Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
Den Haag, 20 maart 2018.  Onlangs hield de Raad van State een zitting over het bezwaar van de IJsselmeervereniging tegen de plannen voor een nieuwe Maritieme Servicehaven t.b.v. de Urkse scheepswerven. Deze bedrijven kunnen zich op Urk onvoldoende ontwikkelen om aan de steeds groter wordende schepen onderhoud te plegen en te repareren. De IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de het zeer grote buitendijkse werfterrein (18 hectare, exclusief de havendam) en de zeer hoge loodsen (tot 35 meter) die langs de zuid kust van de Noordoostpolder zouden moeten worden gebouwd. Je kunt je afvragen of een werfterrein van deze grootte voor de zeegaande scheepvaart op deze locatie wel zo’n goed idee is. Daar komt bij dat de provincie Flevoland in gebreke bleef bij het openbaar maken van haar plannen. De IJsselmeervereniging moest via een W(et) O(penbaarbeid van) B(estuur) procedure de informatie over de vergunning aanvraag om te mogen bouwen in het IJsselmeer te pakken krijgen. Tijdens de zitting trad Auke Wouda op als onze vertegenwoordiger en vond daarbij weer een flinke groep ambtenaren en adviseurs van de provincie Flevoland tegenover zich. Met veel kunst en vliegwerk betoogden de provinciale ambtenaren en hun adviseurs dat er slechts sprake was van een haventerrein van 10 hectare, omdat het gedeelte van het terrein dat bovenop het onderwatergedeelte van de Zuiderdijk wordt aangelegd, bij de berekening buiten beschouwing was gelaten. Ook de hoogte van de hallen zou “mooi passen” bij de hoogte van de vele windturbines in de omgeving. De milieu bezwaren van de IJsselmeervereniging ten aanzien van onderwaterfauna in het IJsselmeer en in de omliggende Natura 2000 gebieden werden door de plannenmakers met veel rekenkunst over de stikstofdepositie tot een te verwaarlozen factor teruggebracht. Het is uiteraard bekend dat de scheepswerfbranche niet echt bekend staat als frisse milieu ondernemers. Ook staat de zeescheepvaart bekend als een van wereldwijds grootste luchtvervuilers. Desalniettemin zag de provincie voor de aanleg als het gebruik van dit nieuwe  scheepswervengebied geen vuiltje aan de lucht. We zullen over zes weken vernemen wat de Raad van State van onze bezwaren vindt.
Impressiebeeld van de maritieme servicehaven bij Urk (Foto door Foto FlevoPort)
IJsselmeervereniging maakt komst maritieme servicehaven onzeker Geplaatst op woensdag 21 maart 2018 16:38 - FlevoPost Urk / Den Haag - 'Een verschrikkelijk plan, buiten elke proportie', aldus woordvoerder Auke Wouda van de IJsselmeervereniging. Hij uitte die kritiek dinsdag tijdens een urenlange zitting bij de Raad van State over de bezwaren van de vereniging tegen het provinciale inpassingsplan, waarmee de nieuwe maritieme servicehaven bij Urk mogelijk wordt gemaakt. Wouda vond een leger van juristen en deskundigen van de provincie Flevoland en andere overheden tegenover zich. Maar kennelijk maakte zijn kritiek op het plan toch veel los bij de rechters van de Raad. Die kwamen al voor de zitting met een reeks vragen bij de betrokken overheden. Daarmee konden ze de verdediging van hun besluiten alvast voorbereiden. Maar het betekent ook dat de Raad er niet van overtuigd is dat dit plan voor de servicehaven deugt. Procedurefout Allereerst is daar al een procedurefout die de Raad waarschijnlijk wel door de vingers gaat zien. De aanvraag bij het rijk om voor de aanleg van de haven een deel van het IJsselmeer te bebouwen, was niet algemeen bekendgemaakt. Die fout van de provincie levert de IJsselmeervereniging terugbetaling van zijn proceskosten op. Verder is onduidelijk hoeveel hectare er van het beschermde IJsselmeer wordt afgesnoept voor de servicehaven. Alle betrokken overheden spreken van 10 hectare. Maar het inpassingsplan van de provincie maakt dit niet hard. Daarnaast verwijt Wouda de provincie creatief boekhouden. De grens van het 10 hectare grote gebied begint namelijk een stukje vanaf de dijk middenin het water. Volgens de provincie omdat vanaf de teen van de dijk wordt gerekend. Die ligt onder water een stukje verwijderd vanaf de waterlijn. Maar volgens Wouda smokkelt de provincie er zo nog even ruim 4 hectare bij. En dat geldt ook voor de ruimte die de dam om dit gebied heen inneemt. De advocaat van de provincie stelt dat die ruimte van de dam niet meetelt. De Raad van State moet beoordelen wie er gelijk heeft. Aantasting zicht Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er veel gedoe om niets. Het gaat om een stukje van 10 hectare in een gebied van meer dan 200.000 hectare die het IJsselmeer meet. De IJsselmeervereniging vindt ook dat de haven met een anderhalve kilometer lange kade een aantasting vormt van het zicht vanaf het IJsselmeer. Langs de kade mogen 35 meter hoge gebouwen worden neergezet die het zicht volkomen veranderen. Wouda spreekt van een hoge muur langs de rand van het meer. Toename van stikstof Verder klaagt Wouda over toename van stikstof door de aanleg van de haven en alle bebouwing die er komt te staan. Beschermde natuurgebieden zoals de Weerribben en het Zwartewater worden daardoor extra aangetast, terwijl er al sprake is van overschrijding van de normen in die gebieden, zegt Wouda. Volgens de provincie zal het allemaal erg meevallen, maar tijdens de zitting bleek wel dat de provincie niet heel secuur de gevolgen voor de beschermde natuurgebieden heeft onderzocht. Overigens is het de vraag of de bezwaren over de natuurgebieden door de IJsselmeervereniging worden geaccepteerd. De Raad moet eerst beoordelen of de vereniging wel belanghebbend is. De natuurgebieden liggen een stuk van het IJsselmeer verwijderd. En de vereniging zegt toch vooral op te komen voor het behoud van de waarde van het IJsselmeer. De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.