Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt?
De provincie Noord-Holland, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond, Hiswa vereniging, de Toerzeilers en de Coöperatie Gastvrije Randmeren zijn het woekerend fonteinkruid zat. Met een gezamenlijk persbericht kondigen zij een plan van aanpak aan en roepen ze het Rijk op om mee te werken en te betalen aan de oplossing van het waterplanten probleem. In de afgelopen 15 jaar ontwikkelde zich eerst in de Randmeren en daarna ook op het Markermeer een extreme groei van fonteinkruid. Met name in de zomer – de waterrecreatie periode bij uitstek – groeien grote delen van de Randmeren dicht en vormen zich in het Markermeer ook grote velden fonteinkruid. Naast hinderlijk vooral ook gevaarlijk voor de waterrecreanten, de sportvissers en het reddingswezen. Zoals te verwachten besluiten steeds meer waterrecreanten en sportvissers deze wateren niet meer te bezoeken en beëindigen hun ligplaatsen. En dat zorgt voor forse economische schade. De vraag is wat er aan te doen is en dus wat de oorzaak van deze ecologische verandering. Al enige jaren werd vanuit Rijkswaterstaat gesteld dat het fonteinkruid als “pioniersplant” vanzelf zou worden verdrongen door andere bodemgroeiende kranswieren. Een theorie, die als we naar de Randmeren kijken - waar het waterplanten probleem al tientallen jaren speelt - niet erg realistisch lijkt. In de visie van de IJsselmeervereniging is er sprake van beginnende verlandingsverschijnselen in afgesloten zoete meren, waarin het water te weinig wordt ververst. In het Markermeer heeft het water een verblijfsduur van twee jaar! De oplossing moet dus worden gezocht in herstel van dynamiek doormiddel van een doorlaatbare Houtribdijk en het voldoende doorspoelen van de Randmeren met IJsselmeerwater. Waterbeheerder Rijkswaterstaat opereert primair vanuit haar waterveiligheidstaak en vaargeulen voor de beroepsvaart. RWS lijkt minder geïnteresseerd in ecologie en waterrecreanten en sportvissers.
PERSBERICHT    28 maart 2018 Gezamenlijk persbericht van provincie Noord-Holland, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond, Hiswa vereniging, de Toerzeilers, Coöperatie Gastvrije Randmeren Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes. De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatie-partners hebben de krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Met de bereidheid van zoveel regionale overheden en partijen om dit lastige waterplantenprobleem samen aan te pakken, kunnen we de overlast voor waterrecreanten verminderen, de economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan verbonden bedrijven verbeteren.” Waterplantenoverlast De waterrecreatie in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren heeft grote overlast van de aanhoudende groei van vooral fonteinkruid. Het vaargebied wordt beperkt doordat grote gebieden onbevaarbaar zijn en jachthavens zijn minder goed bereikbaar. De pleziervaart wijkt noodgedwongen uit naar de hoofdvaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de hulpdiensten hebben bij reddingsacties veel hinder van de waterplanten. Daardoor is de veiligheid op het water niet goed gewaarborgd.  Blijvende oplossing De regio vraagt het Rijk, als beheerder van deze wateren, om ook bij te dragen. Dit door de komende vijf jaar extra recreatie-betonning in het gebied aan te brengen, enkele recreatievaargeulen te creëren en de handleiding voor het maaien van waterplanten te versoepelen, zodat er meer en vaker gemaaid kan worden. Voor een blijvende oplossing van de waterplantenoverlast zijn meer structurele maatregelen nodig. Daarom wordt ook aan het Rijk gevraagd om (op termijn) de belangrijkste vaarroutes voor de waterrecreatie en de hulpdiensten op het IJmeer, Markermeer en de Randmeren te verdiepen. Samenwerkende partijen Een tijdelijk werkgroep bestaande uit Coöperatie Gastvrije Randmeren, het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, de Platform Waterrecreatie/de Toerzeilers, Hiswa vereniging en de provincie Noord-Holland hebben dit regio-voorstel uitgewerkt. Ook de provincies Flevoland en Gelderland, gemeenten en private waterrecreatie-partijen uit het zuidelijk IJsselmeergebied steunen het voorstel.
Contactgegevens Caroline Coolen Telefoon: 06-51267239 E-mail: coolenc@noord-holland.nl