Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân
“Zwarte Sterns vliegen niet hoger dan 40 meter” Dat was een van de uitspraken van een expert namens de initiatiefnemers voor Windpark Fryslân om aan te tonen dat de 89 mega windturbines bij Breezanddijk geen kwaad kunnen voor de natuur. Het plan voor Windpark Fryslân vormt in onze visie wel een bedreiging voor het open landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee en is zeer nadelig voor de unieke natuur. Daarom hebben wij samen met andere natuur- en recreatieorganisaties* in 2016 beroep aangetekend tegen de komst hiervan. Het aangetekende beroep was de laatste kans om het windpark tegen te houden. De openbare zitting was op donderdag 1 februari bij de Raad van State in Den Haag en werd zeer druk bezocht. “Zo druk hebben we  het hier nooit” zeiden de dames van de koffie balie. In de overvolle zaal, die was gevuld met veel ambtenaren, advocaten van Windpark Fryslan en een keur van “experts” op het gebied ecologie en windenergie  staken de bezwaar voerende partijen wat mager af. Naast de Hiswa en een enkele eigenaresse van en recreatie woning werden de bezwaren voornamelijk door onze woordvoerder Auke Wouda (tevens bestuurslid van de IJsselmeervereniging) naar voren gebracht. Wat hij met verve en veel kennis van zaken deed. De verantwoordelijke overheden hebben de bezwaren afgewezen, omdat er volgens hen geen sprake is van natuurschade bij de plaatsing van 89 mega windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk. De bezwaren van de gezamenlijke natuur- en recreatieorganisaties richtten zich vooral erop dat zij zich daarbij op slecht gefundeerde of onjuiste cijfers baseren. Het wordt spannend of de Raad van State iets ziet in onze bezwaren. Naar verwachting enkele maanden na de zitting volgt een definitieve uitspraak.
Windpark Fryslân vormt bedreiging voor unieke natuur en landschap Als samenwerkende coalitie zijn wij voor duurzame energie, maar we vinden een windmolenpark van 89 windturbines op deze plek in het IJsselmeer onacceptabel. Het beoogde windpark vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. Juist hier ligt het meest open landschap van Nederland, waar veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten kunnen genieten. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn bovendien van internationaal natuurbelang en vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten en ook van vleermuizen en vissen. Onderzoek toont duidelijk negatieve effecten natuur aan Onderzoek toont aan dat de risico’s van dit windpark voor vogels onaanvaardbaar zijn. De windmolens leiden tot verstoring van de vogeltrek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. Hierdoor kan het voortbestaan van populaties van beschermde soorten, zoals de visdief en zwarte stern in het IJsselmeergebied in gevaar komen. Ook zijn er negatieve effecten te verwachten voor vleermuizen en vissen. De bescherming van de dieren in dit beschermde natuurgebied moet voorop staan. Grens is bereikt Windpark Fryslân is het zoveelste windpark in het IJsselmeergebied. Er staan al heel veel molens en de grens van het gebied is bereikt. Het overgrote deel van de Nationale windopgave op land wordt hier al gerealiseerd. Dat heeft gevolgen. Inmiddels zijn bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens te zien. Helaas gaat het ook met de natuur in het IJsselmeergebied al een lange tijd slecht. De komst van een extra windpark betekent verdere verslechtering van die situatie, blijkt uit het onderzoek. Bekijk de Contra Expertise Windpark Fryslan – Alterra. Als organisaties pleiten we er juist voor dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied, in plaats van verdere aantasting van natuur en landschappelijke waarde. Alternatieven onvoldoende meegenomen in proces De beoogde plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân. Wij hebben als natuur- en recreatieorganisaties in de planfase meegedacht en alternatieve locaties voor windmolens aangedragen. Desondanks is er voor een locatie in het IJsselmeer gekozen. Wij willen een betere inhoudelijke afweging, waarbij het belang van natuur en landschap beter wordt meegenomen dan tot nu toe het geval is. * De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea Natuurmonumenten Vogelbescherming Nederland De Waddenvereniging De IJsselmeervereniging Het Watersportverbond Don Quichot De Toerzeilers Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. Wil je meer weten over dit nieuwsbericht? Chris Bakker is woordvoerder van deze gelegenheidscoalitie. Je kan hem bereiken via 06 – 46 17 94 74  E-mail: c.bakker@itfryskegea.nl