Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 “IJsselmeervereniging is nog zeer nodig en blijft bestaan”
De jaarlijkse ledenvergadering stond in het teken van “groot onderhoud”: er werd een nieuwe voorzitter en nog twee leden (her)benoemd, het huishoudelijk reglement werd aangepast en financieel-  en inhoudelijk beleid voor de komende jaren werd uitgezet. Hoewel de vereniging krimpt is ze nog zeer relevant en draait goed: er wordt intensief geparticipeerd in advies en begeleidingstrajecten, er worden bezwaarprocedures gevoerd en wordt veel en gecommuniceerd over het wenselijk behoud van ons mooie IJsselmeergebied. De opgekomen leden werden goed bijgepraat over de Beleidsagenda 2050 voor het IJsselmeergebied door Pieter den Besten (projectleider). De leden werden overtuigd dat het belang van beleidsontwikkeling in samenhang en samenspraak met de overheden en overige betrokkenen in deze beleidsagenda een goede gelegenheid is voor onze vereniging om veel in te brengen. Het project is een voorbeeld van de sterk toegenomen belangstelling voor het IJsselmeergebied.
(Concept) Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging gehouden op zaterdag 24 maart 2018 te Monnickendam Aanwezig zijn 26 leden, waaronder het voltallige bestuur. 1. Opening Vicevoorzitter Barbara van Beijma opent een paar minuten na een uur de vergadering.   2. Mededelingen In verband met het vertrek van Kees Schouten uit het bestuur is het postadres van de IJV veranderd. Er zijn fouten gemaakt bij het verzenden van de brieven aan de leden. Die zijn, met excuses, hersteld. 3. Verslag van de ALV van 28 januari 2017 In het verslag van de vergadering in 2017 ontbreekt de vraag en de stemming aan het slot over het voortbestaan van de vereniging. Aan het verslag wordt toegevoegd dat die vraag gesteld is en dat met één stem tegen de ledenvergadering kiest voor het voortbestaan. Het verslag wordt met inbegrip van deze wijziging vastgesteld. 4. Bestuurssamenstelling Benno van Tilburg wordt, na een korte toelichting, bij acclamatie benoemd tot voorzitter. Hij neemt terstond het voorzitterschap van de vergadering over. De voorzitter memoreert de lange staat van dienst van Barbara sinds 2012 en van Kees Schouten sinds 2009. Hij bedankt hen onder overhandiging van een presentje voor hun jarenlange inzet. Willem Goudswaard wordt bij acclamatie herbenoemd. Voor de vacature van Kees Schouten is nog geen kandidaat gevonden. In de vacature van Barbara van Beijma heeft Jan van Vloten zicht gemeld en het bestuur stelt voor om hem daarin te benoemen. Jan van Vloten ligt zijn kandidatuur toe, waarna hij bij acclamatie tot bestuurslid wordt benoemd. 5. Jaarrekening 2017 en begroting 2018 De penningmeester ligt als eerste de jaarrekening toe. Nadat Nico Papineau Salm als lid van de kascommissie heeft aangegeven de jaarstukken in orde te hebben bevonden stelt de ledenvergadering de jaarrekening vast, hetgeen strekt tot decharge van het bestuur. Ook de begroting wordt na een korte toelichting van de penningmeester vastgesteld. Tot leden van de kascommissie voor de jaarrekening 2018 worden Nivo Papineau Salm en Jos Teeuwisse benoemd. 6. Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 Naar aanleiding van het jaarverslag meldt het bestuur, dat nadat zoals afgesproken op de vorige ledenvergadering, de IJsselmeervereniging geen deel meer uitmaakt van de samenwerking onlangs de stichting Het Blauwe Hart is opgeheven en dat over het batig saldo is afgesproken dat € 10.000,- daarvan binnen de nieuwe coalitie Blauwe Hart Natuurlijk gereserveerd blijft voor een project in 2018 of 2019 dat samen met de IJsselmeervereniging zal worden ontwikkeld. Op de vraag wat er met de rest van het batig saldo van de stichting gebeurd, antwoord de penningmeester, dat dit naar de nieuwe coalitie gaat. De deelnemers in die coalitie hebben dat zonder de IJsselmeervereniging opgebracht. Op de opmerking dat het treurig is dat de IJsselmeervereniging geen deel meer uitmaakt van de samenwerking reageert de voorzitter dat dit voor de buitenwacht wel lastig is, maar dat de het bestuur er wel naar blijft streven om zoveel mogelijk samen te werken. Verschillende leden vinden dat het logo in ere moet blijven. Aldus wordt toegezegd door het bestuur. Er ontstaat discussie over het nut van de status Nationaal Park voor het IJsselmeergebied. Het bestuur geeft aan, dat het afstudeeronderzoek van Lotte Hoek op dergelijke vragen juist antwoord moet geven. Over verschillende dijkverzwaringen rijst de vraag of de IJsselmeervereniging coördinerend kan optreden. De suggestie om ook samen te werken met Natuur en Milieu wordt in dank aanvaard. 7. Wijziging van het huishoudelijk reglement De penningmeester ligt toe, dat het om twee zaken gaat: - gezinslidmaatschap - lagere contributie voor jongeren. Op voorstel van de vorige penningmeester wordt die lagere contributie vastgesteld op 40% van de gewone contributie (‘tientjeslid’). 8. Rondvraag en sluiting Naar aanleiding van de opmerking over de inventarisatie van verhalen over het IJsselmeergebied door het Zuiderzeemuseum wordt vastgesteld, dat dit museum alle musea rond het IJsselmeergebied coordineert. De IJsselmeervereniging zal meer naar buiten moet treden is de stelling. Op de vraag van de voorzitter of de ledenvergadering van mening is, dat de IJsselmeervereniging moet blijven bestaan stemt bij handopsteken de grootst mogelijke meerderheid (dus 1 stem tegen) voor. Daarna sluit de voorzitter om tien over twee de ledenvergadering. Agenda 2050 IJsselmeergebied Na een pauze tot ca. half drie is het vervolg een toelichting van Frans de Nooij op de kansen en bedreigingen in het IJsselmeergebied als opwarmer voor een toelichting van Pieter den Besten, projectleider Agenda 2050 IJsselmeergebied, op die Agenda 2050, gevolgd door een discussie met de leden.