gemeentebestuur stelt vast dat adviezen van de Commissie m.e.r. zijn genegeerd. De gemeente Koggenland wil dat naast de bestaande dijkversterkingsplannen ook de alternatieve voorstellen worden getoetst. "We willen niet in beroep gaan tegen uw besluit, maar dat we dat doen als het niet anders kan, dat staat vast", liet burgemeester Posthumus van Koggenland weten. Naast de gemeente Koggeland zullen tal van lokale en regionale organisatie in beroep gaan tegen de voorliggende plannen. Ook de IJsselmeervereniging overweegt een bezwaar. bron AgriHolland